Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowego budynku Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej , Rzeszów/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032403
Tag der Veröffentlichung
27.08.2021
Aktualisiert am
02.05.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
23.09.2021
Preisgerichtssitzung
09.02.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Tektura, Barbara Kozielewska, Warschau
Verfahrensart
Nicht offener, zweistufiger Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zweistufiger Architekturwettbewerb für das Konzept eines neuen Gebäudes für das Podkarpackie Kindergesundheitszentrum im St. Jadwiga Królowa Woiwodschaftskrankenhaus Nr. 2 in Rzeszów.

Zadanie konkursowe
Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
27/08/2021    S166

Polska-Rzeszów: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 166-435739

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Adres pocztowy: ul. Lwowska 60

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-301

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Damian Dorosz

E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl

Tel.: +48 178664702

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital2.rzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.epk.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

2. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego: a) w pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają wnioski do dopuszczenie, na podstawie których uczestnicy spełniający warunki udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na podstawie oceny opracowań studialnych przez Sąd, do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych zostanie zaproszonych 5 uczestników.

3. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu działalności Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego obejmującej w szczególności obiekt. Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana na podstawie przekazywanych przez Zamawiającego, wymagań, uwag, Wytycznych

Projektowych, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w oparciu o, decyzje administracyjne i Program Funkcjonalno -Użytkowy.

5. Szacowana powierzchnia użytkowa planowanego budynku głównego PCZD około 18 000 - 20 000 m2 (z wyłączeniem powierzchni garaży podziemnych, nadziemnych wielopoziomowych).

6. Założenia projektowe.

Cechy charakterystyczne projektu:

- Budynek wybudowany w technologii energooszczędnej

- Pełna cyfryzacja.

- Dostępność.

- Lokalizacja i powiązania z istniejącymi budynkami szpitala

- Istniejące pawilony- budynki (kliniki i oddziały pediatryczne).

7. Wstępnie planuje się zlokalizować budynek ( budynki) na działce Nr 56/ 34 obr 219 w południowej części kompleksu szpitalnego w rejonie istniejącego budynku Kardiochirurgii i lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Zamawiający wskazuje też do ewentualnego zagospodarowania np. na miejsca postojowe inne działki będące w użytkowaniu np. Nr 56/19 .

Zamawiający wyłącza z zabudowy teren przyległy do budynku G2 od strony wschodniej, teren zarezerwowany jest pod przyszła rozbudowę budynku kardiochirurgii.

na Załączniku nr 7a do Regulaminu.

8. W zakresie prac należy przewidzieć zagospodarowanie terenu wraz z pełną infrastrukturą techniczną dla projektowanego budynku. Istniejąca infrastruktura szpitala nie posiada rezerw mediów, które można wykorzystać dla nowego budynku, za wyjątkiem przyłącza do sieci wodociągowej, będącej w administracji szpitala. W projektowanym budynku należy przewidzieć wszystkie wymagane źródła zasilania w media medyczne i niemedyczne oraz pomieszczenia techniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Realizowany w ramach projektu Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7–10 ustawy.

Uwaga: Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników

wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje;

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. dysponuje na etapie Konkursu i dalszych prac projektowych co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 lit. l regulaminu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego powyżej w lit. b 1, organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenia o spełnieniu określonego przez organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Na spełnienie warunku określonego powyżej w lit. b 2, uczestnicy konkursu składają na etapie konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.

poz. 220);

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.

Na spełnienie powyższego warunku, Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa powyżej w lit. b) i c) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 5
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku szpitala,

c) Trafność wpisania budynku szpitala w kontekst otoczenia,

d) Optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 154 000,00 zł brutto (I Nagroda – 60 000,00 zł brutto, II Nagroda – 40 000,00 zł brutto i III Nagroda – 30 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 12 000,00 zł brutto każda), o których mowa w Rozdziale VII a także zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Krzysztof LEŚNODORSKI – przewodniczący Sędzia Konkursowy, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
Robert SZULAR – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów
Michał GRZYMAŁA KAZŁOWSKI – sędzia Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
Wojciech FAŁAT – sędzia Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów
Barbara ROGOWSKA – sędzia Przedstawiciel Inwestora – Dyrektor Szpitala
Piotr SKWORZEC – sędzia Przedstawiciel Inwestora
Lesław MAJKUT – sędzia Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Marek CHROBAK – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna nazwa winna być: "Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

2. Komunikacja w konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między organizatorem a uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w konkursie, odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy komunikacji elektronicznej (www.epk.sarp.org.pl)

3. Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 07.09.2021. Organizator udzieli wyjaśnień poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie tj. (16.09.2021).

4 Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora 23.09.2021 g. 12:00

5. Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie 01.10.2021

Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych

18.10.2021

6. Organizator udzieli wyjaśnień poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową”, niezwłocznie, jednak nie później niż na 21 dni przed upływem terminu składania Opracowań studialnych tj. (29.10.2021)

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych 19.11.2021

7. Ostateczny termin powiadomienia poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych 29.11.2021

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone w SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen