Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nieuwbouw Tienen , Tienen/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027377
Tag der Veröffentlichung
03.09.2019
Aktualisiert am
23.11.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
07.10.2019
Preisgerichtssitzung
18.11.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

VK Studio, Roeselare
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Über einen Designwettbewerb sucht RZ Tienen ein Designteam für das Design und die Realisierung seines neu gebauten Krankenhauses.
Das RZ Heilig Hart Tienen ist ein mittelgroßes, von der NIAZ akkreditiertes Krankenhaus und verfügt über drei Standorte, zwei in Tienen und einen in Aarschot, einem medizinischen Zentrum.
Das Krankenhaus hat rund 800 Mitarbeiter und 167 Ärzte, die auf die drei Standorte verteilt sind.
Es gibt 303 akkreditierte Betten, 192.000 Konsultationen pro Jahr, 286.000 Patientenkontakte, 19.000 OP-Verfahren und 600 Lieferungen.
RZ Tienen möchte aus den beiden bestehenden Standorten in Tienen einen einheitlichen Campus in Form eines neuen Gebäudes errichten, wahrscheinlich in (zwei) verschiedenen Phasen.
Dieser Entwurfswettbewerb betrifft den Entwurf dieses neuen Krankenhauses, die Erstellung eines Masterplans und eines finanztechnischen Plans sowie die schrittweise Nachverfolgung und Überwachung der Realisierung des Einheitscampus in Tienen.

Concurrerende taak
RZ Tienen gaat via een ontwerpwedstrijd op zoek naar een ontwerpteam voor het ontwerp en de realisatie van zijn nieuwbouw ziekenhuis.
RZ Heilig Hart Tienen is een middelgroot, NIAZ-geaccrediteerd ziekenhuis en telt drie campussen, twee in Tienen en een in Aarschot een medisch centrum.
Het ziekenhuis telt een 800-tal personeelsleden en 167 artsen verdeeld over de drie campussen.
Er zijn 303 erkende bedden, 192 000 raadplegingen per jaar, 286 000 patiëntencontacten, 19 000 OK-ingrepen en 600-tal bevallingen.
RZ Tienen wil van de twee bestaande campussen in Tienen een eengemaakte campus bouwen in de vorm van een nieuwbouw, vermoedelijk in (twee) verschillende fases.
Deze ontwerpwedstrijd gaat over het ontwerp van dit nieuwbouwziekenhuis, opmaak van een masterplan en financieel technisch plan alsook de gefaseerde opvolging en supervisie van de realisatie van de eenheidscampus te Tienen.
03/09/2019    S169    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Tienen: Organisatie van een architectenprijsvraag
2019/S 169-413975
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Legal Basis:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen
Kliniekstraat 45
Tienen
3300
België
Contactpersoon: De heer Ken Strijkers
Telefoon: +32 16809871
E-mail: ken.strijkers@rztienen.be
Fax: +32 16809272
NUTS-code: BE242
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rztienen.be
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: cloud.3p.eu/Downloads/1/124/VU/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: eten.publicprocurement.be
I.4) Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5) Hoofdactiviteit
Gezondheid
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Ontwerpwedstrijd nieuwbouw Tienen
Referentienummer: P19016(2)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71230000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
RZ Tienen gaat via een ontwerpwedstrijd op zoek naar een ontwerpteam voor het ontwerp en de realisatie van zijn nieuwbouw ziekenhuis. RZ Heilig Hart Tienen is een middelgroot, NIAZ-geaccrediteerd ziekenhuis en telt 3 campussen, 2 in Tienen en 1 in Aarschot, een medisch centrum. Het ziekenhuis telt een 800-tal personeelsleden en 167 artsen verdeeld over de 3 campussen.
Er zijn 303 erkende bedden, 192 000 raadplegingen per jaar, 286 000 patiëntencontacten, 19 000 OK-ingrepen en 600-tal bevallingen.
RZ Tienen wil van de 2 bestaande campussen in Tienen een eengemaakte campus bouwen in de vorm van een nieuwbouw, vermoedelijk in (2) verschillende fases.
Deze ontwerpwedstrijd gaat over het ontwerp van dit nieuwbouwziekenhuis, opmaak van een masterplan en financieel technisch plan alsook de gefaseerde opvolging en supervisie van de realisatie van de eenheidscampus te Tienen.
Het aantal geraamde vierkante meter gebouwd programma: 43 000 m3 met een 700-tal parkeerplaatsen.
Het zorgprogramma zal wel nog wijzigen in functie van de wijzigingen in het zorglandschap (netwerkvorming) bepaald door de federale overheid, RZ Tienen zit in het netwerk Oost-Vlaams-Brabant (UZ Leuven, HH Leuven, AZ Dienst en RZ Tienen), waar een regionaal zorgstrategisch plan uitgewerkt wordt.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden):
1) het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,
— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,
— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,
— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
2) een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn;
3) in navolging van art. 63 van het KB van 18.4.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën;
4) in elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van 3e landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 3e landen.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;
2) het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1) het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud);
2) teamsamenstelling: de samenwerkingsverbanden die het ontwerpteam aangaat voor de uitvoering van de globale opdracht. De inschrijver dient een organogram toe te voegen waaruit de effectieve samenstelling van het team dat aan dit project zal werken, blijkt. De samenstelling van het team moet de inschrijver in staat stellen om alle door hem te leveren diensten, opgenomen in de technische bepalingen bij dit bestek, op te nemen en uit te voeren;
3) een lijst van de referentieprojecten in de gezondheidssector die gedurende de laatste 10 jaar werden uitgevoerd (opgeleverd) van vergelijkbare (of grotere) schaal (43 000 m2) en complexiteit.
Minimumeisen – financiële draagkracht:
1) de minimale, gemiddelde j[...] (zie opdrachtdocumenten).
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Minimumaantal: 1
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
1) Kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities verwachtingen van de opdrachtgever zoals geformuleerd in het bestek en conceptnota, weging: 50;
2) Projectbudget en cost controle, weging: 20;
3) Projectplanning en plan van aanpak, weging: 10;
4) Duurzaamheid, stedenbouwkundige integratie, landscaping en omgeving, weging: 10;
5) Ereloon, weging: 10.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 21/10/2019
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
De opdrachtgever verbindt er zich toe om aan de inschrijvers een vergoeding van 35 000 EUR (btw niet inbegrepen) te betalen als vergoeding voor het ontwerpend onderzoek. Na indienen van de offerte kan een schuldvordering voorgelegd worden. De vergoeding wordt betaald binnen de 3 maanden na voorlegging van de schuldvordering. Het ereloon van de ontwerper aan wie de ontwerpopdracht wordt toegekend, wordt niet verminderd met het bedrag van deze vergoeding.
De opdrachtgever kan steeds besluiten om geen vergoeding toe te kennen aan inschrijvers waarvan het ontwerpend onderzoek niet voldoet aan de door de opdrachtgever bepaalde minimale formele kwaliteitseisen.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Voorzitter van de jury: Dr. Hans Struyven – Algemeen directeur RZ Tienen
Vertegenwoordigers van de opdrachtgevers:
Ken Strijkers – Manager infrastructuur en masterplanning RZ Tienen
Annelies Arron – Financieel directeur
Micheline Lefevre – Verpleegkundig directeur
Annemie Glorieux – raad van bestuur RZ Tienen en diensthoofd ruimteplanning UZ Leuven
Externe leden van de jury:
Arnout Vandenbossche – ir. architect BUUR
Jan Claesen – technisch directeur AZ St Maarten
Marcia De Gent – architect en afdelingshoofd stedenbouw Tienen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5
Leuven
3000
België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank eerste aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5
Leuven
3000
België
VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Rechtbank eerste aanleg Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5, te 3000 Leuven.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5
Leuven
3000
België

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

29/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen