Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov , Bratislava/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033146
Tag der Veröffentlichung
17.12.2021
Aktualisiert am
06.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.03.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
20.04.2022

Gewinner

Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Planungswettbewerbs ist eine umfassende Lösung für das neue Schwimmbad Ružinov, die Rekonstruktion der Haupthalle der Eissporthalle, die Rekonstruktion und der Umbau der Trainingshalle, die Fertigstellung des dritten Eisbereichs, das Fitnesszentrum und die Planung eines neuen Unterkunftsgebäudes. Die Gemeinde Ružinov mit ihren fast 80000 Einwohnern verfügt über kein Schwimmbad, das sowohl Profisportlern als auch der breiten Öffentlichkeit zu Erholungszwecken dienen würde. Der Standort wurde aufgrund der Möglichkeit, die Restwärme aus dem Betrieb der Eisbahn zu nutzen, und der Möglichkeit, Sport- und Freizeitaktivitäten zu kumulieren, gewählt.

Die geschätzten Investitionskosten für den Bau belaufen sich auf 25 000 000 EUR ohne MwSt.

Definition der betroffenen Hauptfläche: Flurstücke Nr. CKN 15294/13, 15294/275, 15294/276, 15294/19, 15294/12, 15294/48, 15294/14, 15294/50, 15294/291, 15294/49, Katastergebiet Ružinov, Stadt Bratislava.
Der grafische Anhang des betreffenden Gebiets befindet sich in der Ausschreibungshilfe Nr. 9.1.2.
Weitergehende Zusammenhänge, einschließlich raumplanerischer Informationen, sind in den Wettbewerbshilfen enthalten.
Aufgabenstellung - genauere Anforderungen siehe Baustellenprogramm, Wettbewerbshilfe Nr. 9.1.1

Es wird empfohlen, das Standortprogramm, das eine Ausschreibungshilfe darstellt, zu befolgen. Vorschläge für Ergänzungen und Erweiterungen sind nicht unannehmbar, aber die Höhe des zu erwartenden Wertes der Ausführung der Arbeiten sollte im Entwurf berücksichtigt werden. Der voraussichtliche Wert der Ausführung der Arbeiten gilt nicht für die Planung der Arbeiten außerhalb des Bauprogramms und außerhalb des Hauptplanungsbereichs. Weicht der Vorschlag des Bieters von den in diesen Ausschreibungsbedingungen festgelegten Leitlinien ab, so verlangt die Vergabestelle vom Bieter eine grafische oder textliche Begründung für diese Abweichung.

Predmetom súťaže návrhov je komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Mestská časť Ružinov s takmer 80000 obyvateľmi nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Lokalita bola zvolená na základe možnosti využitia zbytkového tepla z prevádzky zimného štadiónu a zároveň možnosti kumulácie športových a rekreačných aktivít.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 25 000 000 EUR bez DPH.

Vymedzenie hlavného riešeného územia: parcely č. CKN 15294/13, 15294/275, 15294/276, 15294/19, 15294/12, 15294/48, 15294/14, 15294/50, 15294/291, 15294/49, katastrálne územie Ružinov, mesto Bratislava.
Grafická príloha riešeného územia je v súťažnej pomôcke č. 9.1.2
Širšie vzťahy vrátane územnoplánovacej informácie sú uvedené v súťažných pomôckach.
Zadanie - podrobnejšie požiadavky viď. lokalitný program súťažná pomôcka č. 9.1.1

Odporúčame, aby lokalitný program, ktorý je súťažnou pomôckou bol dodržaný. Návrhy na doplnenie a rozšírenie nie sú neprípustné, ale pri návrhu je potrebné brať ohľad na úroveň predpokladanej hodnoty realizácie diela. Predpokladaná hodnota realizácie diela sa nevzťahuje na riešenie diela nad rámec lokalitného programu a mimo hlavného riešeného územia. Ak v návrhu účastníka dôjde k odkloneniu sa od pokynov uvedených v týchto súťažných podmienkach, vyhlasovateľ požaduje grafickú či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup.
17/12/2021    S245

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 245-647398

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603155

Poštová adresa: Mierová 21

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 82705

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová

E-mail: beata.simorova@ruzinov.sk

Telefón: +421 248284405

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.ruzinov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435940
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/221
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov

Referenčné číslo: CS 6675/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom súťaže návrhov je komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Mestská časť Ružinov s takmer 80000 obyvateľmi nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Lokalita bola zvolená na základe možnosti využitia zbytkového tepla z prevádzky zimného štadiónu a zároveň možnosti kumulácie športových a rekreačných aktivít.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 25 000 000 EUR bez DPH.

Vymedzenie hlavného riešeného územia: parcely č. CKN 15294/13, 15294/275, 15294/276, 15294/19, 15294/12, 15294/48, 15294/14, 15294/50, 15294/291, 15294/49, katastrálne územie Ružinov, mesto Bratislava. Grafická príloha riešeného územia je v súťažnej pomôcke č. 9.1.2

Širšie vzťahy vrátane územnoplánovacej informácie sú uvedené v súťažných pomôckach.

Zadanie - podrobnejšie požiadavky viď. lokalitný program súťažná pomôcka č. 9.1.1

Odporúčame, aby lokalitný program, ktorý je súťažnou pomôckou bol dodržaný. Návrhy na doplnenie a rozšírenie nie sú neprípustné, ale pri návrhu je potrebné brať ohľad na úroveň predpokladanej hodnoty realizácie diela. Predpokladaná hodnota realizácie diela sa nevzťahuje na riešenie diela nad rámec lokalitného programu a mimo hlavného riešeného územia. Ak v návrhu účastníka dôjde k odkloneniu sa od pokynov uvedených v týchto súťažných podmienkach, vyhlasovateľ požaduje grafickú či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekty podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch - predloženie autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka a dôkazy o ekvivalencii predloženého dokladu zahraničného účastníka k oprávneniu na výkon činnosti

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria Komplexná architektonická kvalita max. 100 bodov, pričom v rámci hodnotenia sa budú zohľadňovať nasledovné skutočnosti:

celkové urbanisticko-architektonické stvárnenie riešeného návrhu vrátane väzieb na širšie okolie,

funkčno-prevádzkové, koncepčno-obsahové riešenie objektu,

investičné a prevádzkové náklady stavby,

pokrokovosť a efektívnosť riešenia,

ekologické aspekty návrhu.

Porota na základe väčšinového hlasovania pridelí každému z návrhov body podľa stanoveného kritéria a jeho maximálneho bodového hodnotenia. Maximálny počet bodov, ktoré môže jednotlivý návrh získať je 100 bodov. Vyšší počet bodov znamená lepšie hodnotenie návrhu, nižší počet bodov horšie hodnotenie návrhu. Podľa počtu bodov sa stanoví poradie, kde sa víťazným návrhom stáva taký, ktorý získa najvyšší súčet počtu bodov za hodnotené kritérium. Poradie ostatných návrhov sa určí zostupne.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1.Cena: 20 000 EUR

2.Cena: 12 000 EUR

3.Cena: 8 000 EUR

V prípade, ak sa na 2. alebo 3. mieste umiestni viac návrhov, odmena určená pre príslušné umiestnenie sa rozdelí jednotlivým umiestneným účastníkom na rovnaké časti.

Suma vyhradená na odmeny: 2 000 EUR

Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pre účastníkov, ktorých návrhy sa neumiestnili na 1., 2. alebo 3. mieste, ktoré však priniesli čiastkové podnety a riešenia.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Peter Moravčík, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Jela Plencnerová, podpredseda poroty, závislá na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ján Kukuľa, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. Ľubomír Lenár, závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Marián Šulík, nezávislý na vyhlasovateľovi

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Po súťaži návrhov zrealizuje verejný obstarávateľ priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm. h) ZVO

2. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

3. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom IS ERANET na adrese https://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/221

4. Súťažný návrh účastník predloží aj v nepriehľadnom obale na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie súťažných návrhov. Podrobnosti sú uvedené v bode 7 Vyhotovenie súťažného návrhu súťažných podmienok.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen