Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nová náves Bašť s budovou základní školy , Líbeznice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030188
Tag der Veröffentlichung
03.11.2020
Aktualisiert am
04.03.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
04.12.2020
Preisgerichtssitzung
29.01.2021

1. Preis

Baraak arch, Banality Studio a Dvořák & partneři

2. Preis

Luděk Šimoník

3. Preis

SOA architekti, s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung eines neuen Dorfplatzes in Bašť, wo das Hauptgebäude aus einer neuen Gewerkschaftsgrundschule und anderen neuen Gebäuden für das Dorf bestehen wird, in denen im Erdgeschoss und im Erdgeschoss Räumlichkeiten für Handel und Dienstleistungen geschaffen werden kommunale Wohnungen in den oberen Etagen, einschließlich des öffentlichen Raums. Ziel des Wettbewerbs ist es, dass die Gemeinde Bašť einen Partner für die Schaffung hochwertiger öffentlicher Einrichtungen findet. Die geschätzten Baukosten für die Umsetzung betragen 200 Mio. CZK ohne Mehrwertsteuer für die Bündelschule und 150 Mio. CZK ohne Mehrwertsteuer für die neue Entwicklung für die Gemeinde und den Dorfplatz. Der Wettbewerb wird diese geschätzten Kosten überprüfen und als Indikator für ihre mögliche Aktualisierung dienen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je návrh nové návsi obce Bašť, kde centrální budovu bude tvořit novostavba svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství. Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 200 milionů CZK bez DPH na svazkovou školu a 150 milionů CZK bez DPH na novou zástavbu pro obec a náves. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
03/11/2020 S214
Česko-Líbeznice: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2020/S 214-525165
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Svazek obcí Pod Beckovem
Národní identifikační číslo: 08507317
Poštovní adresa: Mělnická 43
Obec: Líbeznice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 250 65
Země: Česko
Kontaktní osoba: Pavla Příšovská
E-mail: predseda@svazekpodbeckovem.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.svazekpodbeckovem.cz/
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ec978462-228e-4fd3-b6aa-2f0994ce6cf2

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ec978462-228e-4fd3-b6aa-2f0994ce6cf2
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ec978462-228e-4fd3-b6aa-2f0994ce6cf2
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: MOBA studio, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 61459712
Poštovní adresa: U Půjčovny 953/4
Obec: Praha 1
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Igor Kovačević
Tel.: +420 603810083
E-mail: igor@cceamoba.cz
Fax: +420 222222521
Kód NUTS: CZ01 Praha
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.cceamoba.cz

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Nová náves Bašť s budovou základní školy
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh nové návsi obce Bašť, kde centrální budovu bude tvořit novostavba svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství.
Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.
Odhadované stavební náklady na realizaci je 200 milionů CZK bez DPH na svazkovou školu a 150 milionů CZK bez DPH na novou zástavbu pro obec a náves. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
d) jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
Kvalita urbanistického a krajinářského řešení, komfort a flexibilita užívání veřejného prostranství,
Kvalita architektonického řešení nové školy a nové zástavby, funkčně-provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů,
Konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům, funkčnost a hospodárnost energetického konceptu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 04/12/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 2 100 000 CZK,
První cena se stanovuje ve výši 800 000 CZK,
Druhá cena se stanovuje ve výši 600 000 CZK,
Třetí cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Celková částka na mimořádné odměny pro neoceněné návrhy je stanovena na 300 000 CZK. Porota rozhodne o jejím rozdělení a udělení na svém hodnotícím zasedání, pro jednoho účastníka však maximálně ve výši 100 000 CZK. Mimořádné odměny jsou určeny účastníkům, které ve svých návrzích přinesou dílčí zajímavé podněty.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Martin Kupka, starosta obce Líbeznice
Vítězslav Kaliba, starosta obce Bašť
Martin Skalický, zástupce ředitele základní školy Líbeznice
Emil Přikryl, architekt
Eva Šarochová, architektka, Ateliér Projektor, atelierprojektor.cz
Jan Hájek, architekt, Ateliér M1 architekti, atelierm1.cz
Tomáš Matuška, vedoucí výzkumného oddělení UCEEB
Pavla Příšovská, předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem - zavislá náhradníce
Martin Čacký, starosta obce Měšice - zavislý náhradník
Norbert Obršál, architekt, m2au, m2au.cz - nezavislý náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen