Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Neubau der Fakultät Informatik an der Westpommerschen Technischen Universität | Nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Neubau der Fakultät Informatik an der Westpommerschen Technischen Universität | Nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Neubau der Fakultät Informatik an der Westpommerschen Technischen Universität | Nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau

Neubau der Fakultät Informatik an der Westpommerschen Technischen Universität | Nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , Stettin | Szczecin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035228
Tag der Veröffentlichung
22.11.2022
Aktualisiert am
25.05.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
36 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
26.01.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
28.04.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

heinlewischer, Breslau
Team: Anna Stryszewska-Słońska · Agnieszka Łuksik
Natalia Olkowska · Natalia Sochacka
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau
 • 1. Preis heinlewischer, Breslau

2. Preis

Młynarczyk Architekci, Warschau
Wojciech Młynarczyk · Rafał Wróblewski · Filip Chorzelski

3. Preis

WXCA Sp.z o.o., Warschau
Szczepan Wroński · Michał Sokołowski
Anna Majewska-Karolak · Jakub Matela
Małgorzata Bonowicz · Julia Shvets
Andrzej Bulanda

Anerkennung

Grupa 5 Architekci, Warschau
Roman Dziedziejko · Michał Leszczyński
Krzysztof Mycielski · Rafał Zelent
Rafał Grzelewski · Dorota Flor-Zbytniewska
Agnieszka Wróblewska · Patryk Mojsa
Marcin Zatoński · Viktoria Shafarenko

Anerkennung

ZOA Architekci, Warschau
Przemysław Kokot · Paweł Paradowski
Dominika Meller · Jarosław Czumaj
Anna Gorzkowska · Katarzyna Ciżyńska
Oliwia Mzee · Marlena Rudnik
Monika Tucholska · Michał Ruman

Anerkennung

ARCH_IT, Breslau
Piotr Zybura · Szymon Ciupiński
Jakub Dunal · Michał Grądowy
Daria Krzosek · Jakub Marczewski
Anna Rottau · Jan Stempin

Anerkennung

ROARK Studio, Sopot
Jakub Bladowski · Krzysztof Pietras
Ada Kowalska · Alicja Olszewska
Eryk Nehring · Joanna Wójcik-Ryłko
Konrad Zaremba · Marta Mokrzycka
Martyna Ferlin · Piotr Kluzowicz
Robert Juchnevic · Sylwia Mielus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines kohärenten, umfassenden städtebaulichen und architektonischen Konzepts für den Neubau der Fakultät für Informatik der Westpommerschen Technischen Universität in Stettin sowie die Entwicklung der angrenzenden Flächen im Rahmen der in Anhang Nr. 6a der Wettbewerbsordnung beschriebenen Studie.

Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu.

Jury
mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Warszawa (Juryvorsitz)
mgr inż. arch. Karol Barcz - Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Koszalin
mgr inż. arch. Karol Nieradka - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
dr hab. inż. arch. prof. ZUT Grzegorz Wojtkun - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
z-ca Kanclerza mgr inż. Hubert Góralski - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego - ZUT

Weitere Informationen zu dem Projekt von heinlewischer finden Sie unter:
www.heinlewischer.de/projekte/detail/westpommersche-technische-universitaet-stettin-fakultaet-fuer-informatik
13/01/2023    S10

Polska-Szczecin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 010-020620

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 225-647965)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 320588161

Adres pocztowy: Al. Piastów 17

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-310

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Pazdur-Czarnowska

E-mail: anna.pazdur-czarnowska@zut.edu.pl

Tel.: +48 914495630

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.konkurswi.zut.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Numer referencyjny: ZP/ATT/1059/2022/K
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się:

nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 225-647965

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

 

Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się: nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany

powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami

Powinno być:

 

Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się: nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu.

Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników
Zamiast:

 

1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić warunki udziału w konkursie:

1) Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust 1 Ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i pkt 7 Ustawy PZP (w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w konkursie, tj. tam gdzie we wskazanych przepisach mowa jest o wykonawcy rozumieć przez to należy uczestnika konkursu)

b) art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego)

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

d) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2) Wykażą, że dysponują na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu (zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.

2. Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia następujące warunki:

1) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;

2) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.

3) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych (a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publiczne j (z wyłączeniem parkingów, sklepów elkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 5000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę.

4) Wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj. minimum jedna osoba:

a) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej

b) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

c) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

d) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

e) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności

telekomunikacyjnej

f) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

g) posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.

W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 1 pkt 2) powyżej oraz ust. 2 pkt 4) powyżej dopuszcza się także kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie.

Szczegółowy opis wyżej wskazanych warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Regulamin

Powinno być:

 

Uczestnicy muszą spełnić wymagania z ust. 1 – 6 poniżej (niniejsza część zawiera wymagania ust. 1):

1. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 Ustawy PZP w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy z Uczestnika:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745)

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 powyżej

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Uczestnik Konkursu odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

5) jeżeli Zmawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Uczestnik zawarł z innymi Uczestnikami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, chyba że wykażą, że przygotowali te wnioski niezależnie od siebie

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Uczestnika lub podmiotu, który należy z Uczestnikiem do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

cdn.

Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:

 

Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wymagania (ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników - część druga sekcji III.1.10) zawierająca wymagania z ust. 2 – 5 poniżej):

2. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 7 Ustawy PZP w brzmieniu

mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 7 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy z udziału w Konkursie Uczestnika:

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

3. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP (konflikt

interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) Zamawiający wykluczy z udziału w Konkursie Uczestnika w stosunku do którego zachodzić będą okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (konflikt interesów) w stosunku do członków Sądu Konkursowego tj.:

1) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaje we wspólnym pożyciu z Uczestnikami konkursu wymienionymi w niniejszym wniosku o dopuszczenie, ich zastępcami prawnymi lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Uczestników Konkursu;

2) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego w okresie 3 lat przed wszczęciem Konkursu pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia

z Uczestnikami konkursu wymienionymi w niniejszym wniosku o dopuszczenie, otrzymywały od tych Uczestników wynagrodzenie z innego tytułu lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Uczestników;

3) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego pozostaje z Uczestnikami Konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności w związku z Konkursem z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

5. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

cdn

Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:

 

Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wymagania (ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników - część trzecia sekcji III.1.10) zawierająca wymagania z ust. 6 poniżej):

6. Będą spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu (zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej. W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 6 powyżej dopuszcza się także kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowy opis wskazanych w ust. 1 - 6 powyżej w sekcji III.1.10) warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Rozdział III Regulaminu

cdn

Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:

 

Ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników (wymogi dotyczące etapu zaproszenia do negocjacji zamówienia z wolnej ręki) - część czwarta sekcji III.1.10) - Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji

zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia następujące warunki:

1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;

2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.

3. Spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dotyczącym doświadczenia Wykonawcy. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1.2.4 Regulaminu (a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu budowlanego dla budowy (budowa w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z wyłączeniem parkingów sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 3.000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę

4. Spełniać warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Usługi. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj.:

1) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w Rozdziale III pkt 1.6.6 Regulaminu;

2) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

3) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;

6) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

7) minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.

W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 4 powyżej dopuszcza się także kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w

stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis wskazanych w ust. 1 - 4 powyżej warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa

Rozdział VIII Regulaminu.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 26/01/2023
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Zamiast:
Data: 26/01/2023
Powinno być:
Data: 07/02/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
22/11/2022    S225

Polska-Szczecin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 225-647965

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 320588161

Adres pocztowy: Al. Piastów 17

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-310

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Pazdur-Czarnowska

E-mail: anna.pazdur-czarnowska@zut.edu.pl

Tel.: +48 914495630

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.konkurswi.zut.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.konkurswi.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Numer referencyjny: ZP/ATT/1059/2022/K
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się:

nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić warunki udziału w konkursie:

1) Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust 1 Ustawy PZP

oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i pkt 7 Ustawy PZP (w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w konkursie, tj. tam gdzie we wskazanych przepisach mowa jest o wykonawcy rozumieć przez to należy uczestnika konkursu)

b) art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP

w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego)

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

d) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2) Wykażą, że dysponują na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu (zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.

2. Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia następujące warunki:

1) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1

pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;

2) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa

w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.

3) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych (a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publiczne j (z wyłączeniem parkingów, sklepów elkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 5000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę.

4) Wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj. minimum jedna osoba:

a) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej

b) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

c) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

d) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

e) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

f) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

g) posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.

W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 1 pkt 2) powyżej oraz ust. 2 pkt 4) powyżej dopuszcza się także kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie.

Szczegółowy opis wyżej wskazanych warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Regulamin

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace Konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

a) Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych

b) Walory funkcjonalno-użytkowe Nowego Budynku,

c) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych,

d) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu

do kosztów realizacji Inwestycji,

e) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 26/01/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz cztery Nagrody pieniężne w formie wyróżnień. Całkowita kwota przeznaczona przez Zamawiającego na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 260 000 zł brutto. W ramach wskazanej kwoty

1) I NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł brutto

2) II NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto

3) III NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

4) Cztery Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 20 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione Nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy Konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała największą liczbę punktów dla I Nagrody pieniężnej. Jeżeli negocjacje prowadzone w trybie Zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą/ Wykonawcami Wspólnymi Usługi) nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie Usługi, Zamawiający może zaprosić do negocjacji w tym trybie Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała drugą

w kolejności najwyższą ocenę

Szczegóły dotyczące przyznania nagród w Konkursie podaje Regulamin

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni

(nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

W przypadku, jeżeli konkurs zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zwróci on uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 5 000 zł brutto.

Poza płatnością nagród oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia prac konkursowych w okolicznościach wskazanych powyżej – Zamawiający nie przewiduje innych płatności na rzecz uczestników konkursu

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Warszawa
mgr inż. arch. Karol Barcz - Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Koszalin
mgr inż. arch. Karol Nieradka - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
dr hab. inż. arch. prof. ZUT Grzegorz Wojtkun - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
z-ca Kanclerza mgr inż. Hubert Góralski - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego - ZUT

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału

w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu (pytania do Regulaminu), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń (w tym podmiotowych środków dowodowych) między Organizatorem a uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w ogłoszeniu , tj. elektronicznej platformy konkursowej (EPK) dostępnej na stronie pod adresem https://epk.sarp.pl. Postanowienie powyższe nie narusza postanowień Regulaminu dopuszczających lub wymagających dodatkowo składania Zamawiającemu dokumentów

w postaci papierowej, tj. na nośniku papierowym (np. postanowienie IV pkt 3.1 lit b Regulaminu, dotyczące złożenia pracy konkursowej w postaci papierowej, dodatkowo obok postaci elektronicznej). Każdy podmiot zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej. Dalsze szczegóły w tym zakresie podaje pkt 3.2 i 3.3 w Rozdziale I Regulaminu. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK” Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc. Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem. Instrukcja obsługi EPK, w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”. Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”. Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznania się z wyżej wskazaną Instrukcją.

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - należy przez to rozumieć obowiązujący w niniejszym postępowaniu regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 Ustawy PZP; 3) Konkursie (pisane wielka lub małą literą) - należy przez to rozumieć konkurs dotyczący postępowania z niniejszego ogłoszenia; 4) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika konkursu.

Podana w sekcji IV.1) niniejszego ogłoszenia liczba 1 jako wskazana tam minimalna liczna Uczestników podawana jest z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego wynikającego z art. 355 ust. 2 Ustawy PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej jak wyżej są kolejno: odwołanie i skarga do sądu

4. W ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy (Wzór Umowy);

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli informacja o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania została przekazana w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak wyżej – termin na wniesienie odwołania wynosi 15 dni od dnia przekazania w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Powyższe w niniejszym ustępie podaje się z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia odwołani jest Krajowa Izba Odwoławcza

11. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym tok postępowania w przypadku ich wniesienia - określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen