Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ny Kirke - Højvangen , Skanderborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030477
Tag der Veröffentlichung
11.12.2020
Aktualisiert am
06.08.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
18.01.2021
Preisgerichtssitzung
26.05.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Henning Larsen Architects A/S, Kopenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Es sollen Vorschläge für den Bau einer neuen Kirche mit einer Fläche von ca. 1.347 m² brutto, einschließlich Verbindungsschiff, Kapelle, Untergeschoss und Turm eingereicht werden. Die Gestaltung und das Design des Vorschlags sollten sich an den im Wettbewerbsprogramm beschriebenen Wünschen orientieren, einschließlich der beiden Hauptpunkte der Vision.

Die Højvangen-Kirche, das Kirchenzentrum und der Friedhof mit der dazugehörigen Landschaft sollen im Zusammenspiel mit der Umgebung ein elegantes Ganzes bilden. Die Kirche muss Freundlichkeit und Gastfreundschaft signalisieren und den Schwerpunkt auf Frieden, Stille und Kontemplation legen. Es wird eine Kirche angestrebt, die auf der Grundlage theologischen Denkens in ihrem Ausdruck und Umfang zu Gleichheit, Offenheit und Gemeinschaft einlädt; - eine Kirche, in der sich die Gemeinde während der Gottesdienste gegenseitig sehen kann und in der Inklusion ein grundlegender Gestaltungsparameter ist.

Konkurrenceopgave
Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke på brutto ca. 1.347 m² kirke inkl. forbindelsesgang, kapel, kælder og tårn. Disponering og indretning af forslaget forventes at tage udgangspunkt i ønskerne beskrevet i konkurrenceprogram inkl. visionens to hovedpunkter.

Højvangen Kirke, Kirkecenteret og kirkegården med tilhørende landskab skal indgå i en samlet elegant helhed i samspil med den omkringliggende kontekst. Der skal være åbenhed fra kirken mod omgivelserne, men også fra omgivelserne ind i kirken. - kirken skal signalere venlighed og imødekommenhed med fokus på ro, stilhed og fordybelse. Der ønskes en kirke, som baseret på en teologisk tankegang, i dets udtryk og skala indbyder til ligeværdighed, åbenhed og fællesskab. - en kirke hvor menigheden kan se hinanden under kirkelige handlinger, og hvor inklusion er et grundlæggende design parameter.
11/12/2020    S242
Danmark-Skanderborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2020/S 242-599130
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Retsgrundlag:Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Sogn
CVR-nummer: 79462217
Postadresse: Kirkebakken 4
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Christine Neergaard-Petersen
E-mail: chnp@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kirker-skanderborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ycnqhqpkgb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ycnqhqpkgb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Ny Kirke - Højvangen
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2) Beskrivelse
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke på brutto ca. 1 347 m2 kirke inkl. forbindelsesgang, kapel, kælder og tårn. Disponering og indretning af forslaget forventes at tage udgangspunkt i ønskerne beskrevet i konkurrenceprogram inkl. visionens 2 hovedpunkter.
Højvangen Kirke, Kirkecenteret og kirkegården med tilhørende landskab skal indgå i en samlet elegant helhed i samspil med den omkringliggende kontekst. Der skal være åbenhed fra kirken mod omgivelserne, men også fra omgivelserne ind i kirken. - kirken skal signalere venlighed og imødekommenhed med fokus på ro, stilhed og fordybelse. Der ønskes en kirke, som baseret på en teologisk tankegang, i dets udtryk og skala indbyder til ligeværdighed, åbenhed og fællesskab. - en kirke hvor menigheden kan se hinanden under kirkelige handlinger, og hvor inklusion er et grundlæggende design parameter.
Projektkonkurrencen, og efterfølgende udbud med forhandling, gennemføres med henblik på at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen om projektering og realisering af Højvangen Kirke. Udbudsprocessen gennemføres således i 2 faser udover prækvalifikationsfasen, hvor fase 1 udgør selve projektkonkurrence, mens fase 2 udgøres af et udbud med forhandling med den udpegede vinder.
Prækvalifikationsfasen af projektkonkurrence gennemføres digitalt ved anvendelse af udbudssystemet iBinder. Link til konkurrencematerialet samt stedet for digital afgivelse af ESPD fremgår af pkt. I.3)
Det præciseres, at ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation, angiver ansøger samtidig at være indforstået med de vilkår samt honorar, som fremgå af udkast til totalrådgiverkontrakt, der indgår i og er tilgængeligt sammen med konkurrencematerialet.
En anmodning om prækvalifikation indeholder følgende:
- Følgebrev med underskrift som bekræftelse på at teamet er indforståede med kontraktforhold
- ESPD for totalrådgiver og evt. virksomheder som denne baserer sig på
- Eventuelt referenceark, uploadet som én samlet pdf-fil
- Eventuelt udfyldt støtteerklæring økonomisk og finansiel formåen i henhold til afsnit VI.3)
- Eventuelt udfyldt støtteerklæring Teknisk og faglig formåen i henhold til afsnit VI.3)
- Eventuelt udfyldt konsortieerklæring i henhold til afsnit VI.3).
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Der stilles ikke særlige krav til egnethed i forhold til ESPD-dokumentet del. IV.
Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 årsregnskaber.
Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen, men ansøgers tekniske og faglige formåen i form af referencer for varetagelse af tidligere lignende opgave vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referenceroplysninger, samlet set har dokumenteret relevante referencer i forhold til den udbudte opgave samt med henblik på at sammensætte et bredt og velegnet konkurrencefelt. Ved vurderingen lægger ordregiver vægt på at referencerne både viser erfaring med totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige ydelser i forbindelse med gennemførelse af kirkebyggeri eller tilsvarende med lignende funktioner, omfang og tilhørende anlæg; samt at referencer viser innovativ arkitektonisk kvalitet.
Referencer bedes som udgangspunkt oplyst i ESPD men kan tillige afleveres i særskilt referenceark.
Ansøger bedes derfor i ESPD oplyse maksimalt samlet 7 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med ovenstående. Referencerne må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 10 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet/rådgivningsopgaven. Ordregiver har hermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer vedrørende tjenesteydelser maksimalt på ansøgningstidspunktet må være 3 år gamle, idet ordregiver har vurderet, at markedet for de efterspurgte referencer er begrænset, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrence, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes. Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og det henstilles, at hvert særskilt referenceark maksimalt udgøre 1 A4-side.
Oplyser ansøger samlet flere end 7 referencer, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af hvilke referencer, ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger: Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse imellem disse – vil referencer blive identificeret på baggrund af de 7 første referencer angivet i ESPD'et(erne). Hvis intet andet er angivet i ansøgningen, og der med ansøgningen afleveres mere end ét ESPD, eksempelvis for sammenslutninger eller, når ansøger delvist baserer sig på andre virksomheder, vil der gælde følgende: Referencer i ESPD'et fra ansøger selv eller en sammenslutnings udpegede befuldmægtigede tæller forud for andre afgivne ESPD'er. Referencer i øvrige afgivne ESPD'er vil herefter indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Generelt gælder, at foranstående dokumenter går forud for efterstående.
Nedenstående referenceoplysninger bedes angivet i ESPD og/eller ved aflevering af særskilte referenceark:
1) Beskrivelse af referencen med angivelse af type af byggeri (kirke, sognegård etc.), angivelse af egne ydelser samt bruttoareal.
2) Økonomi: Angivelse af samlet anlægssum samt omsætning/honorar for egne ydelser (alle beløb ekskl. moms.).
3) Tidsangivelse: Dato for aflevering/status for igangværende byggeri samt
4) Angivelse af kunden/modtager.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Konkurrenceforslagene vil blive evalueret på grundlag af nedenstående kriterier:
I hvilket omfang de arkitektoniske kvaliteter opfylder og understøtter bygherrens visioner, ønsker og forventning, samt de i konkurrenceprogrammet beskrevne intentioner med hensyn til: - Forslagets disponering på stedet, det samlede arkitektoniske udtryk og samspillet med Højvangen Kirkecenter og øvrige nære omgivelser.
- Forslagets indarbejdede logistik, funktioner, funktionernes sammenhænge og rumlige oplevelser - inde, såvel som ude
- Materialer, bæredygtighed, overflader og detaljer, samt robusthed og bygbarhed i henhold til forslagets videre bearbejdning og udførelse
- Hvorvidt forslaget vurderes at være realiserbart inden for den i konkurrencematerialet meddelte økonomiske ramme som er til rådighed for projektet.
Punkterne er oplistet i uprioriteret rækkefølge.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 01/02/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Der vil blive udbetalt et vederlag på 125 000 DKK ekskl. moms til de prækvalificerede deltagere, der aflevere et konditionsmæssigt konkurrenceforslag. Dog modtager den deltager, der har afleveret vinderprojektet ikke vederlag for deltagelse i projektkonkurrrencen, såfremt der efterfølgende med denne på baggrund af et udbud med forhandling indgås totalrådgiverkontrakt om realisering af projektet.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder (udbudslovens § § 135-136).
Udmelding om udpegede medlemmer af bedømmelseskomiteen, jf. pkt. IV.3.5)., vil først blive givet, når prækvalifikationsfasen er afsluttet.
For anmodning om prækvalifikation afleveres udfyldt ESPD i pdf-format. Der er ikke krav om underskrift af ESPD. Antal der prækvalificeres fremgår af pkt. IV.1.2). Udvælgelseskriterie fremgår af pkt. II.1.10).
Såfremt en ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på andre virksomheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal ESPD vedlægges en støtteerklæring (skabelon er tilgængelig på iBinder) fra hver af de andre virksomheder om, at virksomhederne stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.
Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring (skabelon er tilgængelig på iBinder), hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget. Erklæringerne udfyldes og vedlægges ESPD-et. Erklæringer skal være udstedt specifikt til denne projektkonkurrence og skal derfor være dateret efter datoen for projektkonkurrencens offentliggørelse.
Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for hver af de virksomheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C. ligesom der skal afleveres ESPD-dokument for alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning.
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades på iBinder. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på iBinder. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades inden den 7. januar 2021 kl. 12.00. Henvendelser, som modtages efter ovennævnte tidspunkt, kan således ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen. Ansøgerne opfordres i prækvalifikationsfasen til kun at stille spørgsmål med direkte relevans for prækvalifikationen, og ordregiver forbeholder sig ret til at afvente besvarelse af spørgsmål, der alene vedrører konkurrencefasen til efter prækvalifikationsfasens afslutning.
Til aflevering af prækvalifikation anvendes digitalt udbud via iBinder. Offentligt link til iBinder fremgår ovenfor af pkt. I.3). Ordregiver skal have modtaget prækvalifikationsanmodning uploadet på iBinder med udfyldt ESPD(er) og evt. bilag inden den i pkt. IV.2.2). angivne frist. Ansøgning om prækvalifikation kan kun afleveres via login på iBinder. Såfremt ansøgere ikke har en profil med brugernavn og password til iBinder, skal en brugerprofil først oprettes. Er ansøger i forvejen bruger på iBinder og har et login, så kan dette brugernavn og password anvendes. Ved tekniske spørgsmål kan iBinder kontaktes på telefon 8988 7830 eller e-mail: support@ibinder.dk i deres åbningstider.
Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakten, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Af hensyn til projektets tidsplan vil ordregiver dog i nærværende tilfælde foretage indhentelse af endelig dokumentation fra alle de prækvalificerede forud for afgivelse af konkurrenceforslag. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 2.1.2, kan for danske virksomheder bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de virksomheder, der prækvalificeres, rekvirerer en sådan i god tid forud for udbuddets afslutning. Fremsendelse af referencer i/med ESPD anses for endelig dokumentation herfor.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over udbud eller beslutninger være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen