Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta , Velešín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030375
Tag der Veröffentlichung
01.12.2020
Aktualisiert am
01.04.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.02.2021 14:00
Preisgerichtssitzung
23.03.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Karel Filsak architekti

2. Preis

LINK studio s.r.o.

3. Preis

skutek architecture

Anerkennung

Grido architekti
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Designwettbewerbs war die Lösung des Neubaus des Bundeshauses an der Straßenfront am oberen Rand des J.V. Kamarýt-Platzes in attraktiver Lage gegenüber dem Rathaus. Das Bundeshaus sollte ein Ort werden, an dem ein intensives städtisches Bundes-, Sport- und Sozialleben stattfinden wird, so dass es in erster Linie ein Haus der Anwohner sein wird. Durch seine Lage erhalten die Einwohner von Velešín Raum für eine Vielzahl von Aktivitäten in der Nähe ihres Wohnortes, und die lokale Identität der Stadt insgesamt wird durch den Vorschlag gestärkt.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže o návrh bylo řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena.
Tschechien-Velešín: Dienstleistungen von Architekturbüros
2020/S 234-578420
Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: U Zlaté Podkovy, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 15771571
Postanschrift: náměstí J. V. Kamarýta 76
Ort: Velešín
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 382 32
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Vágner
E-Mail: vagner@velesin.cz
Telefon: +420 603508786
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: velesin.cityupgrade.cz/soutez/
Adresse des Beschafferprofils: tenderarena.cz/profily/uzlatepodkovy
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: tenderarena.cz/profily/uzlatepodkovy
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: tenderarena.cz/profily/uzlatepodkovy
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Pohostinství
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Spolkový dům Velešín

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2)
Beschreibung
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena.
Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh novostavby budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria hodnocení jsou podrobně uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 260 000 CZK (dvě stě šedesát korun tisíc českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (dvě stě tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (sto padesát tisíc korun českých).

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Údaje o platbách účastníkům jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen