Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034184
Tag der Veröffentlichung
30.05.2022
Aktualisiert am
21.12.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen
Beteiligung
20 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.06.2022
Abgabetermin
05.09.2022
Preisgerichtssitzung
13.12.2022

1. Preis

Tektura, Barbara Kozielewska, Warschau

2. Preis

PROJEKT PRAGA Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

BAAS arquitectura, Barcelona
Grupa 5 Architekci, Warschau

Anerkennung

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Wrocław

Anerkennung

BRUTHER, Paris
TŁO Michał Sikorski architekt, Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Realisierungswettbewrrb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste architektonische Konzept in Bezug auf die architektonischen, räumlichen und funktionell-nützlichen Aspekte des neuen Sitzes des Internationalen Instituts für Molekular- und Zellbiologie in Warschau sowie die Entwicklung des Geländes in dem in der Anlage Nr. 7a als Untersuchungsgebiet des Wettbewerbs angegebenen Bereich zu finden.

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines architektonischen Konzepts für den neuen Sitz des Internationalen Instituts für Molekular- und Zellbiologie in Warschau sowie eines kohärenten Gesamtkonzepts für die Entwicklung des von der Wettbewerbsauslobung erfassten Gebiets gemäß den in Anhang Nr. 7a der Wettbewerbsordnung festgelegten Grenzen. Das Gebäude wird sich auf einem unbebauten Grundstück in der ul. Marcina Flisa im Warschauer Stadtteil Włochy (Raków) befinden. Die Investition setzt den Bau eines Labor- und Bürogebäudes voraus. Das Gebiet der Kubaturinvestition wird die Grundstücke Nr: 63/3 48/2, 11/7 und 62/8 innerhalb des Gebiets 2-05-05. Die zu bebauende Fläche, die dem Einwirkungsbereich des Gebäudes entspricht, wird ca. 11.906 m2 betragen. Das geplante Gebäude wird ca. 20 Forschungsgruppen sowie 7 spezialisierte Apparatelabors (Kerneinrichtungen) beherbergen, die modernste Forschungsmethoden und -technologien sowie professionelles Fachwissen zu deren Anwendung anbieten.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w Załączniku nr 7a do Regulaminu. Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Teren podlegający opracowaniu i równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu, obejmie ok. 11 906 m2.W planowanym budynku funkcjonować będzie ok. 20 grup badawczych, a także 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych (ang. core facilities) oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.
27/05/2022    S102

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 102-286235

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny: 526-22-78-704

Adres pocztowy: Ks. Trojdena 4

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-109

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: r.mroczkowski@sarp.pl

Tel.: +48 504088203

Adresy internetowe:

Główny adres: www.iimcb.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Numer referencyjny: ADZ.261.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, tzn. w którym Nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w Załączniku nr 7a do Regulaminu. Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Teren podlegający opracowaniu i równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu, obejmie ok. 11 906 m2.W planowanym budynku funkcjonować będzie ok. 20 grup badawczych, a także 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych (ang. core facilities) oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Kryteria kwalifikacji uczestników:

a) Nie podlega wykluczeniu na podstawie:

– art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy,

– art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

– art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:

1) Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia i doświadczenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Organizator wymaga złożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach i doświadczeniu oraz podstawą dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3c do Regulaminu).

2) Organizator informuje, że Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji w ramach postępowania z wolnej ręki będzie zobowiązany wykazać poprzez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Sekcji III.1.10) oraz że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1.2. ppkt. 2 Regulaminu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku w tym w szczególności przestrzeni przeznaczonych na laboratoria i pracownie,

c) Optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem kosztu realizacji Inwestycji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,

c) Poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,

d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu Inwestycji.

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:

Nagrody pieniężne

I Nagroda - 35 000,00 zł brutto;

II Nagroda - 25 000,00 zł brutto;

III Nagroda - 15 000,00 zł brutto;

Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 10 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej

oraz

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Organizator poza Nagrodami wymienionymi powyżej nie przewiduje innych płatności dla wszystkich uczestników. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

W przypadku gdy konkurs zostanie unieważniony w okolicznościach, o których mowa w art. 355 Ustawy. W przypadku, jeżeli Konkurs zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on Uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia:

– Opracowań studialnych podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 5 000 zł brutto, po przedłożeniu Organizatorowi udokumentowanych kosztów,

– Prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 15 000 zł brutto, po przedłożeniu Organizatorowi udokumentowanych kosztów

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Karol Fiedor – architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań
Sędzia referent: Paweł Czaplicki – architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Asystent Sędziego referenta: Tomasz Saracen – architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Sędzia: Marcin Goncikowski – architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Sędzia: Jacek Kuźnicki – prof. dr hab., Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Sędzia: Marcin Nowotny – prof. dr hab., Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Sędzia: Anna Zolnik – mgr. inż., Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Komunikacja w Konkursie, w tym:

– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

– składanie Opracowań studialnych,

– składnie Prac konkursowych,

– wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań dotyczących Opracowań stadialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3.1. lit. b. oraz Rozdziale VI pkt 3.1. lit. b.

Elektroniczna Platforma Konkursowa dostępna jest pod adresem www.epk.sarp.org.pl oraz poprzez Stronę internetową konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”.

WAŻNIEJSZE TERMINY

1. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 15.06.2022 r. do godz. 12.00.

2. Termin składania Opracowań studialnych do dnia 05.09.2022 r. do godziny 15.00

3. Termin składania Prac konkursowych do dnia 29.11.2022 r. do godz. 15.00.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dnia 16.12.2022 r.

5. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu i nie dłuższym niż 6 miesięcy zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

6. Orientacyjny termin realizacji usługi – 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy.

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 515. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi

unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,

których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo

zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen