Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neues Forschungsgebäude / Budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych , Mikołajkach/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028471
Tag der Veröffentlichung
14.02.2020
Aktualisiert am
08.04.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
04.03.2020
Preisgerichtssitzung
07.04.2020

Gewinner

architecTHOR – Krzysztof Hajduczenia, Michałowo
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Wettbewerb besteht in der Entwicklung eines architektonischen Konzepts für ein zweistöckiges, unterkellertes Wissenschafts- und Forschungsgebäude des Nationalen Zentrums für fortgeschrittene Bildforschung in den biologischen und biomedizinischen Wissenschaften in Mikołajki im Rahmen des Projekts mit dem Titel „NEBI - National Centre for Image Research in Biological and Biomedical Sciences“ zusammen mit der Landentwicklung und der Ausweisung von Parkplätzen.

Zadanie konkursowe
Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.
14/02/2020 S32 Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2020/S 032-075839
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Walaszczyk, Wojciech Boguta
E-mail: konkursmikolajki@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Faks: +48 225892493
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nencki.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nencki.gov.pl/postepowania-przetargowe/konkursmikolajki
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach
Numer referencyjny: AZP-261-04/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot konkursu
1.1. Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.
1.2. Budynek musi zawierać:
Pomieszczenia laboratoryjne, administracyjne i biurowe, salę konferencyjną, magazyny wraz z funkcjami technicznymi (m.in. serwerownia, rozdzielnia elektryczna, węzeł sieci T-K, BMS, wentylatornie, maszynownie, inne specjalistyczne pomieszczenia techniczne z zakresu IT i telekomunikacji) oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne i komunikację, w tym windę osobowo-towarową. Przewidywane wymiary budynku: wysokość do 11 m, szerokość 10 m długość 29 m.
Dane powierzchniowo-kubaturowe nowego budynku:
— całkowita kubatura planowanego budynku to ok. 4 994,06 m3, w tym część podziemna ok. 1 531,25 m3 i część nadziemna ok. 3 462,81 m3,
— powierzchnia działki 160 905 m2,
— planowana powierzchnia zabudowy ok. 318,84 m2.
W obszarze planowanej inwestycji, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną należy zaprojektować powierzchnię zieloną ok. 388,21 m2 oraz powierzchnia utwardzona ok. 1 501,39 m2.
Działka posiada tyko częściową infrastrukturę techniczną: drogi pożarowe z wjazdami i wyjazdami, parkingi z dojazdami, oświetleniem, ogrodzeniem, zielenią (trawniki, niska i wysoka zieleń). W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane muszą zostać: nowa droga przeciwpożarowa, powierzchnie utwardzone i zieleń wokół planowanego budynku.
1.3. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim przy Leśnej 13, działka nr 106. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha (mapa zasadnicza w załączeniu).
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.02.00-00-C004/19

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uczestnik konkursu musi wykazać, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej 1 osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Kryteria oceny pracy konkursowej; waga procentowa:
Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych; 50 %
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego; 30 %
Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność); 20 %

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/03/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Nagroda – jedna.
Organizator konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiot zaproszenia wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w oparciu o istotne postanowienia umowy – Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej, zawarty w Załączniku Z1.2 do regulaminu.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nie dotyczy.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Mariola Trzeciak
Monika Liguz-Lęcznar
Krzysztof Nieznański
Paweł Boguszewski
Wojciech Boguta
Joanna Kalka-Krakowska
Czarek Chmielewski
Łukasz Błaszczak
Dariusz Walaszczyk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu
1. Warunki dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę – miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z uczestników indywidualnie.
— spełniają warunki udziału w konkursie.
2. Warunki udziału w konkursie.
2.1. Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
2.2. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być spełniony łącznie.
2.3. Oceny spełnienia warunków dokona organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.
2.3. Uczestnik konkursu przedstawi organizatorowi konkursu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane od uczestników konkursu oraz ich forma.
3.1. Wniosek:
Oryginał formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Z 1.1 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie przekazuje się na adres e-mail wskazany w pkt. 1.7 1.8, w terminie wskazanym w pkt. 4.1 rozdziału I regulaminu.
4. Termin składania prac konkursowych: 18.3.2020 r. godz. 16:00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (ustawa Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Pzp.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania bezpośrednio Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
4. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp, m.in.:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej (ppkt 1 i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
1) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen