Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

NMNM Smuteční síň , Nové Město na Moravě/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033945
Tag der Veröffentlichung
08.04.2022
Aktualisiert am
20.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
30 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
02.08.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
23.08.2022

Gewinner

Ing. arch. Horák Radim, Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwurf der städtebaulichen und landschaftlichen Gestaltung der Trauerhalle und der zugehörigen öffentlichen Räume sowie der technischen und verkehrlichen Infrastruktur.

Návrh urbanistického architektonického a krajinářského řešení stavby smuteční síně a podmiňujících staveb veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury.
01/08/2022    S146

Česko-Nové Město na Moravě: Architektonické a související služby

2022/S 146-418879

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 070-186764)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Nové Město na Moravě

Národní identifikační číslo: 00294900

Poštovní adresa: Vratislavovo náměstí 103

Obec: Nové Město na Moravě

Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina

PSČ: 59231

Země: Česko

E-mail: zakazky@nmnm.cz

Tel.: +420 566598355

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://otevreno.nmnm.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nmnm.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

NMNM Smuteční síň

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

návrh urbanistického architektonického a krajinářského řešení stavby smuteční síně a podmiňujících staveb veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 070-186764

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:

 

datum 1.8.2022 15:00 hod

Má být:

 

datum 2.8.2022 14:00 hod

Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 02/08/2022
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace:
08/04/2022    S70

Česko-Nové Město na Moravě: Architektonické a související služby

2022/S 070-186764

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Nové Město na Moravě

Národní identifikační číslo: 00294900

Poštovní adresa: Vratislavovo náměstí 103

Obec: Nové Město na Moravě

Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina

PSČ: 59231

Země: Česko

E-mail: zakazk@nmnm.cz

Tel.: +420 566598355

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://otevreno.nmnm.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nmnm.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.nmnm.cz/contract_edit_984.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://zakazky.nmnm.cz/contract_edit_984.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

NMNM Smuteční síň

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

návrh urbanistického architektonického a krajinářského řešení stavby smuteční síně a podmiňujících staveb veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizvané osoby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorzovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

a) celková architektonická, urbanistická a krajinářská kvalita řešení

b) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů

c) naplnění předpokladů soutěžního zadání a realizovatelnost záměru

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

viz soutěžní podmínky zveřejněné v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

viz soutěžní podmínky zveřejněné v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
viz soutěžní podmínky zveřejněné v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele zakazky.nmnm.cz/

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen