Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nové centrum Jesenice , Jesenice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031586
Tag der Veröffentlichung
04.05.2021
Aktualisiert am
09.11.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
01.06.2021
Preisgerichtssitzung
14.10.2021

1. Preis

ateliér tečka, s.r.o.

3. Preis

Jsme k světu

3. Preis

consequence forma
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Gestaltungswettbewerbs ist die Definition der räumlichen und funktionalen Lösung des neuen Zentrums der Stadt Jesenice und die Ausarbeitung einer umfassenden städtebaulichen Gestaltung eines wichtigen Stadtraums, einschließlich eines neuen Platzes, der unter anderem von die volumetrische Lösung der Gebäude, die diesen Raum schaffen. Das neue Zentrum wird entlang zweier Straßen Říčanská und Budějovická auf einer Fläche von etwa 4 ha gestaltet. Es soll etwa 15.000 Einheimischen und 10.000 Menschen im Einzugsgebiet dienen. Im neuen Zentrum kann ein Hochhaus-Wahrzeichen entstehen - ein neues Rathaus oder andere Gebäude mit entsprechenden Funktionen, die den Stadtraum beleben. Wesentlicher Bestandteil der Lösung des neuen Centers ist die Platzierung aller benötigten Funktionen in bestehende oder neu konzipierte Gebäudevolumen und die Gestaltung einer ganzheitlichen Verkehrslösung.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže o návrh je definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bude navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru může vzniknout výšková dominanta - nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení.
04/05/2021 S86
Česko-Jesenice: Architektonické a související služby
2021/S 086-223334
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Jesenice
Národní identifikační číslo: 00241318
Poštovní adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Obec: Jesenice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 525 42
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Dupalová
E-mail: marcela.dupalova@mujesenice.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: mujesenice.cz/index.asp
Adresa profilu zadavatele: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000525
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nové centrum Jesenice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže o návrh je definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bude navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru může vzniknout výšková dominanta – nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení. Blíže viz zadávací podmínky.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

Kritériem pro výběr účastníků je jejich portfolio. Portfolio bude obsahovat prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb. Vybrané referenční projekty portfolia by měly dokládat zkušenost účastníka a spolupracujících osob vzhledem k předmětu veřejné zakázky. Hodnotícím kritériem při posuzování portfolií bude míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních prací – porota bude u předložených prací hodnotit jejich celkovou urbanisticko-architektonickou kvalitu. Blíže viz zadávací podmínky.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Účastník musí být autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, případně autorizovanými architekty či inženýry podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP), jehož je občanem nebo v němž má své sídl

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 4
Maximální počet: 10
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

a) komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení;

b) optimální naplnění požadavků zadavatele;

c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;

d) udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 01/06/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Pro neoceněné návrhy je na náhrady výloh spojených s účastí v soutěži vyčleněna souhrnná finanční částka ve výši 350 000 CZK (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

Každý z neoceněných účastníků, který odevzdá soutěžní návrh odpovídající zadání, obdrží náhrady výloh ve výši 50 000 CZK.

V případě, že by byly náhrady výloh vypláceny méně než pěti neoceněným účastníkům, může být každému vyplacena částka maximálně ve výši 60 000 CZK.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Anna Šlapetová – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Petr Vávra – Řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. – Náhradní člen poroty – nezávislý
Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice – Řádný člen poroty závislý
Ing. arch. Iva Řehulková, 1. místostarostka města Jesenice – Řádný člen poroty závislý
Ing. Tomáš Chramosil, zastupitel města Jesenice – Náhradní člen poroty – závislý

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/04/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen