Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP , Otwock/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031648
Tag der Veröffentlichung
14.05.2021
Aktualisiert am
29.10.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
01.06.2021
Preisgerichtssitzung
08.10.2021

Gewinner

Tektura, Barbara Kozielewska, Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist das architektonische Konzept eines neuen Krankenhausgebäudes sowie dessen Entwicklung für die Bedürfnisse des nach Prof. Adam Grucy CMPK benannten Unabhängigen Öffentlichen Klinischen Krankenhauses in Otwock.

Die Investition ist geplant, um den Tätigkeitsbereich des nach Prof. Adam Gruca CMPK benannten unabhängigen öffentlichen klinischen Krankenhauses in Otwock zu erweitern.

Die geschätzte Nettofläche des geplanten Gebäudes beträgt rund 25 000 m².

Das neue Krankenhausgebäude wird zusammen mit seiner Erschließung und anderen für seinen Betrieb erforderlichen neuen Einrichtungen im nördlichen Teil der Parzelle 33/12 Bezirk 56 (hinter der bestehenden internen Straße des Krankenhauses) errichtet. Dieser für die Investition vorgesehene Teil des Grundstücks ist dicht mit Bäumen bewachsen; daher wird empfohlen, die vorhandenen Bäume so weit wie möglich zu erhalten und Baumgruppen in die neue Bebauung einzubeziehen.

Derzeit ist der für den Bau vorgesehene Teil des Grundstücks nicht befestigt, aber alle erforderlichen Versorgungseinrichtungen sind auf dem restlichen Teil des Grundstücks vorhanden.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku.

Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Szacowana powierzchnia netto planowanego budynku to około 25 000 m².

Nowy budynek szpitala wraz z jego zagospodarowaniem i innymi nowymi obiektami niezbędnymi do funkcjonowania tego budynku będą zlokalizowane w północnej części działki 33/12 obręb 56 (za istniejącą drogą wewnętrzną szpitala). Ta część działki przeznaczona pod inwestycję, jest gęsto porośnięta drzewami w związku z czym zaleca się w miarę możliwości maksymalne zachowanie drzewostanu istniejącego i wkomponowanie grup drzew w nowe zagospodarowanie.

Obecnie część działki przeznaczona pod budowę jest nieuzbrojona jednak na pozostałej części działki znajdują się wszystkie wymagane media.
14/05/2021    S93
Polska-Otwock: Us?ugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i kontrolne
2021/S 093-244555
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 532-16-62-948
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowo??: Otwock
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
E-mail: rmroczkowski@spskgruca.pl
Adresy internetowe:
G?ówny adres: konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? drog? elektroniczn? za po?rednictwem: www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze?, które nie s? ogólnodost?pne. Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do tych narz?dzi i urz?dze? mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.soldea.pl/epz/epz/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcj? nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
II.1.2) G?ówny kod CPV
71000000 Us?ugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i kontrolne
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Us?ugi architektoniczne i podobne
71220000 Us?ugi projektowania architektonicznego
71300000 Us?ugi in?ynieryjne
71320000 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Us?ugi architektoniczne dotycz?ce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu
71322000 Us?ugi in?ynierii projektowej w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym nagrod? jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie autora (uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki, w celu wykonania us?ugi na podstawie pracy konkursowej.
Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego. W pierwszym etapie konkursu zainteresowani udzia?em sk?adaj? wnioski do dopuszczenie, na podstawie których uczestnicy spe?niaj?cy warunki udzia?u w konkursie zostan? zaproszeni do sk?adania opracowa? studialnych. Na podstawie oceny opracowa? studialnych przez S?d, do drugiego etapu konkursu i sk?adania prac konkursowych zostanie zaproszonych 5 uczestników.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku.
Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu dzia?alno?ci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
Szacowana powierzchnia netto planowanego budynku to oko?o 25 000 m2.
Nowy budynek szpitala wraz z jego zagospodarowaniem i innymi nowymi obiektami niezb?dnymi do funkcjonowania tego budynku b?d? zlokalizowane w pó?nocnej cz??ci dzia?ki 33/12 obr?b 56 (za istniej?c? drog? wewn?trzn? szpitala). Ta cz??? dzia?ki przeznaczona pod inwestycj? jest g?sto poro?ni?ta drzewami, w zwi?zku z czym zaleca si? w miar? mo?liwo?ci maksymalne zachowanie drzewostanu istniej?cego i wkomponowanie grup drzew w nowe zagospodarowanie.
Obecnie cz??? dzia?ki przeznaczona pod budow? jest nieuzbrojona, jednak na pozosta?ej cz??ci dzia?ki znajduj? si? wszystkie wymagane media.
Nowy budynek szpitala musi by? po??czony z istniej?cym budynkiem E (g?ówny budynek ?ó?kowy szpitala) na poziomie kondygnacji +1 budynku istniej?cego poprzez dwa ??czniki nadziemne.
Obecnie dojazd do ca?ego kompleksu szpitalnego wjazdem od strony ulicy ks. Stanis?awa Konarskiego. Docelowo przewidziany b?dzie wjazd g?ówny od szpitala strony ulicy Grunwaldzkiej, ale na etapie koncepcji konkursowej uczestnicy maj? przewidzie? obs?ug? komunikacyjn? nowego budynku szpitala poprzez istniej?cy na terenie dzia?ki uk?ad komunikacyjny obs?uguj?cy obecne budynki szpitala, natomiast musz? przewidzie? w koncepcji mo?liwo?? wjazdu od strony ul. Grunwaldzkiej w pó?nocno-zachodnim naro?niku dz. ew. 33/12.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do cz?onków S?du Konkursowego) oraz pkt 7–10 ustawy.
Uwaga
Powy?szy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie bior?cego udzia? w konkursie jak i ka?dego z uczestników wspólnie bior?cych udzia? w konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje;
b) spe?nia okre?lony przez organizatora warunek udzia?u w konkursie dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli uczestnik konkursu wyka?e, i?:
1. dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, która b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu koncepcji konkursowej.
Je?li uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadaj?ca wymagane powy?ej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania tak? osob? jest spe?niony.
2. B?dzie dysponowa? na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 lit. l regulaminu.
Dla potwierdzenia spe?nienia warunku okre?lonego powy?ej w lit. b 1, organizator wymaga z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w konkursie o?wiadczenia o spe?nieniu okre?lonego przez organizatora warunku udzia?u w konkursie dotycz?cego zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstaw? dysponowania tymi osobami.
Na spe?nienie warunku okre?lonego powy?ej w lit. b 2, uczestnicy konkursu sk?adaj? na etapie konkursu o?wiadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.
Uwaga: Dopuszcza si? tak?e kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220);
c) spe?nia okre?lony przez organizatora warunek udzia?u w konkursie dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie do?wiadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli uczestnik konkursu wyka?e, i?:
w okresie ostatnich 15 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie wykona? nale?ycie i uko?czy?, us?ug? polegaj?c? na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyska? prawomocne pozwolenie na budow? dla 1 budynku realizuj?cego funkcje szpitala o powierzchni ca?kowitej nie mniejszej ni? 10 000 m2.
Na spe?nienie powy?szego warunku organizator wymaga z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w konkursie o?wiadczenia o spe?nieniu okre?lonego przez organizatora warunku udzia?u w konkursie dotycz?cego zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie do?wiadczenia wraz z wykazem us?ug oraz informacj? o warto?ci, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane.
W przypadku gdy uczestnicy konkursu wspólnie bior? udzia? w konkursie, wymagania, o których mowa powy?ej w lit. b i c, b?d? spe?nione, gdy spe?ni je przynajmniej jeden z uczestników konkursu wyst?puj?cy wspólnie.
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Opracowania studialne oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych w swojej kategorii kryteriów:
a) atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i zagospodarowania;
b) sprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa budynku szpitala;
c) trafno?? wpisania budynku szpitala w kontekst otoczenia.
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych w swojej kategorii kryteriów:
a) atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i zagospodarowania;
b) sprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa nowego budynku szpitala;
c) jako?? zaproponowanych pomieszcze? nowego budynku szpitala w kontek?cie ich funkcjonalno?ci;
d) zastosowanie rozwi?za? proekologicznych i energooszcz?dnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu;
e) realno?? i optymalizacja ekonomiczna przyj?tych rozwi?za?;
f) stopie? uwzgl?dnienia w zaproponowanych rozwi?zaniach kosztów u?ytkowania i utrzymania.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie mog? zosta? przyznane nast?puj?ce nagrody:
— nagrody pieni??ne:
1. I nagroda – 60 000,00 PLN brutto;
2. II nagroda – 40 000,00 PLN brutto;
3. III nagroda – 20 000,00 PLN brutto, oraz
— nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na wykonanie us?ugi na podstawie wybranej pracy konkursowej, oraz
— nagrody pieni??ne w formie wyró?nie? dla nie wi?cej ni? dwóch prac konkursowych w wysoko?ci po 12 000,00 PLN brutto ka?de.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne b?d? wyp?acane przez zamawiaj?cego w terminie do 60 dni (nie krótszym ni? 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygni?cia konkursu z zastrze?eniem, i? termin ten mo?e zosta? wyd?u?ony w przypadku wniesienia odwo?a? przez uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia wszystkich odwo?a?. Nagrody pieni??ne podlegaj? opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostan? wyp?acone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: Maciej M?ka – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
S?dzia referent: Pawe? Czaplicki – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
Asystent S?dziego referenta: Maciej Lewandowski – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
S?dzia: Micha? Grzyma?a-Kaz?owski – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
S?dzia: S?awomir Chaberek – dr hab. in?., S?dzia ze strony organizatora
S?dzia: Waldemar Cacko – S?dzia ze strony organizatora
S?dzia: Jacek Jarosz – mgr in?., S?dzia ze strony organizatora
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Komunikacja w konkursie, w tym sk?adanie wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, sk?adanie prac konkursowych, sk?adanie wniosków o wyja?nienie tre?ci regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o?wiadcze? mi?dzy organizatorem a uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udzia?em w konkursie, odbywa si? wy??cznie przy u?yciu platformy komunikacji elektronicznej (www.soldea.pl/epz/epz/)
Terminy
1. Termin sk?adania poprzez platform? komunikacji elektronicznej wniosków o wyja?nienie tre?ci regulaminu konkursu dotycz?cych przygotowania i sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie do dnia 25 maja 2021 r.
2. Termin sk?adania poprzez platform? komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie oraz podmiotowych ?rodków dowodowych, o?wiadcze? i dokumentów na potwierdzenie spe?nienia wymaga? okre?lonych przez organizatora do dnia 1 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.
3. Termin sk?adania poprzez platform? komunikacji elektronicznej wniosków o wyja?nienie tre?ci regulaminu konkursu dotycz?cych przygotowania i sk?adania opracowa? studialnych do dnia 1 lipca 2021 r.
4. Termin sk?adania opracowa? studialnych do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.00
5. Termin sk?adania poprzez platform? komunikacji elektronicznej wniosków o wyja?nienie tre?ci regulaminu konkursu dotycz?cych przygotowania i sk?adania prac konkursowych do dnia 31 sierpnia 2021 r.
6. Termin sk?adania prac konkursowych do dnia 1 pa?dziernika 2021 r. do godz. 15.00.
7. Og?oszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez platform? komunikacji elektronicznej uczestników konkursu o wynikach rozstrzygni?cia konkursu dnia 14 pa?dziernika 2021 r.
Regulamin konkursu oraz Za??czniki do regulaminu s? dost?pne na stronie internetowej konkursu: konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Art. 515.
1. Odwo?anie wnosi si?:
1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
2) w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
4. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki – og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki;
2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:
a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki;
3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:
a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania; albo
b) zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
10/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen