Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowej siedziby Prokuratury Okręgowej , Olsztyn/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031522
Tag der Veröffentlichung
27.04.2021
Aktualisiert am
09.07.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.06.2021
Abgabetermin
15.06.2021
Preisgerichtssitzung
30.06.2021

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Ebim sp. z o.o., Gdynia
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen und räumlichen Konzepts für den Neubau des Sitzes der Bezirksstaatsanwaltschaft in Olsztyn mit einer Nutzfläche von bis zu 3.777 m am Emilii Plater 12, auf den Grundstücken Nr. 59 und 117, Bezirk 70.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej budowy nowej siedziby Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o powierzchni użytkowej do 3 777 m przy ul. Emilii Plater 12 na działkach nr 59 i 117 obręb 70.
27/04/2021 S81
Polska-Olsztyn: Usługi projektowania architektonicznego
2021/S 081-209460
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowszczaków 12
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kędzierski
E-mail: jacek.kedzierski@olsztyn.po.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.olsztyn.po.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej budowy nowej siedziby Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Numer referencyjny: PO VII WB 261.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej budowy nowej siedziby Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o powierzchni użytkowej do 3 777 m2 przy ul. Emilii Plater 12 na działkach nr 59 i 117 obręb 70.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wspomniane wcześniej uprawienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

a. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań – waga 50 %.
b. Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – waga 20 %.
c. Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań – waga 30 %.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

I Nagroda 10 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II Nagroda 9 000 PLN brutto.

III Nagroda 8 000 PLN brutto.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu, Wypłata nastąpi na indywidualne konto bankowe Uczestnika konkursu które należy podać na wezwanie Zamawiającego

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Marcin Chomiczuk
Adam Łokuciekewski
Aneta Molga
Dagmara Kuspiel
Maja Troszczyńska
Zbigniew Czerwiński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen