Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości , Gliwice, Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034704
Tag der Veröffentlichung
10.08.2022
Aktualisiert am
27.12.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
07.11.2022 09:00
Preisgerichtssitzung
28.11.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k., Kraków

2. Preis

Architekci MR Moska i Rachuba sp.j., Chorzów

3. Preis

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o., Katowice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand dieses Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für die geplante Investition mit dem Titel Bau eines neuen Polizeipräsidiums in Gliwice zusammen mit der Einrichtung der Zentralstelle für die Bekämpfung der Cyberkriminalität auf dem Gelände in Katowice, Phase I, Entwicklung des Entwurfs- und Kostenschätzungskonzepts Städtisches Polizeipräsidium in Gliwice - Bau des neuen Gebäudes, das Folgendes umfassen wird:

• architektonisches und räumliches Konzept der Landentwicklung;
• architektonisches und bauliches Konzept für das Verwaltungsgebäude des städtischen Polizeipräsidiums zusammen mit dem Teil, der den Sitz des CBZC umfasst.
• Architektur- und Baukonzept für das Zwingergebäude;
• architektonisches und bauliches Konzept für den Komplex aus Garage, Werkstatt und Lager.

Die neue Investition wird auf dem Grundstück Nr. 65 im Stadtteil Ligota Zabrska in Gliwice an der Straße Św. Jacka / Górna angesiedelt sein.

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla planowanej inwestycji pn Budowa Nowej Komendy Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etap I opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej „Komenda Miejska Policji w Gliwicach – budowa nowej siedziby”, w skład której będą wychodzić:

• koncepcja architektoniczno-przestrzenna zagospodarowania terenu;
• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Policji wraz z częścią obejmującą siedzibę CBZC.
• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku kynologicznego;
• koncepcja architektoniczno-budowlana kompleksu obiektów garażowo-warsztatowo-magazynowych

Nowa inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr 65 obręb Ligota Zabrska położonej w Gliwicach przy ul. Św. Jacka / ul. Górna.
07/10/2022    S194

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 194-550470

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 153-438201)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Ziółkowska

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Tel.: +48 478512050

Faks: +48 478512060

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etap I opracowanie dokumentacji

Numer referencyjny: ZP-2380-324/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla planowanej inwestycji pn Budowa Nowej Komendy Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etap I opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej „Komenda Miejska Policji w Gliwicach – budowa nowej siedziby”, w skład której będą wychodzić:

• koncepcja architektoniczno-przestrzenna zagospodarowania terenu;

• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Policji wraz z częścią obejmującą siedzibę CBZC.

• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku kynologicznego;

• koncepcja architektoniczno-budowlana kompleksu obiektów garażowo-warsztatowo-magazynowych

Nowa inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr 65 obręb Ligota Zabrska położonej w Gliwicach przy ul. Św. Jacka / ul. Górna.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - załącznik nr l do Regulaminu Konkursu ,

b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowej- składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLVII/27/2006 z dnia 26 października 2006r), zamieszczony na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/9410.pdf

c) Mapa – wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

d) Mapa zasadnicza w wersji dxf – załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu

e) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne dla działek nr 65 położonych w Gliwicach przy ul. św. Jacka na potrzeby Budowy Komisariatu Miejskiego Policji – załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu

f) Oświadczenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o możliwości przyłączenia obiektu do sieci gazowej – załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu

g) Oświadczenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej – załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu

h) Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach nt. możliwości dostawy wody i odbioru ścieków – załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu

i) Informacja Tauron Dystrybucja SA o możliwości dostarczenia energii elektrycznej – załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale III Regulaminu Konkursu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 153-438201

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Zamiast:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Ziółkowska

Tel.: +48 478512050

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Powinno być:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Tel.: +48 478512050

E-mail: agnieszka.gwozdz.kuzior@ka.policja.gov.pl

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą. Prace konkursowe, zgłoszenie udziału w konkursie, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu, zostaną złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu oraz komunikacja między uczestnikami konkursu, a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl. Zamawiający może unieważnić Konkurs, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale VII Regulaminu Konkursu.

Powinno być:

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą. Prace konkursowe, zgłoszenie udziału w konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu, zostaną złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego, który został wskazany w Rozdziale I Regulaminu Konkursu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu oraz komunikacja między uczestnikami konkursu, a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl.Zamawiający może unieważnić Konkurs, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale VII Regulaminu Konkursu.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
10/08/2022    S153

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 153-438201

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Ziółkowska

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Tel.: +48 478512050

Faks: +48 478512060

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Ziółkowska

Tel.: +48 478512050

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Adresy internetowe:

Główny adres: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etap I opracowanie dokumentacji

Numer referencyjny: ZP-2380-324/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla planowanej inwestycji pn Budowa Nowej Komendy Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etap I opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej „Komenda Miejska Policji w Gliwicach – budowa nowej siedziby”, w skład której będą wychodzić:

• koncepcja architektoniczno-przestrzenna zagospodarowania terenu;

• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Policji wraz z częścią obejmującą siedzibę CBZC.

• koncepcja architektoniczno-budowlana budynku kynologicznego;

• koncepcja architektoniczno-budowlana kompleksu obiektów garażowo-warsztatowo-magazynowych

Nowa inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr 65 obręb Ligota Zabrska położonej w Gliwicach przy ul. Św. Jacka / ul. Górna.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wraz z utworzeniem na jej terenie zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - załącznik nr l do Regulaminu Konkursu ,

b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowej- składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLVII/27/2006 z dnia 26 października 2006r), zamieszczony na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/9410.pdf

c) Mapa – wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

d) Mapa zasadnicza w wersji dxf – załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu

e) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne dla działek nr 65 położonych w Gliwicach przy ul. św. Jacka na potrzeby Budowy Komisariatu Miejskiego Policji – załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu

f) Oświadczenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o możliwości przyłączenia obiektu do sieci gazowej – załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu

g) Oświadczenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej – załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu

h) Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach nt. możliwości dostawy wody i odbioru ścieków – załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu

i) Informacja Tauron Dystrybucja SA o możliwości dostarczenia energii elektrycznej – załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale III Regulaminu Konkursu

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach, architektonicznej,, konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych. Pozostałe informacje w Rozdziale XXIII Regulaminu Konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

4. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

a) Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań.

b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. UWAGA: Praca konkursowa w istotnym stopniu niespełniająca wymagań określonych ww. wytycznych zostanie wykluczona z konkursu i nie będzie podlegała ocenie.

c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań.

5. Zasady oceny prac konkursowych według poniższych kryteriów - Pozostałe informacje w Rozdziale XI Regulaminu Konkursu

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Zamawiający przyzna trzy nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy, w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

• I nagroda oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

• II nagroda - 25.000 zł

• III nagroda - 20.000 zł - Pozostałe informacje w Rozdziale XIII Regulaminu Konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. Wypłata nastąpi na indywidualne konto bankowe Uczestnika konkursu które należy podać na wezwanie Zamawiającego.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodnicząca Sądu Konkursowego – Renata Gradzik
Sędzia Sądu Konkursowego – Magdalena Szyszkowska-Kucia
Sędzia Sądu Konkursowego – Marek Nowakowski
Sędzia Sądu Konkursowego – Marek Gadziński
Sędzia Sądu Konkursowego – Paweł Stróż
Sędzia Sądu Konkursowego – Piotr Wita
Sekretarz konkursu - Dawid Malicki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą. Prace konkursowe, zgłoszenie udziału w konkursie, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu, zostaną złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu oraz komunikacja między uczestnikami konkursu, a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl.Zamawiający może unieważnić Konkurs, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale VII Regulaminu Konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1it.a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art.515 ust.1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen