Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ny Dybkærskole , Silkeborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026830
Tag der Veröffentlichung
18.06.2019
Aktualisiert am
06.03.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten
Bewerbungsschluss
02.09.2019
Preisgerichtssitzung
05.03.2020
Erg.
3/2020

Gewinner

Sweco og Årstiderne Arkitekter
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

18/06/2019    S115    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2019/S 115-283300
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Anders Engel Westphall
Telefon: +45 61146095
E-mail: AndersEngel.Westphall@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fzjmxeuwbf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Projektkonkurrence - Ny Dybkærskole i Silkeborg
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
— Den eksisterende Dybkærskole er utidssvarende og skal erstattes af en ny skole til ca. 800 elever og ca. 90 lærere. Silkeborg Kommune udbyder hermed projektet som en projektkonkurrence med prækvalifikation og mulighed for forhandling i tilbudsfasen,
— Skolen skal opføres på et areal, der er beliggende ved siden af den eksisterende skole på Arendalsvej. Der er igangsat et halbyggeri, som indeholder multihus og gymnastiksale, der ligger i forlængelse af en eksisterende idrætshal. Den nye skole skal opføres i tilknytning til det igangværende halbyggeri. Den nye skole og den nye hal placeres i tæt forbindelse med centerområdet, kirken, torvet og den eksisterende hal. Det betyder, at de enkelte delprojekter tilsammen sikrer bedre sammenhæng i hjertet af Gødvad, så det bliver et levende byrum og samlingspunkt for hele området,
— Anlægsudgiften for skolen forventes af være godt 200 000 000 DKK og det forventede bruttoareal er ca. 10 000 etagemeter. Skolen organiseres med indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klub. Der er i særlig grad fokus på at etablere inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber. Skolen skal også være et lokalt kultur- og aktivitetscenter uden for skoletiden,
— Silkeborg Kommune opfordrer til, at teams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation. Rådgiverydelsen udføres efter ABR 18,
— Anmodning om prækvalifikation sker ved aflevering af: ESPD for totalrådgiver og eventuelle underrådgivere; støtteerklæring fra eventuelle underrådgivere; eventuelle referenceark vedlagt som bilag, hvis referencerne ikke skrives ind i ESPD´en; samt et anmodningsbrev på maksimalt 2 A4-sider, hvor teamet redegør for motivationen for at anmode om prækvalifikation og teamets overordnede sammensætning/rollefordeling. Udfyldelse af ESPD skal ske via iBinder.com og der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gældende vejledning for udfyldelse af ESPD samt iBinders instruktionsvideo i oprettelse og aflevering af ESPD. Denne instruktionsvideo findes aktuelt på forsiden af iBinder.com og ellers henvises der til iBinders supportfunktion for tekniske spørgsmål vedrørende brug af ESPD på iBinder. ESPD skal for både total- og underrådgivere afleveres som XML-og PDF-filer ved anmodning om prækvalifikation, og der er ikke krav om underskrift af ESPD,
— Eventuelle spørgsmål skal stilles via iBinder, hvor svar også vil blive givet. Spørgefrist er d. 19.8.2019 kl. 14:00 og svar vil blive udsendt senest d. 26.8.2019,
— For nærmere detaljer om prækvalifikationsanmodning og udvælgelse af rådgiverteams samt økonomiske og faglige mindstekrav for opnåelse af prækvalifikation henvises der til pkt. III.1.10) af denne udbudsbekendtgørelse.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
— Mindstekrav for økonomisk formåen er en soliditetsgrad på minimum 15% for hvert af de seneste 3 regnskabsår,
— Såfremt totalrådgiver ikke opfylder det økonomiske mindstekrav, kan totalrådgiver basere sin økonomiske formåen på en underrådgiver, og dette skal dokumenteres ved aflevering af støtteerklæring ifm. prækvalifikationsanmodning. Endvidere skal aktøren, der opfylder det økonomiske mindstekrav, angive sine økonomiske nøgletal for soliditetsgraderne i ESPD´en under Øvrige økonomiske og finansielle krav ved Del IV, B. Dokumentation for opfyldelse af økonomiske mindstekrav skal fremsendes senest 15 dage efter meddelelse om opnået prækvalifikation i form af en gyldig revisorerklæring,
— Derudover skal alle rådgiverteamets aktører i ESPD´en oplyse årsomsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår under Samlet årsomsætning og Finansielle nøgletal ved Del IV, B,
— Mindstekrav for teknisk formåen er ét udført referenceprojekt i totalrådgivning indenfor skolebyggeri på minimum 5 000 kvm., og denne reference skal være nybyggeri, der er opført og ibrugtaget indenfor de seneste 5 år,
— Foruden opfyldelse af de angivne mindstekrav for faglig formåen lægges der ved udvælgelse af rådgiverteams vægt på erfaring med skolebyggerier af sammenlignelig størrelse, der er udført i totalrådgivning. Der må maksimalt afleveres 10 referencer for det samlede rådgiverteam, og referencerne skal demonstrere rådgiverteamets kompetencer indenfor skolebyggerier af høj arkitektonisk kvalitet, og det vægtes positivt, såfremt der er arbejdet med inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber samt miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtighed,
— Rådgiverteamet skal fordele referencerne mellem sig, så bygningsarkitekten maksimalt har 5 referencer med; ingeniøren maksimalt har 3 referencer med; og landskabs-/byrumsarkitekten maksimalt har 2 referencer med. Medtages der referencer fra ikke-nævnte fagligheder, skal disse referencer modregnes i den nævnte fordeling. Det skal fremgå, hvilken af rådgiverteamets aktører, der har udført de pågældende referenceprojekter,
— Ved hver reference skal det beskrives, hvorfor den enkelte reference anses som relevant. Derudover skal alle referencer indeholde oplysninger om: Ordregiver; kontaktperson hos ordregiver inkl. kontaktoplysninger på vedkommende; aktuel status/fase på projektet; om projektet er udført i totalrådgivning; om projektet omhandler nybyggeri; projektets etageareal; den samlede projektsum; rådgivers egen rolle på projektet; oplysning om de af rådgiver leverede ydelser; samt start- og slutdato for projektet. Referencen, der opfylder mindstekravet, skal være opført og ibrugtaget indenfor de seneste 5 år, mens de resterende referencer gerne må være igangværende, men der skal for disse som minimum være afleveret hovedprojekt. Der må ikke afleveres referencer, der er mere end 5 år gamle på tidspunktet for prækvalifikationsanmodning,
— Det er tilladt at aflevere referenceark som bilag, og i så fald skal der i ESPD´en blot henvises til disse. Hver reference må som bilag maksimalt fylde 2 4A-sider inkl. billeder og diagrammer, og det ønskes, at rådgiverteamet samler alle sine referencer i én PDF-fil, hvis de afleveres som bilag,
— Såfremt totalrådgiver ønsker at basere sin faglige formåen på underrådgivere, skal dette dokumenteres ved aflevering af støtteerklæring ifm. prækvalifikationsanmodning,
— Det er desuden påkrævet, at hverken totalrådgiver eller underrådgivere er omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, der er angivet i ESPD´en. Dokumentation for opfyldelse af dette skal fremsendes senest 15 dage efter meddelelse om opnået prækvalifikation i form af en gyldig serviceattest for danske virksomheder eller tilsvarende såfremt aktøren er fra et andet land. Denne dokumentation skal fremsendes for både totalrådgiver og underrådgivere,
— Udvælgelse af rådgiverteams vil ske ud fra ambitionen om at sammensætte det mest velegnede konkurrencefelt.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:
Silkeborg Kommune opfordrer til, at teams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation. Rådgiverydelsen udføres efter ABR 18.
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Da der er tale om en projektkonkurrence, offentliggøres udbudsmaterialet ifm. igangsætningen af konkurrencefasen. Kriteriet for vurderingen af konkurrenceprojekterne vil være det bedste forhold mellem pris og kvalitet, og de præcise tildelingskriterier og vægtningen af disse vil fremgå af udbudsmaterialet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 30/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Der vil være konkurrencevederlag til deltagerne i projektkonkurrencen. De nærmere omstændigheder for dette vil være beskrevet i udbudsmaterialet, der offentliggøres ifm. igangsætningen af konkurrencefasen.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: nej
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Bygherrerådgiver:
Erik Bjærge Alrø, D|K2 Bygherrerådgivning A/S
Telefon: +45 27744435
E-mail: eba@d-k2.dk
Web: www.d-k2.dk
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen