Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neue Kirche / Ny Kirke i Hvinningdal , Silkeborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027452
Tag der Veröffentlichung
17.09.2019
Aktualisiert am
05.03.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Teams aus Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.10.2019
Preisgerichtssitzung
21.02.2020

Gewinner

Friis und Moltke, Aalborg
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Fünf Teams aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Ingenieuren wurden vorqualifiziert, um Vorschläge für eine neue Pfarrkirche in Hvinningdal vorzubereiten.

Die neue Kirche wird die bestehende Hvinningdal-Kirche ersetzen, die als Wanderkirche aufgeführt ist, um zu einem späteren Zeitpunkt eine dauerhafte Kirche in Hvinningdal zu errichten. Die Wanderkirche wurde 1995 eingeweiht und dient seitdem als Pfarrkirche mit der Balle-Kirche. Beide Kirchen sind von bescheidener Größe und bieten Platz für 80 bzw. 120 Personen. Heute reicht die Kapazität nicht aus, um den Bedarf zu decken, da die Bevölkerung von Balle erheblich zugenommen hat und weiter wächst. Im Jahr 2019 dient die Gemeinde über 10.000 Mitgliedern der Nationalkirche.

Die neue Kirche wird Räume für kirchliche Aktivitäten und Unterricht mit einer Kapazität von bis zu 400 Personen sowie eine Reihe unterstützender Veranstaltungsräume für den täglichen Betrieb der Kirche umfassen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwischen 1 200 und 1 400 m2 liegen.

Konkurrenceopgave
5 teams bestående af arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør blev prækvalificeret til at udarbejde forslag til ny sognekirke i Hvinningdal.

Den nye kirke skal erstatte den eksisterende Hvinningdal Kirke, der er opført som en vandrekirke med henblik på at etablere en blivende kirke i Hvinningdal på et senere tidspunkt. Vandrekirken blev indviet i 1995 og har siden virket som sognekirke sammen med Balle Kirke. Begge kirker er af en beskeden størrelse med plads til henholdsvis 80 og 120 personer. Kapaciteten er i dag ikke tilstrækkelig til at dække behovet, da indbyggertallet i Balle Sogn er steget markant og er i fortsat vækst. I 2019 betjener sognet over 10 000 medlemmer af Folkekirken.

Den nye kirke skal indeholde rum til kirkelige handlinger og undervisning med en kapacitet på op til 400 personer, samt en serie af understøttende funktionsrum for kirkens daglige drift. Byggeriet forventes at udgøre mellem 1 200 og 1 400 m2.
17/09/2019    S179    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2019/S 179-436996
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Balle Menighedsråd
22637312
Balle Bygade 162
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Tom Ebbe Jakobsen
Telefon: +45 21121411
E-mail: tej@ballesogn.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ballesogn.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=eyajhzhgej
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Finn Balle ApS
31583748
Birk Centerpark 40
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Tina Kvist Martinsen, bygherrerådgiver, arkitekt MAA
Telefon: +45 53384416
E-mail: tkm@finnballe.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: finnballe.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=eyajhzhgej
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Ny Kirke i Hvinningdal
Sagsnr.: 14-209
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Balle Menighedsråd opfordrer hermed teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence om ny kirke i Hvinningdal.
Det forventes at op til 5 kvalificerede teams indbydes til at udarbejde forslag til ny sognekirke i Hvinningdal.
Opgave:
Den nye kirke skal erstatte den eksisterende Hvinningdal Kirke, der er opført som en vandrekirke med henblik på at etablere en blivende kirke i Hvinningdal på et senere tidspunkt. Vandrekirken blev indviet i 1995 og har siden virket som sognekirke sammen med Balle Kirke. Begge kirker er af en beskeden størrelse med plads til henholdsvis 80 og 120 personer. Kapaciteten er i dag ikke tilstrækkelig til at dække behovet, da indbyggertallet i Balle Sogn er steget markant og er i fortsat vækst. I 2019 betjener sognet over 10 000 medlemmer af Folkekirken.
Hvinningdal Kirke er en veletableret kirke med en høj brugsfrekvens, hvor de nye faciliteter skal være med til at understøtte en mere fleksibel og smidig planlægning i hverdagen såvel som ved højtider og konfirmation, ligeledes ønskes det nære samspil styrket mellem kirken og de mange institutioner og foreninger i området.
Den nye kirke skal indeholde rum til kirkelige handlinger og undervisning med en kapacitet på op til 400 personer, samt en serie af understøttende funktionsrum for kirkens daglige drift. Byggeriet forventes at udgøre mellem 1 200 og 1 400 m2. Rumprogram uddybes nærmere i konkurrenceprogrammet.
Placering af den blivende kirke i Hvinningdal blev allerede i 1991 lokalplanlagt i forbindelse med en større udbygning af boligområderne i Hvinningdal.
Grunden ligger på kanten af et bakkedrag, der udgør bydelens højeste punkt. Placeringen referer både til Silkeborg By og de store landskabsstræk omkring byen, hvor kirken vil komme til at virke som pejlemærke for området. Kirkegrunden indgår i et sammenhængende grønt naturområde med kulturarvsinteresser, hvor kirken tilføjes som en del af den levende kulturarv, som dels udgøres af stedet og dels af Folkekirken som institution. Kirkegrunden udgør 26 000 m2, der skal landskabeligt bearbejdes. Uddybes nærmere i konkurrenceprogrammet.
Den forventede ramme til håndværkerudgifter for det samlede byggeri og anlæg samt teknisk rådgivning andrager ca. 55 000 000 DKK inkl. moms.
Konkurrencevilkår:
Balle Menighedsråd forventer at indgå tjenesteydelseskontrakt med vinderen af konkurrencen gennem udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.
Totalrådgivning omfatter brugerinddragelse, skitsering, projektering samt fagtilsyn og byggeledelse.
Konkurrenceperioden forventes at forløbe fra primo november 2019 frem til medio januar 2020.
Det samlede udbudsmateriale offentliggøres, når deltagerne er udvalgt.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ordregiver forventer at udvælge mindst 3 og højest 5 teams, der indbydes til at udarbejde forslag til ny kirke i Hvinningdal.
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:
1) Generelle oplysninger om den enkelte virksomhed: Virksomhedsnavn, ejerforhold, adresse, CVR-nummer, navn på kontaktperson med e-mail og mobilnummer.
Oplysning om professionel ansvarsforsikring: selskab og dækningssummer;
2) Motiveret ansøgning med indledende præsentation af team.
Ansøgning må maksimalt fylde 2 A4-sider;
3) Organisationsplan med angivelse af roller og den konkrete ansvarsfordeling blandt nøglemedarbejdere.
Planen skal omfatte alle faser inkl. konkurrencefase.
Nøglemedarbejdere skal besidde kompetencer indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfagene.
Det vægtes positivt:
— at nøglemedarbejdere er til rådighed i alle faser,
— at sammensætningen af nøglemedarbejdere er velbegrundet i forhold til løsningen af den konkrete opgave;
4) CV’er for de nøglemedarbejdere, der skal varetage udførelse af den udbudte opgave jf. pkt. 4.
CV’erne skal indeholde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer med angivelse af: uddannelsesniveau, anciennitet samt referencer fra sammenlignelige projekter med angivelse af udførelsesperiode, medarbejderens rolle og ansvar.
Det enkelte CV må maksimalt fylde 1 A4-side;
5) Referenceblade for sammenlignelige opgaver, der viser styrke inden for arkitektur og landskabsplanlægning med den levende kulturarv som omdrejningspunkt samt en forståelse, følsomhed og indlevelse for menneske og fællesskab i det arkitektoniske hovedgreb og i detaljen.
Med sammenlignelige opgaver forstås opgaver:
— der omfatter nybygning af kirke,
— der omfatter totalrenovering med ombygning, tilbygning og indretning af kirke,
— der omfatter landskabsbearbejdning i tilknytning til kirke og/eller kulturhuse,
— der omfatter landskabsbearbejdning mellem byens huse og det åbne landskab,
— der er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver.
Ansøger skal kunne påvise mindst 1 afsluttet referenceprojekt på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med kirkebyggeri.
For hver enkelt reference angives: bygherre, projektnavn, udførelsesperiode, anlægssum, opgavens størrelse angivet ved byggeriets bruttoetageareal og/eller anlæggets projektareal, leveret ydelse defineret ved virksomhedens rolle og ansvar.
Det vægter positivt:
— at referenceprojektet er afsluttet (i modsætning til igangværende),
— at referenceprojektet er afsluttet indenfor de seneste 15 år.
Ansøger må maksimalt indsende 5 udvalgte referencer for hvert fagområde (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør). I alt 15 referencer for det samlede team;
6) Oplysning om årlig omsætning og egenkapital for de 3 seneste regnskabsår.
Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.
Det vægter positiv, hvis ansøgerens omsætning er større end 4 000 000 DKK.
Har ansøgeren ikke eksisteret i 3 regnskabsår, gælder ovenstående for hvert af de regnskabsår, virksomheden har eksisteret;
7) Tro og love-erklæring om fraværet af udelukkelsesgrunde i henhold til principperne i lov nr. 1564 af 15.12.2015, som ændret ved lov nr. 204 af 5.3.2019 (herefter Udbudsloven).
Ansøger skal benytte den erklæring, der er tilgængelig på iBinder under udbudsmateriale.
Ansøgere, der prækvalificeres til opgaven, vil blive bedt om at fremsende endelig dokumentation i form af en gyldig serviceattest, eller tilsvarende for så vidt angår udenlandske ansøgere.
Ansøgere skal indsende oplysninger og dokumentation jf. pkt. 1-7.
Underrådgivere skal indsende oplysninger jf. pkt. 1, 4, 5 og 7.
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk.
Det kan accepteres, at materiale jf. pkt. 4 og 5 afleveres på engelsk.
Filnavne skal referere til pkt. 1-7.
Blandt de ansøgere, der opfylder kravene, der er stillet i nærværende bekendtgørelse, udvælger ordregiver de ansøgere, der i relation til den udbudte opgave vurderes egnet og i stand til at løfte opgaven.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:
Ansøger skal vælge en arkitekt med særligt kendskab til og erfaring i kirkebyggeri til at lede teamet. I henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19.9.2016, som hjemlet ved lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1.9.2016 skal arbejdet projekteres og ledes af en arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger.
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive bedømt på deres opfyldelse af Balle Sogns vision for den ny Hvinningdal Kirke som udtrykt i konkurrenceprogrammets krav og ønsker med særligt fokus på:
- Helhedsgrebet, herunder kirkens placering i landskabet og indlevelse i det historiske kulturlandskab, den stedlige topografi og biodiversitet,
- De landskabsarkitektoniske og planmæssige løsninger, herunder kirkens sammenhæng med nærområdets eksisterende funktioner og infrastruktur,
- Indlevelsen i bygningstypologi og evnen til at fortolke Folkekirken som en del af den levende kulturarv,
- Forslagets æstetiske værdi, herunder evnen til at omsætte den arkitektoniske vision til rumlig kvalitet og oplevelse,
- Forslagets evne til at bringe den kunstneriske vision i spil,
- Evnen til at skabe en funktionel og fleksibel kirke, der både rummer nutidens behov og muligheder for foranderlighed i fremtiden,
- Bygbarhed, levetid og holdbarhed, herunder energi og dokumenteret bæredygtighed,
- Forslagets anlægsøkonomi og realiserbarhed inden for den økonomiske ramme,
- Proces, herunder inddragelse af brugere.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle deltagere, som afleverer et konditionsmæssigt og gennembearbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, tildeles et vederlag på 100 000 DKK ekskl. moms.
Vederlaget dækker transaktionsomkostninger inkl. transport og udlæg i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslag.
Vinderen af projektkonkurrencen tildeles aftale på totalrådgivning for gennemførelse af projekt. Vederlag til konkurrencens vinder skal betragtes som en acontoudbetaling af honorar. Såfremt der ikke er indgået kontrakt om rådgiveropgave senest 2 år efter konkurrencens offentliggørelse, betragtes udbetalingen som kompensation.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Tom Ebbe Jakobsen, formand, Balle Menighedsråd
Villy Larsen, kasserer, Balle Menighedsråd
Jørgen Nonbo, kirkeværge, Balle Menighedsråd
Frederik Grønfeldt, Balle Menighedsråd
Hanne Østergaard, Balle Menighedsråd
Sognepræst, Balle Sogn
Arkitekt MAA, fagdommer udpeges af Arkitektforeningen
Arkitekt MBL, fagdommer udpeges af Arkitektforeningen
Ingeniør, fagdommer udpeges af FRI
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klagevilkår og -frister følger Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016).
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af Udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen