Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Návrhy na revitalizáciu územia vodnej nádrže , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032265
Tag der Veröffentlichung
30.07.2021
Aktualisiert am
24.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
24.09.2021 23:59
Preisgerichtssitzung
02.12.2021

Gewinner

Ateliér BAAR s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Auswahl des Siegerentwurfs für die Revitalisierung des Stauseegebiets nach den Bewertungskriterien für die eingereichten Entwürfe und der relativen Gewichtung der einzelnen Kriterien, die in Abschnitt A.2 Kriterien für die Bewertung der Entwürfe und die Regeln für ihre Anwendung der Wettbewerbsbedingungen aufgeführt sind.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného architektonického návrhu na revitalizáciu územia vodnej nádrže, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.
14/09/2021    S178

Slovensko-Bratislava: Poradenské architektonické služby

2021/S 178-464476

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 146-388962)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603392

Poštová adresa: Novoveská

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 84108

Štát: Slovensko

E-mail: obstaravanie@verejneobstaravania.sk

Telefón: +421 2260201444

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.devinskanovaves.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Návrhy na revitalizáciu územia vodnej nádrže

Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71210000 Poradenské architektonické služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

 

Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného architektonického návrhu na revitalizáciu územia vodnej nádrže, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.

Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže návrhov, ako i požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 146-388962

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/09/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 24/09/2021
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:
30/07/2021    S146

Slovensko-Bratislava: Poradenské architektonické služby

2021/S 146-388962

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603392

Poštová adresa: Novoveská 17/A

Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Devínska Nová Ves

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 841 08

Štát: Slovensko

E-mail: obstaravanie@verejneobstaravania.sk

Telefón: +421 2260201444

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.devinskanovaves.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433363
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433363
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Návrhy na revitalizáciu územia vodnej nádrže

Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71210000 Poradenské architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71222000 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného architektonického návrhu na revitalizáciu územia vodnej nádrže, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.

Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže návrhov, ako i požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1. Komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu vrátane väzieb na širšie okolie - max. 25 bodov od každého člena poroty

2. Návrh stavby pozemného objektu služieb s dôrazom na realizovateľnosť návrhu a z pohľadu ekonomickej, priestorovej a ekologickej efektívnosti - max. 25 bodov od každého člena poroty

3. Kreativita navrhovaného architektonického riešenia - max. 25 bodov od každého člena poroty

4.Výška rozpočtu/cena bez DPH za a) dopracovanie víťazného návrhu do vykonávacieho projektu ako výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti víťaza súťaže návrhov (vrátane odmeny za autorské práva) - max. 125 bodov

5.Výška odhadovaného rozpočtu/cena bez DPH za realizáciu diela - max. 125 bodov

6.Estetickosť a vhodnosť navrhovaného riešenia z pohľadu verejnosti - max. 125 bodov

Kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/09/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1. cena 450 EUR;

2. cena 300 EUR;

3. cena 250 EUR.

Na základe výsledkov súťaže návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 500 EUR. Najvyššia udelená odmena môže byť maximálne vo výške 80 % 3. ceny (200 EUR), pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť ani celá vyčerpaná.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

a) Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú zahrnuté v súťažných podmienkach.

b) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

c) Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie návrhu.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.

e) Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby

f) Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Dárius Krajčír
Mgr. Beáta Janatová
Ing. arch. Marián Malovaný
Ing. arch. Milan Beláček
Ing. arch. Pavel Gašparovič

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

a) Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú zahrnuté v súťažných podmienkach.

b) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

c) Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie návrhu.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.

d) Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby.

e) Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen