Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowego Pawilonu Muzeum narodowego , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033550
Tag der Veröffentlichung
09.02.2022
Aktualisiert am
30.05.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
28 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.03.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
25.05.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

P2PA sp. z o.o.

2. Preis

PROJEKT PRAGA sp. z o.o.

Anerkennung

Innowacyjna Firma Architektoniczna Kamil Domachowski

Anerkennung

Schmidlin Architekten
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

Zaproponowane rozwiązania konkursowe (maksymalny koszt realizacji Inwestycji) powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w ust. 4 i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

Prace konkursowe do których załączono oświadczenie o kosztach wskazujące koszt:
przekraczający budżet określony w ust. 4 Regulaminu Konkursu; przekraczający budżet określony w ust. 5 Regulaminu Konkursu; rażąco zaniżony w stosunku do realnych kosztów wykonania dokumentacji na podstawie Pracy konkursowej; lub niezawierające oświadczenia o kosztach nie będą podlegały ocenie.

Kwota za wykonanie Usługi podana przez Uczestnika w Oświadczeniu o kosztach, którego wzór stanowi załącznik 5a do Regulaminu, będzie traktowana jako wstępna propozycja cenowa złożona Organizatorowi konkursu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie Zamówienia z wolnej ręki.

W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Foksal (Uchwała NR LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.).

Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z zapisami MPZP.
15/02/2022    S32

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2022/S 032-082871

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 028-072333)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 3

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-495

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski

E-mail: 1022.konkurs@sarp.pl

Tel.: +48 518059157

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sarp.pl/

Adres profilu nabywcy: www.mnw.art.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum narodowego w Warszawie

Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 1022
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

·Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie. ·Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

·Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

Prace konkursowe do których załączono oświadczenie o kosztach wskazujące koszt:

1) przekraczający budżet określony w Regulaminie konkursu;

2) rażąco zaniżony w stosunku do realnych kosztów wykonania dokumentacji na podstawie Pracy konkursowej;

lub niezawierające oświadczenia o kosztach nie będą podlegały ocenie.

Kwota za wykonanie Usługi podana przez Uczestnika w Oświadczeniu o kosztach, będzie traktowana jako wstępna propozycja cenowa złożona Organizatorowi konkursu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie Zamówienia z wolnej ręki.

·W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Foksal (Uchwała NR LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.).

·Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z zapisami MPZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 028-072333

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

 

koncepcji Nowego pawilonu

Powinno być:

 

koncepcji Centrum Konserwatorsko-Magazynowego

Numer sekcji: IV.1.9
Zamiast:

 

1.1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie

przestrzenne z otoczeniem

Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także

dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

1.2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków

Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają

optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.

Powinno być:

 

1.1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie

przestrzenne z otoczeniem. Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także

dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego. maksymalnie 45 punktów

1.2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków

Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają

optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną. maksymalnie 35 punktów

Numer sekcji: IV.1.9
Zamiast:

 

1.3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w

projektowanych budynkach

Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają

najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające

najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością

wymiany urządzeń.

Powinno być:

 

1.3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w

projektowanych budynkach

Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają

najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające

najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością

wymiany urządzeń. maksymalnie 20 punktów

Numer sekcji: IV.3.5
Zamiast:

 

arch. Michał Brutkowski – Zastępca Sędziego, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP

Powinno być:

 

arch. Michał Brutkowski – Zastępca Sędziego, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP

Jolanta Hercog - Zastępca Sędziego, Zastępca Dyrektora MNW ds. Komunikacji i Programów Publicznych

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/03/2022
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 10/03/2022
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
09/02/2022    S28

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2022/S 028-072333

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 3

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-495

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski

E-mail: 1022.konkurs@sarp.pl

Tel.: +48 518059157

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sarp.pl/

Adres profilu nabywcy: www.mnw.art.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mnw.art.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://1022.konkurs.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: narodowa instytucja kultury - muzeum
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i naukowe opracowanie zbiorów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

konkurs na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum narodowego w Warszawie

Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 1022
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

·Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie. ·Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

·Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

Prace konkursowe do których załączono oświadczenie o kosztach wskazujące koszt:

1) przekraczający budżet określony w Regulaminie konkursu;

2) rażąco zaniżony w stosunku do realnych kosztów wykonania dokumentacji na podstawie Pracy konkursowej;

lub niezawierające oświadczenia o kosztach nie będą podlegały ocenie.

Kwota za wykonanie Usługi podana przez Uczestnika w Oświadczeniu o kosztach, będzie traktowana jako wstępna propozycja cenowa złożona Organizatorowi konkursu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie Zamówienia z wolnej ręki.

·W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Foksal (Uchwała NR LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r.).

·Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z zapisami MPZP.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Ustawy.

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i

każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których

zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 3 000 m2, dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.Pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Zgodnie z przewidzianą w tym przepisie definicją, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Stosownie do art. 3 ust. 6 Prawa budowlanego przez pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowalnego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,

nadbudowę obiektu budowlanego. Zamawiający informuje, że nie uzna usług projektowych dotyczących przebudowy, modernizacji, remontu, adaptacji obiektu budowalnego w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w Konkursie.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1.1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem

Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

1.2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków

Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.

1.3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach

Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.

Łączna, maksymalna ocena pracy konkursowej – 100 punktów.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2022
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1.Nagrody pieniężne

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł brutto)

II.NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy zł brutto)

III.NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł brutto)

2 WYRÓŻNIENIA w wysokości 20 000,00 zł brutto, każde (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto, każde)

12. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP
2. arch. Michał Sikorski – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP
3. prof. arch. Jerzy Bogusławski – Sędzia, członek Rady Muzeum MNW
4. arch. Marek Dunikowski – Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, Oddział SARP Kraków
5. arch. Karol Fiedor – Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, Oddział SARP Poznań
6. prof. UJ, dr hab. Łukasz Gaweł – Sędzia, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
7. Zuzanna Jamrozik – Sędzia, Kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury MNW
8. Paweł Kastory – Sędzia, Przewodniczący Rady Muzeum MNW
9. Joanna Kilian – Sędzia, Zastępca Dyrektora MNW ds. naukowych
10. prof. Jack Lohman – Sędzia, członek Rady Muzeum MNW
11. arch. Piotr Walkowiak – Sędzia
arch. Michał Brutkowski – Zastępca Sędziego, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

I. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, PRZEKAZYWANIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, WYJAŚNIEŃ LUB INFORMACJI

Komunikacja w Konkursie, w tym w szczególności:

– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

· Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji na część działki ewidencyjnej nr 4/1 w obrębie 5-06-01, przy Al. Jerozolimskich 3, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji.

– składanie Prac konkursowych,

– wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna platforma konkursowa (EPK), z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.

Elektroniczna platforma konkursowa dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl oraz na Stronie internetowej konkursu https://1022.konkurs.sarp.pl w zakładce „Platforma komunikacji”.

·II. Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji przy Al. Jerozolimskich 3, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen