Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nové mestské centrum, Košice – Hornád , Košice/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033099
Tag der Veröffentlichung
10.12.2021
Aktualisiert am
21.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.02.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
14.06.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis / Gewinner

gogolák+grasse s.r.o., Prag

2. Preis

Zoidberg Projekt s.r.o.

3. Preis

BETWEEN

4. Preis

MS Architekti s.r.o.

5. Preis

Compass

6. Preis

Ivan Matys IAM
Verfahrensart
Offener anonymer zweistufiger städtebaulicher Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher anonymer zweistufiger städtebaulicher Wettbewerb KOŠICE-HORNÁD NEUES STADTZENTRUM für die städtebaulich-architektonische Gestaltung des neuen Stadtzentrums Košice Hornád, als Gestaltungswettbewerb mit Preisverleihung gemäß § 119 - 257 des Gesetzes Nr. 343/2015 Slg. Nr. 157/2016 Slg. über das öffentliche Auftragswesen in der geänderten Fassung, Erlass des Amtes für öffentliches Auftragswesen Nr. 157/2016 Slg. über Planungswettbewerbe und die Wettbewerbsordnung der Slowakischen Architektenkammer vom 13.04.2016.

Verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov KOŠICE-HORNÁD NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.
10/12/2021    S240

Slovensko-Košice: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 240-633097

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Košice

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00691135

Poštová adresa: Trieda SNP 48/A

Mesto/obec: Košice-Západ

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 04011

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: ing. arch. Tomáš Sobota

E-mail: sutaze@tsobota.sk

Telefón: +421 905596209

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.kosice.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16142/summary
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434700
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16142/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Košice – Hornád, Nové mestské centrum

II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov KOŠICE-HORNÁD NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: autorizovaný architekt podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb.; podrobnejšie v súťažných podmienkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Súťažné návrhy v I.etape budú hodnotené podľa kritéria komplexnej urbanistickej kvality návrhu vo

vzťahu k súťažnému zadaniu, čo zahŕňa:

- kvalitu širších urbanistických, prevádzkových a krajinárskych väzieb

- kvalitu urbanistického, dopravného, kompozičnému a krajinárskeho riešenia územia

- autorská invencia, nápaditosť a novátorský prístup k návrhu

- realizovateľnosť návrhu, zohľadnenie daného stavu územia

- ekonomická efektívnosť návrhu

Do druhej etapy budú vybraté návrhy, ktoré sa umiestnili na najvyšších troch miestach v poradí návrhov v prvej etape. Porota spomedzi návrhov, ktoré budú umiestnené na štvrtom až šiestom mieste v poradí návrhov vyberie hlasovaním o každom v týchto návrhov tie, ktoré odporučí pre postup do ďalšej etapy najmenej 5 členov poroty.

Súťažné návrhy budú v II. etape hodnotené podľa kritéria komplexnej urbanistickej kvality návrhu vo

vzťahu k súťažnému zadaniu, čo zahŕňa:

- kvalitu širších urbanistických, prevádzkových a krajinárskych väzieb

- kvalitu urbanistického riešenia územia

- kvalitu dopravného riešenia vo všetkých požadovaných zložkách

- kvalitu urbanisticko architektonického, priestorového a kompozičného riešenia

- kvalitu riešenia verejných priestorov námestí a peších zón

- kvalitu krajinárskeho riešenia a riešenia zelene

- autorskú invenciu, nápaditosť a novátorský prístup k návrhu

- realizovateľnosť návrhu, zohľadnenie daného stavu územia

- ekonomickú efektívnosť návrhu

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/02/2022
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština, Angličtina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1. cena 30 000,- €

2. cena 20 000,- €

3. cena 15 000,- €

Každý z troch neocenených návrhov predložených v II. etape súťaže získa odmenu vo výške 5.000 €.

Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o inom udelení cien aodmien za predpokladu, že neprekročí celkovú sumu určenú na ceny a odmeny.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Bližšie uvedené v súťažných podmienkach.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Peter BEŇUŠKA, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. arch. Oleg HAMAN, autorizovaný architekt ČKA, podpredseda poroty
Jakub JAKUBÍK, autorizovaný architekt (FR), architecte DENSAIS, clen CROAIF
Ing. arch. Michal CHUDÍK, autorizovaný architekt SKA
prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD., Autorizovaný architekt SKA
Dipl. Ing. Petr KROPP, autorizovaný architekt ČKA, Hlavný architekt mesta Košice
Ing. arch. Ladislav KOČIŠ, bývalý pracovník ÚHA Košice
Ing. arch. Jakub MAREK, Autorizovaný architekt SKA (náhradník)
doc. Ing. arch. Ondřej BENEŠ, Ph.D., Autorizovaný architekt ČKA (náhradník)
Ing. Ján JAKUBOV, autorizovaný inžinier SKSI (náhradník)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Návrhy sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému Josephine.

2. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

 

Uvedené v zákone o verejnom obstarávaní § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen