Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neuer Flughafen CPK zwischen Warschau und Lodz , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036406
Tag der Veröffentlichung
07.06.2023
Aktualisiert am
07.06.2023
Verfahrensart
Sonstiger Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
21.10.2021 17:00
Preisgerichtssitzung
10.11.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Foster + Partners
Buro Happold
Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog

Wettbewerbsaufgabe
Auswahl des Generalplaners für den Central Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Der Auftragsumfang umfasst:

- Multidisziplinäre Planungsleistungen für das Projektvorhaben, einschließlich:  Passagierterminal-Gebäude und mögliche Satellitenterminals, ÖPNV-Knotenpunkt, Bahnhof, Begrünung des Passagierterminal-Bereichs, Netze, Außenanlagen und Verbindungen innerhalb des Passagierterminal-Bereichs,

- Überwachungsleistungen für die Planung und Dokumentation, die die Aufgaben des Planers, einschließlich der Überwachung des Autors, gemäß den Bestimmungen des Baugesetzes umfassen; und

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Teilnahme an den Beratungen des Auftraggebers mit den wichtigsten Interessengruppen (künftige Nutzer, staatliche und lokale Behörden usw.) sowie die Teilnahme an Beratungen mit potenziellen Generalunternehmern, um Planungslösungen zu entwickeln, die den auf dem Markt verfügbaren Ausführungsmöglichkeiten entsprechen.

Wybór Generalnego Projektanta Architektury dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Zamówienie obejmuje:

- usługi projektowania wielobranżowego dla Zamierzenia Inwestycyjnego, obejmującego:  Budynek Terminala Pasażerskiego i ewentualnych terminali satelitarnych, Węzeł Przesiadkowy dla Transportu Publicznego, Dworzec Kolejowy, Zagospodarowanie terenu Obszaru Terminala Pasażerskiego,  Sieci, instalacje zewnętrzne oraz przyłącza w ramach Obszaru Terminala Pasażerskiego,

- usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją obejmujące obowiązki projektanta włącznie z nadzorem autorskim, zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz

- usługi doradztwa i wsparcia obejmujące m.in.udział w konsultacjach Zamawiającego z kluczowymi interesariuszami (przyszłymi użytkownikami, służbami państwowymi i samorządowymi itp.), a także udział w konsultacjach z potencjalnymi Generalnymi Wykonawcami w celu wypracowania rozwiązań projektowych adekwatnych do możliwości wykonawczych dostępnych na rynku.
30/08/2021    S167

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 167-438719

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 31/21/OM/PZP/225

Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142B

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-305

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Olejarz

E-mail: zamowienia@cpk.pl

Tel.: +48 539188506

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.cpk.pl/pl

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wybór Generalnego Projektanta Architektury dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Numer referencyjny: 31/21/OM/PZP/225
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Zamówienie obejmuje:

- usługi projektowania wielobranżowego dla Zamierzenia Inwestycyjnego, obejmującego:  Budynek Terminala Pasażerskiego i ewentualnych terminali satelitarnych, Węzeł Przesiadkowy dla Transportu Publicznego, Dworzec Kolejowy, Zagospodarowanie terenu Obszaru Terminala Pasażerskiego,  Sieci, instalacje zewnętrzne oraz przyłącza w ramach Obszaru Terminala Pasażerskiego,

- usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją obejmujące obowiązki projektanta włącznie z nadzorem autorskim, zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz

- usługi doradztwa i wsparcia obejmujące m.in.udział w konsultacjach Zamawiającego z kluczowymi interesariuszami (przyszłymi użytkownikami, służbami państwowymi i samorządowymi itp.), a także udział w konsultacjach z potencjalnymi Generalnymi Wykonawcami w celu wypracowania rozwiązań projektowych adekwatnych do możliwości wykonawczych dostępnych na rynku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71313440 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zakres prac projektowych Generalnego Projektanta Architektury obejmie m.in:

- opracowanie koncepcji, koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego i projektu przetargowego dla Zamierzenia Inwestycyjnego, obejmującego: 

a) Budynek Terminala Pasażerskiego (procesora) i ewentualnych terminali satelitarnych, 

b) Węzeł Przesiadkowy dla Transportu Publicznego (PTI), 

c) Dworzec Kolejowy, 

d) Zagospodarowanie terenu Obszaru Terminala Pasażerskiego, 

e) Sieci, instalacje zewnętrzne oraz przyłącza w ramach Obszaru Terminala Pasażerskiego; 

W zależności od potwierdzenia prognoz ruchu, przewidywana początkowa przepustowość Terminala Pasażerskiego wyniesie 35-45 mppa, a docelowa ok. 100 mppa; 

- opracowanie wstępnej koncepcji układu terminala(i) dla docelowej przepustowości 100 mppa; 

- opracowanie wariantów projektowych w uzgodnieniu z Zamawiającym na każdym etapie projektu, pozwalających na ocenę wpływu danego wariantu na koszty realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego oraz czas realizacji (m.in. prefabrykacja, rozwiązania inżynieryjne posadowienia, itp.) wraz z przygotowaniem analiz kosztowych; 

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla Zamierzenia Inwestycyjnego, z uwzględnieniem uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych oraz zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

- wypracowanie wytycznych architektonicznych dla Obiektów Wspierających, w celu zachowania ich spójności architektonicznej; 

- rozwinięcie i doszczegółowienie koncepcji zagospodarowania terenu Obszaru Terminala powiększonego o strefę Landside, z uwzględnieniem koncepcji dostępu pieszego, kołowego i zbiorowego do Obszaru Terminala oraz parkingów i ew. garaży wielopoziomowych; 

- przygotowanie Raportu (-ów) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi; 

- plan działań środowiskowych, obejmujący działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko do wdrożenia na etapie realizacji przedsięwzięcia, działania monitoringowe do wdrożenia na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz inne elementy, jakie Wykonawca zidentyfikuje jako konieczne do ujęcia w planie z uwagi na specyfikę Zamierzenia Inwestycyjnego; 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleń na budowę dla Zamierzenia Inwestycyjnego, przy czym podział zakresów objętych pozwoleniem lub pozwoleniami na budowę zostanie zaproponowany przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego i uzgodniony z Zamawiającym. 

Zakres prac doradztwa i wsparcia realizowanych przez Generalnego Projektanta Architektury obejmie między innymi:

- udział w konsultacjach Zamawiającego z kluczowymi interesariuszami projektu – przyszłymi użytkownikami, służbami państwowymi i samorządowymi itp.,

- udział w konsultacjach Zamawiającego z potencjalnymi Generalnymi Wykonawcami, mających na celu rozpoznanie możliwości rynku wykonawczego w zakresie dostępnych materiałów budowlanych, technologii konstrukcyjnych, prefabrykacji, logistyki, automatyki i sterowania itp. w celu wypracowania rozwiązań projektowych adekwatnych do możliwości wykonawczych dostępnych na rynku.

Zakres usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją obejmuje obowiązki projektanta włącznie z nadzorem autorskim, zgodnie z zapisami prawa budowlanego.

Szczegółowe informacje nt. zakresu zamówienia znajdują się w rozdz. 4 Opisu potrzeb i wymagań (OPW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 66
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

 

Zamawiający zaprosi do dialogu 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, tj. 5 Wykonawców, którzy uzyskali najwięcej punktów.

W przypadku, gdy więcej niż jeden z Wykonawców uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy zostali sklasyfikowani odpowiednio na tych samych miejscach począwszy od miejsca pierwszego do wyczerpania liczby 5 Wykonawców, jednak z uwzględnieniem wszystkich Wykonawców sklasyfikowanych na miejscu, na którym dochodzi do przekroczenia liczby 5 Wykonawców.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału i nie podlegają wykluczeniu, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania stosownie do art. 258 ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria selekcji:

1. Dodatkowe punkty otrzymają Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dodatkowe (niewykazane przez Wykonawcę w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) usługi:

obejmujące opracowanie REF-L1 – 5 pkt za każdą wykazaną usługę (max. 25 pkt)

obejmujące opracowanie REF-L2 – 3 pkt za każdą wykazaną usługę (max.15 pkt)

obejmujące opracowanie REF-L3 – 2 pkt za każdą wykazaną usługę (max. 10 pkt)

obejmujące opracowanie REF-K1 – 3 pkt za każdą wykazaną usługę (max.15 pkt)

2. Dodatkowe punkty zostaną przyznane Wykonawcom, którzy wykażą, że osoby, które wskazali na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu i które skierują do realizacji Zamówienia posiadają dodatkowe doświadczenie (niewykazane przez Wykonawcę w celu spełnienia warunków udziału w Postępowaniu): 

3 dod. pkt. za każdy dodatkowy projekt REF-L1, którego autorem lub współautorem jest Koordynator Zespołu Projektowego (A) -max. 9 pkt

2 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L2, którego autorem lub współautorem jest Koordynator Zespołu Projektowego (A) - max. 6 pkt

2 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-K1, którego autorem lub współautorem jest Koordynator Zespołu Projektowego (A) - max. 6 pkt

3 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L1, w którym Kierownik zespołu architektonicznego (B) kierował zespołem architektów - max. 9 pkt

2 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L2, w którym Kierownik zespołu architektonicznego (B) kierował zespołem architektów - max. 6 pkt

3 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L1, w którym Kierownik zespołu projektowania konstrukcji (C) kierował zespołem projektantów konstrukcji - max. 9 pkt

2 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L2, w którym Kierownik zespołu projektowania konstrukcji (C) kierował zespołem projektantów konstrukcji -max. 6 pkt

3 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L1, w którym Kierownik zespołu projektowania instalacji budynkowych (D) kierował zespołem projektantów instalacji - max. 9 pkt

2 dod. pkt za każdy dodatkowy projekt REF-L2, w którym Kierownik zespołu projektowania instalacji budynkowych (D) kierował zespołem projektantów instalacji - max. 6 pkt.

Wszystkie ww. projekty powinny być wykonane w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

3. Szczegółowe informacje na temat kryteriów selekcji zostały zamieszczone w rozdziale 5.2 i 5.4 OPW.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w ramach prawa opcji. Wstępnie planowany zakres opcji obejmuje:

- opracowanie projektu przetargowego

- doradztwo w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy, 

- nadzór autorski na etapie budowy, uwzględniający weryfikację zgodności dokumentacji dostarczonej przez generalnego wykonawcę (m. in. projekty wykonawcze i warsztatowe) z założeniami projektowymi,  

- ewentualne dostarczenie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę, 

- wsparcie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, we wszystkich zakresach wymaganych prawem lub przepisami branżowymi. 

Ostateczny zakres zamówień objętych prawem opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji zostaną określone w SWZ, po uzyskaniu w ramach dialogu z Wykonawcami informacji na temat rozwiązań najlepiej spełniających potrzeby Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji, o których mowa w sekcji II.2.9), na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wykazów sporządzonych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt. 3-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 ustawy Pzp.

3. Działając na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu również Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji, która wpływa lub może wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z tego zamówienia polegającej na zaangażowaniu Wykonawcy w roli wykonawcy, w tym jako członek konsorcjum (nie dotyczy roli podwykonawcy) świadczenie na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z. o.o.:

- usług biznesowo-technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem – „Integrator” (zamówienie udzielone w ramach postępowania o nr 107/20/LDR/3/PZP/60) lub

- usługi konsultanta wsparcia technicznego ds. opracowania Master planu dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (zamówienie udzielone w ramach postępowania o nr 9/21/DW/PZP/76).

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej musi wykazać każdy z wykonawców odrębnie.

5.Zamawiający zbada także, czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 2.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

7. Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, wobec którego zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4-5 lub 7 ustawy Pzp, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.

8.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

9.Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

10. Zamawiający nie wykluczy Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 3, jeżeli Wykonawca wykaże, że sytuacja w której pozostaje Wykonawca lub jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

W zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający uzna za spełniających warunek udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą, że posiadali minimalny średnioroczny przychód netto ze sprzedaży wynoszący 50 mln EUR za okres trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp wymaga złożenia przez Wykonawcę, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu części sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody ze sprzedaży - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna za spełniających warunek udziału w Postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą, że: 

1. w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: 

- co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie REF-L1 oraz 

- co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie REF-L2 oraz 

- co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie REF-K1, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby REF-K1 był częścią wykazanego opracowania REF-L1 lub REF-L2 oraz 

- co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie REF-L3 lub REF-K1 lub REF-T1, dla którego uzyskano certyfikat środowiskowy w standardzie LEED, BREEAM lub innym uznanym międzynarodowo standardzie certyfikacji środowiskowej oraz 

- co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie REF-G1 oraz 

- co najmniej jeden raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla opracowania REF-L3 lub REF-T1. 

2. w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie z wykorzystaniem metodyki BIM dla opracowania REF-L2 obejmujące: 

- wykorzystanie platformy CDE w czasie trwania wszystkich etapów projektu jako centralnego repozytorium informacji dla projektu, według metodologii opisanej przyjętą normą zarządzaniami informacjami oraz 

- wykorzystanie modelu BIM do koordynacji wielobranżowej, w której uwzględniono co najmniej branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje elektryczne (z uwzględnieniem słaboprądowej i telekomunikacyjnej), instalacje sanitarne (z uwzględnieniem wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji i klimatyzacji), systemy przeciwpożarowe, systemy lotniskowe ze szczególnym uwzględnieniem BHS oraz 

- wytworzenie dokumentacji projektowej z modelu BIM dla wszystkich etapów projektowych (min. do etapu Stage 3 wg RIBA Plan of Work włącznie), obejmujące co najmniej dokumentację 2D oraz zestawienia materiałowe i ilościowe, 

3. dysponują lub będą dysponowali następującymi osobami, które skierują do realizacji Zamówienia: 

- Koordynator zespołu projektowego (projektant branży architektonicznej),

- Kierownik zespołu architektonicznego,

- Kierownik zespołu projektowania konstrukcji

- Kierownik zespołu projektowania instalacji budynkowych

- Specjalista ds. orientacji przestrzennej i informacji wizualnej,

- Specjalista ds. bezpieczeństwa

- Specjalista ds. ochrony

- Projektant branży teletechnicznej

- Projektant systemów bagażowych

- Specjalista ds. technologii terminala pasażerskiego (w tym: ścieżki przepływu pasażerów, personelu i bagażu),

- Projektant branży geotechnicznej,

- Specjalista ds. Środowiska (Koordynator Zespołu ds. oceny oddziaływania na środowisko)

Szczegółowe informacje na temat wymagań w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały zawarte w rozdziale 5.2 i 5.3 OPW

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1. Koordynator zespołu projektowego: 

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem dokumentacji projektowej w zakresie branży architektonicznej dla min. 1 opracowania REF-L1, 

- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia jako koordynator zespołu proj. składającego się z min. 20 projektantów (przy czym wykluczone jest sumowanie okresów doświadczenia w projektach realizowanych w tym samym czasie), 

2. Kierownik zespołu architektonicznego: 

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. kierował zespołem projektowym branży architektonicznej dla min. 1 opracowania REF-L2, 

3. Kierownik zespołu projektowania konstrukcji: 

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. kierował zespołem projektowym branży konstrukcyjno-budowlanej dla min. 1 opracowania REF-L3, 

4. Kierownik zespołu projektowania instalacji budynkowych: 

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, 

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. kierował zespołem projektowym branży instalacji budynkowych dla min. 1 opracowania REF-L3, 

5. Specj. ds. orientacji przestrzennej i informacji wizualnej - w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem min. 3 opracowań obejmujących zagadnienia orientacji w przestrzeni i oznakowania dla REF-L2 lub REF-K1 lub REF-T1, 

6. Specj. ds. bezp.- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. opiniował rozwiązania projektowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i bezp. pożarowego dla REF-L1, 

7. Specj. ds. ochrony - w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. opiniował rozwiązania projektowe w zakresie bezp. ochrony obiektu dla REF-L1,

8. Projektant branży teletechnicznej: 

- posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci lub instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem dokumentacji proj. w branży teletechnicznej, obejmującej swoim zakresem BMS oraz SKD zawierającego min. 1000 punktów kontroli dla min. 1 opracowania REF- L3, 

9. Projektant systemów bagażowych (BHS, EBS i analogiczne) - w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem min. 1 projektu systemów bagażowych dla REF-L3, 

10. Specj. ds. technologii terminala pasażerskiego - w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem min. 1 projektu obejmującego opracowanie rozwiązań inżynierskich i funkcjonalnych w lotniskowym terminalu pasażerskim z uwzględnieniem przepływów pasażerów, personelu i bagażu dla REF-L1, 

11. Projektant branży geotechnicznej - w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem min. 1 projektu dla REF-G1,

12. Specj. ds. Środ. (Koordynator Zespołu ds. oceny oddziaływania na środ.):

- w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post. był autorem lub współautorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środ. na etapie pozwolenia na budowę dla min. 1 opracowania REF-L3 lub REF-T1, lub dla min. 5 projektów w sektorze Infrastr. i Środ.

- posiada dośw. jako koordynator lub kierujący zespołem opracowującym raporty o oddziaływaniu na środ. i plany zarządz. środ. zdobyte przy realiz. min. 3 proj. w sektorze Infrastr. i Środ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji może wykazywać usługi wykonane w całości samodzielnie, lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – samodzielnie przez każdego z tych wykonawców, lub usługi wykonane w całości samodzielnie przez podmiot udostępniający własny potencjał.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zasobach podmiotów trzecich. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów trzecich, jeśli podmioty te wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

 

Zamawiający nie wymaga wadium

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w następujących walutach: PLN lub EUR.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (np. w formie konsorcjum/spółki cywilnej).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Na podstawie art. 121 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia. W zakres zadań kluczowych wchodzi:

- projektowanie architektoniczne, na etapie projektu koncepcyjnego oraz projektu koncepcyjnego wielobranżowego, a także

- zapewnienie zgodności projektu budowlanego, projektu przetargowego z koncepcją architektoniczną oraz weryfikacja zgodności projektów wykonawczych i warsztatowych z koncepcją architektoniczną oraz projektem budowlanym.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł być jednocześnie zaangażowany w roli wykonawcy, w tym jako członek konsorcjum (nie dotyczy roli podwykonawcy) w realizację niżej wymienionych usług świadczonych na rzecz Zamawiającego:

- generalny projektant inżynierii lądowej

- projektant obiektów wspierających

- wykonawca studium kolejowego

- projektant kolejowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający informuje, że zamierza się ubiegać o dofinansowanie części zamówienia ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem postępowania prowadzone były wstępne konsultacje rynkowe (dalej jako: WKR) na podstawie art. 84 ustawy Pzp.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/cpk), w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Zakłada się, że spotkania w ramach dialogu będą odbywały się za pomocą platformy wideokonferencyjnej. W przypadku zaistnienia możliwości spotkań w formie bezpośredniej, taka forma będzie preferowana.

Szczegółowe informacje na temat środków komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 3.2.2 OPW. Szczegóły funkcjonowania SmartPZP zostały opisane w Instrukcji użytkownika Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 13 do ogłoszenia. Jest ona również dostępna na stronie https://portal.smartpzp.pl/cpk/elearning. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego zostały zawarte w Załączniku nr  12 do ogłoszenia. 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu, może zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”). Szczegółowe informacje na temat zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte zostały w Załączniku nr 11 do ogłoszenia o Zamówieniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie i na zasadach określonych dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie

umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na

projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo

przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza

niż progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen