Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022866
Tag der Veröffentlichung
12.01.2018
Aktualisiert am
03.04.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
48 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
07.03.2018
Preisgerichtssitzung
29.03.2018

Gewinner

Ing. arch. Michal Palaščák, Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby bytového domu v centru města Ostravy na křížení ulic Kostelní a Biskupská.
12/01/2018    S8    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
Česká republika-Ostrava: Architektonické a související služby
2018/S 008-014316
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa

Statutární město Ostrava
00845451
Prokešovo náměstí 8
Ostrava
70200
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Laslopová
E-mail: alaslopova@ostrava.cz
Kód NUTS: CZ080
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz
Adresa profilu zadavatele: https://verejnezakazky.ostrava.cz

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11811
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název:
Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě
Spisové číslo: 4/2018
II.1.2) Hlavní kód CPV
71200000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

71200000
II.2.4) Popis zakázky: Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby bytového domu v centru města Ostravy, na křížení ulic Kostelní a Biskupská.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků:

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Dodavatelé prokáží, že jsou autorizovanými architekty s autorizací pro obor architektura nebo se všeobecnou působností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže

Otevřená
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) celková urbanisticko-architektonická kvalita řešení, začlenění do struktury místa; b) architektonická kvalita řešení; c) naplnění požadavků zadání; d) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních nákladů. Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast

Datum: 07/03/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:

Ceština, Angličtina

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách

Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: První cena se stanovuje ve výši 500 000,- CZK (slovy: pět set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 300.000,- CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 200 000,- CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být oceněny odměnami v souhrnné hodnotě maximálně 200 000,- CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:
Ing. Petra Bernfeldová, starostka ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
Dalibor Mouka, místostarosta ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru ÚHA a SŘ, závislý člen poroty
Ing. arch. Tadeáš Goryczka, nezávislý architekt Ostrava, závislý člen poroty
Ing. arch. Adam Horák, nezávislý architekt Brno, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Tomáš Oth, nezávislý architekt Praha, nezávislý člen poroty
mgr inż. arch. Jakub Szczęsny, nezávislý architekt Warszawa, nezávislý člen poroty
Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora města Ostravy, závislý náhradník člena poroty
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., ved. katedry architektury Ostrava, nezávislý náhr. člena poroty
Ing. arch. Gabriel Kurtis Sedlák, nezávislý architekt Brno, nezávislý náhradník člena poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace: Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11811.

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
10/01/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen