Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zweigstelle der Stadtbibliothek/Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova , Olomouc/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028649
Tag der Veröffentlichung
02.03.2020
Aktualisiert am
15.09.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
3 Arbeiten
Abgabetermin
25.06.2020
Preisgerichtssitzung
02.07.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Kcarch, s.r.o., Praha8
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Lösung des Standorts der Zweigstelle der Stadtbibliothek Olomouc im Gebäude des ursprünglichen Heizungskesselraums in der Wohnsiedlung an der Kreuzung der Straßen Trnkova, Zikova und Rožňavská. Die Lösung umfasst sowohl die Gestaltung des Betriebs und des Layouts als auch die Gestaltung der Beteiligung der Bibliothek am Leben der Wohnsiedlung. Die Bibliothek wird hier nicht nur als Buchladen, sondern auch als Gemeindezentrum wahrgenommen. Das heißt, anstatt sich zu treffen, Erfahrungen auszutauschen, Lesekompetenz zu entwickeln, mit Schulen in der Region zusammenzuarbeiten, sich mit Eltern und jungen Lesern zu treffen, Kunstworkshops durchzuführen und mit regionalen Persönlichkeiten zu diskutieren.
Der ausgewählte Vorschlag wird dann in die nächsten Phasen der Projektdokumentation weiterentwickelt.
Der erwartete Investitionsbetrag beträgt 18,5 Mio. CZK ohne Mehrwertsteuer ohne Anpassung an den weiteren Bereich.

Předmětem soutěže je řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení bude jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště. Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí, setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.
Předpokládaná výše investice činí 18,5 milionů CZK bez DPH bez úprav širšího okolí.
02/03/2020 S43 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Olomouc: Architektonické a související služby
2020/S 043-102338
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Olomouc
Národní identifikační číslo: 00299308
Poštovní adresa: Horní náměstí 583
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071
PSČ: 779 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Horký
E-mail: jan.horky@vesmes.cz
Tel.: +420 775331535
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.olomouc.eu
Adresa profilu zadavatele: www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Statutární město Olomouc
Národní identifikační číslo: 00299308
Poštovní adresa: Hynaisova 10
Obec: Olomouc
PSČ: 779 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Kučera
Tel.: +420 588488724
E-mail: jakub.kucera@olomouc.eu
Kód NUTS: CZ071
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.olomouc.eu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení bude jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště. Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí, setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.
Předpokládaná výše investice činí 18 500 000 CZK bez DPH bez úprav širšího okolí.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovaní architekti podle Zákona o výkonu povolání, požadována je autorizace A.0, nebo A.1 nebo A.2, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
a) celková architektonicko-urbanistická kvalita a invence řešení,
b) stavebně-technická přiměřenost návrhu,
c) ekonomická realizovatelnost řešení (v kontextu očekávaných nákladů).

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 25/06/2020
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena: 120 000 CZK,
2. cena: 90 000 CZK,
3. cena: 50 000 CZK.
Na odměny se stanovuje částka ve výši 30 000 CZK. Rozdělení částek a počet udělených odměn určí porota v průběhu hodnocení soutěže.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Ing. arch. Michal Giacintov, zastupitel, místopředseda poroty
prof. Ing. arch. Petr Hrůša, předseda poroty
Ing. arch. Jitka Molnárová
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. Pavel Grasse, zastupitel (náhradník závislý)
Ing. arch. Jana Křenková (náhradník závislý)
Ing. arch. Tomáš Jalůvka (náhradník nezávislý)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen