Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

NKE Special Training Center für Katastrophenmanagement / NKE Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024408
Tag der Veröffentlichung
09.07.2018
Aktualisiert am
01.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
19.09.2018
Preisgerichtssitzung
30.10.2018

Gewinner

Óbuda Építész Stúdió, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zweck des Wettbewerbs ist die Auswahl eines Designer für Budapests VIII. Bezirk und die vollständige Planung des Special Training Center für Katastrophenmanagement im Bereich zwischen Reitschule und Naturkundemuseum.

---

A tervpályázat célja: Tervező(k) kiválasztása Budapest VIII. kerület, a 36030 hrsz-ú telken - Lovarda és a Természettudományi Múzeum közötti területén megvalósítandó Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ teljes körű tervezésére.
07/07/2018    S129    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 129-294874
Tervpályázati kiírás
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
AK10772
Ludovika tér 2.
Budapest
1083
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: www.uni-nke.hu
I.2) Információ közös közbeszerzésr?l
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: www.nketervpalyazat.hu
További információ a következ? címen szerezhet? be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: www.nketervpalyazat.hu
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5) F? tevékenység
Oktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
NKE Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ tervpályázat
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat tárgya: A 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont bb)-bc) alpontjaiban meghatározott feladat értelmében a Budapest VIII. kerület, az 36030 hrsz-ú telken – Lovarda és a Természettudományi Múzeum közötti területén – megvalósítandó Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ szükséges létesítményei.
A tervpályázat célja: Tervez?(k) kiválasztása Budapest VIII. kerület, az 36030 hrsz-ú telken – Lovarda és a Természettudományi Múzeum közötti területén megvalósítandó Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ teljes kör? tervezésére.
A beruházás nemzetgazdasági szempontból: Kiemelt
A pályázat min?sített adatot nem tartalmaz!
Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ a 1379/2016 (VII.21.) kormányhatározatból adódó helyiség igénye, a részletes tervezési helyiségprogramban került megadásra. A rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan 340 f? tantermi beleértve a speciális oktatási termeket is) oktatási kapacitás, 220 f? kollégiumi illetve 60 f? oktatói kapacitás kerül kiépítésre. A Ludovika Campus Projekt keretében döntés született a Park Orczy úti oldalán lév? szabadid?s terület teljes megújításáról, egy új lakossági sportpark létesítésér?l. Ezzel összefüggésben elbontásra kerül a park és épületek üzemeltetését kiszolgáló gazdasági (üzemeltetési) épület. Ezeknek a funkcióknak a pótlására illetve a teljes egyetemi campus egységes üzemeltetésének megvalósítására is megoldást kell adni.
Ebben az épületben, önálló rendeltetés? egységként helyezhet? el az egyetemi üzemeltet? szervezeti egység. Ezt az épületrészt az épület tömbjében, de önálló bejárattal és teljes leválasztással szükséges kialakítani.
További információk a dokumentációban kerültek rögzítésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
1. Környezeti kialakítás
— Városképi beágyazottság, párbeszéd a szomszéd épületekkel
— Az épületek megközelítése
— tömegközlekedés, gépkocsi, gyalogos és kerékpár
— Beépítési paraméterek
— Tájolás, benapozás
— Bels? közlekedési és gyalogos forgalom, kerékpáros útvonalak, parkolók
2. Építészet és tömegalkotás
— Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya
— Az épület egyedi, innovatív küls? és bels? megjelenése, jellege
— Az épület tereinek építészeti min?sége
— Az épület térkapcsolatai
— Épületszerkezetek, anyaghasználat
3. Tervezési program és funkció
— Tervezési programnak való megfelel?ség
— Funkcionális kapcsolatok
— Közlekedési rendszerek
— Fenntarthatóság
— Energiahatékonyság
4. Gazdasági szempontok (Költségek)
— Az épület kivitelezésének várható költsége
— Az épület fenntartásának várható költsége
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 19/09/2018
Helyi id?: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
A díj legnagyobb összege bruttó 12 000 000 HUF, a megvétel legkisebb összege bruttó 1 500 000 HUF (A pályam?vek díjazására és megvételére szánt összeg bruttó 30 00 000 HUF)
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok min?sége alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bb megfelel? színvonalú pályam?vek esetén a teljes díjat kifizeti.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Prof. Dr. Patyi András
Társelnök: Tóth Csaba (Építész, KKBK Nonprofit Zrt.)
Tagok:
Dr. Finta József (Építész)
Iványi Gyöngyvér (F?építész, VIII. kerületi Önkormányzat)
Szalay Tihamér (Építész, MÉK és MMA)
Pályázati titkár: Benczúr László (Építész)
Novák Ákos (Építész, KKBK Nonprofit Zrt.)
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illet?leg a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet el?írásai szerint történik. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az elektronikus kommunikáció az EKR-t?l eltér? informatikai rendszerben történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályam?vel vehet részt. A társszerz?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közrem?ködhetnek.
3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:
— a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
— azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadta,
— a pályázat tervezési feladatának elkészítésére vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik, vagy vállalja, hogy a külön jogszabályban el?írt tervezési jogosultsággal rendelkez? személyt bevon a tervezésbe,
— elfogadja, hogy a tervezési szakaszban a tervezési program egyes elemeit a Kiíró pontosíthatja,
— akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) valamint a 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályam?vek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályam?vek szerz?inek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követ?en ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
5) A pályam? benyújtásával kapcsolatos el?írásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
6) A pályam?vek minden dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre.
A 424/2017. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel - a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint – a tervlapok csomagját a Benczúr & Partner Építész Kft. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. – címen kell benyújtani a dokumentációban szerepl? címzéslap felhasználásával kizárólag postai vagy futár szolgáltatás igénybe vételével.
A pályam? benyújtásának id?pontjának azt az id?pontot kell tekinteni, amikor a pályam? teljes egészében – elektronikusan és postai- vagy futárszolgáltatás útján is – beérkezett.
7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történ? regisztrációjával jelentkezik. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelm? letöltése a pályam? benyújtásának feltétele, a letölt? link (I.3) pont) a felhívás megjelenését?l fog élni.
8) Helyszíni bejárás: A Kiíró 20.7.2018 napján 10:00 és 13:00 óra között helyszíni bejárást tart. Találkozó: Természettudományi Múzeum Ludovika téri bejárata el?tt. A szemlén a Kiíró képvisel?je a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdekl?d?k a helyszínt megtekinthetik. A helyszínen esetlegesen feltett kérdésekr?l jegyz?könyv készül és Kiíró arra válasszal fog szolgálni a pályázati honlapon legkés?bb 10.8.2018-ig.
9) A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerz? Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerül? kérdéseket 3.8.2018 23:59 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határid?ben feladott kérdéseket a Kiíró 10.8.2018-én 23:59 óráig megválaszolja.
10) Kiíró a hiánypótlást kizárja.
11) Ha az elektronikusan benyújtott és a benyújtott tervlapok nem egyeznek meg, ajánlatkér? a pályam?vet kizárja.
12) A díjazásban és megvételben részesült pályam?vek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályam?vek szerz?i a pályam?vük beadásával a szerz?i m?vükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjed?, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen