Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowego Zespołu Budynków Dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033895
Tag der Veröffentlichung
01.04.2022
Aktualisiert am
14.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
20.04.2022 13:00
Preisgerichtssitzung
27.09.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Konior Studio Tomasz Konior, Katowice
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi. Budynek ma być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy zachowaniu stosunku jakości do ceny.

Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi. Budynek ma być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy zachowaniu stosunku jakości do ceny.
01/04/2022    S65

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne i podobne

2022/S 065-171919

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 675-00-07-587

Adres pocztowy: ul.Św.Tomasza 43

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-027

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Artur Wolanin

E-mail: zp@amuz.krakow.pl

Tel.: +48 124232078

Faks: +48 124224455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amuz.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epk.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NOWEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

Numer referencyjny: K-1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71210000 Doradcze usługi architektoniczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi. Budynek ma być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy zachowaniu stosunku jakości do ceny.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Warunki opisane zostały w Rozdzdziale III pkt 3.2 Regulaminu:

Każdy Uczestnik, w tym biorący wspólnie udział w konkursie, ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10, a także pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2.2. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w 3.2.4

3.2.3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, przesłanki wykluczenia, o których mowa w pkt. 3.2.1. będą spełnione, gdy nie zachodzą one wobec żadnego z Uczestników występujących wspólnie, zaś warunki, o których mowa w 3.2.2. będą spełnione gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy występujący wspólnie.

3.2.4. W zakresie warunków wymienionych w pkt. 3.2.2., Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, że: dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zostanie skierowana do jego wykonania, tj. (łącznie ta sama osoba):

3.2.4.1.posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz dokumentacji projektowej.

3.2.4.2.posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na koordynacji wykonania jako autor lub współautor wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego w trakcie realizacji dotyczącej budowy bądź kompleksowej przebudowy co najmniej 1 (jednego) obiektu użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o powierzchni netto co najmniej 4 000 m2 w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Wymagania, o których mowa w pkt. 3.2.4.1. oraz 3.2.4.2. musi spełnić łącznie ta sama osoba.

3.2.5. Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne z określonymi w pkt. 3.2.4.1., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu 1 Konkursu

5.2.1. Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych: 5.2.1.1. wartość estetyczna przyjętych rozwiązań architektonicznych, a w tym zakresie Sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na oryginalność, atrakcyjność i racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych, a także odniesienie do otoczenia,

5.2.1.2. oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem, a w tym zakresie Sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych,

5.2.1.3. racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji,

5.2.1.4. koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych;

a ocena ta będzie dokonana na podstawie analizy przedłożonych rozwiązań projektowych.

5.2.2. Każde z opracowań studialnych Etapu 1 Konkursu zostanie ocenione przez Sąd konkursowy na podstawie wszystkich z powyższych kryteriów oraz spełnienia wymogów Regulaminu.

Kryteria oceny prac konkursowych Etapu 2 Konkursu

Opisane zostały w Rozdziale 7 pkt 7.2 Regulaminu

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przyzna nagrody pieniężne w wysokości 30 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Uczestnikom Konkursu, którzy zostali zaproszeni do Etapu 2 i złożyli w nim kompletną pracę konkursową zgodnie z pkt. 6.2.

1.5.2. Zamawiający przyzna nagrodę dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa w Etapie 2 zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą:

I nagroda:

a) nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (pierwsza nagroda) oraz

b) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.5.3. II nagroda:

Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 40 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy w Etapie 2 przyzna drugą nagrodę.

1.5.4. III nagroda:

Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy w Etapie 2 przyzna trzecią nagrodę

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Terminy określone powyżej dotyczą również zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego pracę uznano za najlepszą.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Marek Dunikowski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
arch. Marcin Pawłowski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
arch. Piotr Śmierzewski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Sędzia konkursowy -AMKP
dr hab. Wiesław Suruło, Sędzia konkursowy - AMKP
arch. Adam Bielański, Sędzia konkursowy
Artur Wolanin, Kanclerz AMKP, Sędzia konkursowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zgodnie z art. 355 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od zawarcia umowy na prace projektowe, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Komunikacja w Konkursie, w tym w szczególności:

– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

– składanie Prac konkursowych,

– wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami kon¬kursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna platforma konkursowa (EPK).

Elektroniczna platforma konkursowa dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl oraz na Stronie internetowej konkursu http://www.sarp.krakow.pl w zakładce „Platforma komunikacji”.

Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin”. Dokument dostępny jest na stronie EPK (www.epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”.

Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbie¬rania plików w komunikacji elektronicznej znajdują się w dokumencie o nazwie: „Regulamin”. Dokument dostępny jest na stronie EPK (www.epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem Elektronicznej platformy konkursowej wynosi 100 MB.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen