Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030482
Tag der Veröffentlichung
11.12.2020
Aktualisiert am
14.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
11.03.2021
Preisgerichtssitzung
05.05.2021

1. Preis

KD Arhitekti d.o.o.
Elea iC d.o.o.

3. Preis

Arhitektura Krušec
Fojkar Fire

3. Preis

a2o2 arhitekti, projektiranje d.o.o.
Landstudio 015

Anerkennung

SVET VMES
Kolektiv Tektonika

Anerkennung

Arrea

Anerkennung

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwicklung des Komplexes des Gymnasiums Šentvid und der Grundschule Šentvid, bestehend aus einem neuen Turnhallengebäude, einem neuen Turnhallengebäude der Grundschule, dem bestehenden Rohbau der Grundschule, der bestehenden Sporthalle des Gymnasiums Šentvid und den dazugehörigen öffentlichen und sportlichen Außenbereichen. Das neue Gebäude des Gymnasiums Šentvid hat eine Nettogrundfläche von 4.891 m2 und die Turnhalle der Grundschule Šentvid hat eine Nettogrundfläche von 2.216 m2. Geplant ist der Abriss der vier Bestandsgebäude im nordwestlichen Teil des Vierecks, während die architektonisch hochwertige Gebäudelamelle im Südosten erhalten bleibt. Im Rahmen des Wettbewerbs sind keine Eingriffe vorgesehen. Die Sporthalle des Gymnasiums Šentvid ist ebenfalls ein integraler Bestandteil des Komplexes, und es ist kein Eingriff vorgesehen, außer dem eventuellen Bau eines Verbindungskorridors zwischen der bestehenden Halle und dem neuen Turnhallengebäude. Zusätzlich zu den neuen Gebäuden müssen ein sicherer Schulweg für die Schüler, gemeinsame Außensportflächen, eine Eingangsplattform/ein Hof für das Šentvid-Gymnasium sowie ausreichende und angemessen gelegene Parkplätze für die Bedürfnisse beider Programme bereitgestellt werden.

Tekmovalna naloga
Ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Novogradnja Gimnazije Šentvid predvideva neto površino 4.891 m2, telovadnica Osnovne šole Šentvid pa 2.216 m2. Načrtovano je rušenje štirih obstoječih stavb na severozahodnem delu kareja, ohrani pa se arhitekturno kakovostna stavbna lamela na jugovzhodu. Vanjo posegi v sklopu natečaja niso predvideni. Sestavni del kompleksa je tudi športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi prav tako niso predvideni, razen morebitne izvedbe povezovalnega hodnika med obstoječo dvorano in novim objektom gimnazije. Poleg novih stavb je potrebno učencem in dijakom zagotoviti varno pot v šolo, urediti skupne zunanje športne površine, vstopno ploščad/dvorišče Gimnazije Šentvid ter zadostne in ustrezno umeščene parkirne površine za potrebe obeh programov.
11/12/2020    S242
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 242-599135
Obvestilo o nate?aju
Pravna podlaga:Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nacionalna identifikacijska številka: 2399300000
Poštni naslov: Masarykova cesta 16
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vklju?no z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Javna uprava
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov:
Javni nate?aj za novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid
Referen?na številka dokumenta: 4110-140/2020
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4) Opis javnega naro?ila:
Javni, projektni, enostopenjski nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid
Naro?nika: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Mestna ob?ina Ljubljana
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z nate?ajni pogoji, to?ka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:
Nate?ajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogo?ati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za nate?aj. Ocenjevalna komisija nate?ajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to?kah od 1 do 4, pri ?emer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. to?ki, in potem navzdol po padajo?i pomembnosti do to?ke 4 (7. to?ka 84. ?lena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove
S prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. Upoštevanje zahtev uporabnika
Skladnost s predvidenim programom, cilji, nameni, usmeritvami in dolo?ili naro?nika in uporabnika (kot so opredeljeni v nate?ajni nalogi)
3. Kakovost urbanisti?ne, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
Celovitost zasnove, funkcionalna ustreznost, umestitev stavbnih volumnov, sodobnost, orientacija, kakovost pogledov, skladnost oblikovanja odprtih površin kot tudi interierja, upoštevanje sodobnih na?inov u?enja
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolo?il nate?ajne naloge je potrebno natan?no opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/03/2021
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 14 000,00 EUR
2. nagrada 11 200,00 EUR
3. nagrada 8 400,00 EUR
Tri priznanja po 4 200,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naro?nik - MOL): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
?lanica (naro?nik - MIZŠ): Sabina ?amernik, univ.dipl.inž.arh.
?lan (naro?nik - MIZŠ): Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid
?lanica (naro?nik - MOL): Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
?lanica (ZAPS): Maja Ivani?, univ.dipl.inž.arh.
?lanica (ZAPS): Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.
Namestnica ?lanov (naro?nik MIZŠ): Janja Smrke Šikovc, univ.dipl.inž.arh.
Namestnik ?lanov (naro?nik MOL): Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid
Namestnik ?lanov (ZAPS): Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Poro?evalka A: Špela Nardoni Kova?, univ, dipl.inž.arh.
Poro?evalec KA: Damjan ?erne, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Izvedenka za urbanizem: mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica nate?aja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 11.1.2021.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 12.2.2021.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 18.2.2021.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 3.3.2021.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 5.3.2021.
Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije ?etrtek 11.3.2021 do 16:00 ure.
Odlo?itev o izidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom predvidoma 19.4.2021.
Razstava nate?ajnih elaboratov predvidoma maj 2021.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2021 23:59:00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Poštni naslov: Masarykova cesta 16
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
08/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen