Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neue Bezirksverwaltung Cluj , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026237
Tag der Veröffentlichung
03.04.2019
Aktualisiert am
20.01.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
21 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
13.05.2019
Preisgerichtssitzung
20.05.2019

1. Preis

Starh – Arhitectura · Contructii · Design, Bukarest

2. Preis

S.C. Poster S.R.L., Bukarest

3. Preis

Norma Arhitectură și Urbanism S.R.L., Cluj-Napoca
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Lösungswettbewerb - Neue Bezirksverwaltung Cluj - Erweiterung und Modernisierung des Bezirksverwaltungsgebäudes Cluj.

Sarcina competitivă
Concurs de soluții – Noul Consiliu Județean Cluj – Extinderea și modernizarea clădirii sediului Consiliului Județean Cluj.
03/04/2019 S66 - - Servicii - Concurs de soluţii - licitaţie deschisă
România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare arhitecturală
2019/S 066-155408
Anunț de concurs de proiecte
Legal Basis: Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Județul Cluj (Consiliul Județean)
4288110
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
România
Persoană de contact: Șef serviciu Creșu Alexandru Simion, consilier Adina Tiuca
Telefon: +40 372640060
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Fax: +40 372640074
Cod NUTS: RO113
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:
Concurs de soluții — Noul Consiliu Județean Cluj — Extinderea și modernizarea clădirii sediului Consiliului Județean Cluj
Număr de referinţă: 9823/2019
II.1.2)Cod CPV principal
71220000

II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:
Concurs de soluții — Noul Consiliu Județean Cluj — Extinderea și modernizarea clădirii sediului Consiliului Județean Cluj.
Pentru atribuirea contractului de proiectare s-a ales procedura de atribuire prin „Concursul de solutii”, conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, urmând ca ulterior, in baza prevederiolor art. 104 alin. (7) din acelasi act normativ, contractul de servicii de proiectare sa fie atribuit concurentului câstigator al concursului, in urma unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.10)Criterii de selecție a participanților:

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Arhitect cu drept de semnătură, conform prevederilor Legii nr. 184/2001, membru OAR/organizație internațional echivalentă — se va avea in vedere punctul 2 din regulament.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:
Criterii de atribuire.
A. Satisfacerea cerințelor spațiale, funcționale și tehnice — maxim 60 de puncte;
B. Expresivitatea intervenției — maxim 40 de puncte;
In aprecierea soluțiilor, pe fiecare criteriu se vor atribui punctaje între 0 și maximul exprimat la fiecare criteriu.
Punctajul maxim este de 100 de puncte.
Algoritmul de calcul pentru evaluarea finală (maxim 100 de puncte): A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + B1 + B2 + B3 = maxim 100 de puncte.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 13/05/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română

IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):
1) Premiile acordate sunt:
— Premiul I: Contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 970 000,00 RON, fără TVA,
— Premiul II: 30 000,00 RON,
— Premiul III: 15 000,00 RON.
Sumele reprezentând premiile II și III includ TVA, pentru plata acestora beneficiarul va factura întreaga suma.
IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Claudiu Salanta.
Emil Ivanescu.
Astrid Rottman.
Eliza Yokina.
Ion Raducanu.
Cristina Filofi.
Horia Munteanu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice/financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen