Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Naturpark Amager , Kopenhagen/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023556
Tag der Veröffentlichung
05.04.2018
Aktualisiert am
25.01.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten
Auslober
Bewerbungsschluss
07.05.2018
Bekanntgabe
11.01.2019

1. Preis / Gewinner

ADEPT ApS, Kopenhagen
Møller & Grønborg, Aarhus
Team: ADEPT · Møller & Grønborg · SNC Lavalin Atkins · BARK
Mitarbeit: Anders Lonka · Martin Krogh · Martin Laursen
Tatyana Eneva · Michala Lietavova · Lourna Gorak
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsinfo
Mit den sieben neuen Landmarken - drei davon bestehen aus ikonischen Haupteingängen am Rande der Stadt und vier am Rande des Wassers - erwirbt der Amager Nature Park neue Freizeitmöglichkeiten, die ein breites Spektrum unterschiedlicher Naturerlebnisse und Outdoor-Aktivitäten ermöglichen. Diese Erholungsziele werden dazu beitragen, ein einheitliches und visuell ganzheitliches Erlebnis des 35 km2 großen Naturschutzgebiets zu bieten und dazu beitragen, dass der Park in Zukunft ein noch beliebteres Naturschutzgebiet wird, als er es heute schon ist.

---

With the seven new landmarks – three of which consist of iconic main entrances at the edge of the city and four of which are situated at the water’s edge – Amager Nature Park will acquire new recreational destinations that will facilitate a wide range of different nature experiences and outdoor activities. These recreational landmarks will help support a coherent and visually holistic experience of the 35 km2 large nature reserve and contribute to the parks future ambition of becoming an even more popular nature reserve destination than it is already today.
05/04/2018    S66    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Klampenborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
2018/S 066-147550
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Dyrehaven 6
Klampenborg
2930
Danmark
Kontaktperson: Torben Østergaard
Telefon: +45 30665186
E-mail: ton@d-k2.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Torben Østergaard
Telefon: +45 30665186
E-mail: ton@d-k2.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.tmf.kk.dk
I.1) Navn og adresser
By og Havn
30823702
Nordre Toldbod 7
København K
1259
Danmark
Kontaktperson: Torben Østergaard
Telefon: +45 30665186
E-mail: ton@d-k2.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.2) Fælles udbud
Konkurrencen omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207717&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207717&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Naturpark Amager - projektkonkurrence om udvikling af Naturpark Amager
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71240000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Ordregiverne, som udgør en del af partnerskabet bag Naturpark Amager, indbyder tværfaglige rådgiverhold til at søge om prækvalifikation til projektkonkurrencen om udvikling af Naturpark Amager. Naturstyrelsen varetager udbuddet på vegne af de tre ordregivere, jf. udbudslovens § 123. Projektkonkurrencen omfatter udvikling af tre hovedindgange og fire blå støttepunkter, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af Naturpark Amager. Projektet skal medvirke til, at Naturpark Amagers 35 km2 sammenhængende landskab, storslåede natur og fantastiske kyststrækning tæt på Københavns centrum bliver langt mere kendt og benyttet, også af nye brugergrupper, som ikke til daglig har haft øje for naturparkens mange friluftsmuligheder og naturoplevelser. Den overordnede vision og udviklingsmålene for Naturpark Amager er beskrevet i Naturparkplanen 2015-2020, som sammen med yderligere information om Naturparken findes på naturparkamager.dk/om-naturpark-amager/projektprogram/. Til projektkonkurrencen prækvalificeres 5 konkurrencedeltagere, som hver skal udarbejde et konkurrenceforslag og give tilbud på totalrådgivning. Projektkonkurrencens formål er: a) at danne grundlag for valget af et visionært forslag til et let genkendeligt og samlende udtryk samt idé og designgreb for 3 nye hovedindgange og 4 blå støttepunkter i Naturpark Amager. Forslaget skal samtidig tage afsæt i de enkelte lokaliteters særlige kvaliteter og naturværdier. Således skal hovedindgangene og de blå støttepunkter både understøtte en sammenhængende helhedsoplevelse af Naturpark Amager og facilitere forskellige friluftsaktiviteter og naturoplevelser, leg og læring for alle – også dem, der ikke bruger naturen og naturparken i dag. Forslaget skal desuden kunne videreføres i forbindelse med udvikling af eventuelle fremtidige anlæg og faciliteter i Naturpark Amager. b) at munde ud i dispositionsforslag for de 3 hovedindgange og 4 blå støttepunkter, herunder forslag til deres indbyrdes funktionelle og designmæssige disponering og sammenhæng og samspil med de omkringliggende natur- og byområder. c) at danne grundlag for udpegning af en totalrådgiver, som kan bistå partnerskabet med totalrådgivning ifm. projektering og udførelse af naturparkens hovedindgange og blå støttepunkter. Projektkonkurrencen forventes gennemført i juni-september 2018. Bedømmelseskomitéen forventer at udpege én vinder af projektkonkurrencen, men forbeholder sig ret til at udpege op til 3 vindere. Efterfølgende gennemføres et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse med deltagelse af vinderen af projektkonkurrencen. Hvis der udpeges flere vindere, vil vinderne under forhandlingsfasen blive bedt om at udfolde og kvalificere aspekter af deres forslag. Ordregiver har til hensigt at indgå aftale med den endelige vinder om rådgivning ifm. bearbejdning af konkurrenceforslaget til et samlet, bearbejdet dispositionsforslag for naturparkens hovedindgange og blå støttepunkter – med Naturstyrelsen som kontraktholder. Efter udarbejdelse af dispositionsforslag forventes der indgået særskilte totalrådgiveraftaler med Naturstyrelsen (vedr. de 2 sydlige hovedindgange og de 2 sydligste blå støttepunkter) og med Københavns Kommune (vedr. den nordligste hovedindgang og de nordligste 2 blå støttepunkter).
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere: Partnerskabet har til hensigt at udvælge 5 rådgiverhold til deltagelse i projektkonkurrencen. Som grundlag for udvælgelsen skal ansøger indsende en udfyldt ESPD suppleret med en motiveret beskrivelse på maksimalt 3 A4-sider af rådgiverholdets tilgang til og forståelse af opgaven samt af, hvilke særlige kompetencer, holdet byder ind med. I ESPD, del IV.C, anføres op til 8 projektreferencer, som dokumenterer rådgiverholdets erfaringer med relevans for opgaven og som afspejler bredden i rådgiverholdets sammensætning. Hver reference skal indeholde oplysninger om ordregiver/bygherre, årstal for projektets afslutning, anlægsbudget samt ansøgers ydelser, honorar og rolle i projektet. Referenceprojekterne skal være afsluttet inden for de seneste 3 år eller være igangværende opgaver/kontrakter. Der må højst anføres 8 referencer samlet for hele ansøgerholdet. Anføres mere end 8 referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de første 8. Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de angivne oplysninger. De i ESPD angivne referencer kan suppleres med bilag (på max. 2 A4-sider pr. reference), som uddyber referencerne med illustrationer, fotos m.v. Det stilles som minimumskrav, at: 1) ansøger, deltagere i ansøgerkonsortier, enheder hvis kapacitet ansøger baserer sig på og underrådgivere, ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (jf. ESPD, del III, A-C); 2) ansøger har haft en årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i det senest disponible regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 senest disponible regnskabsår samt har haft en soliditetsgrad på minimum 10% i det senest afsluttede regnskabsår (jf. ESPD, del IV.B). Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, som opfylder minimumskravene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere på baggrund af en samlet vurdering af: — - Beskrivelsen af rådgiverholdets tilgang til og forståelse af opgaven. I vurderingen heraf lægges der vægt på, at ansøgeren viser en god forståelse af opgaven, samt at ansøgerens tilgang til opgaven og holdets sammensætning er relevant i forhold til opgaven og projektets formål som beskrevet under pkt. II.2.4; — - Rådgiverholdets referencer (jf. ESPD, del IV.C). Der efterspørges referencer, som dokumenterer rådgiverholdets faglige kvalifikationer og erfaring med: 1) projektering og udførelse af projekter og rekreative faciliteter i beskyttede naturområder, faciliteter, der understøtter formidling af og tilgængelighed til beskyttede naturområder samt rekreative anlæg på og ved vandet (vægtning 1/3); 2) totalrådgivning ifm. tilsvarende komplekst organiserede projekter i politisk ledede organisationer (vægtning 1/3); 3) mobilisering af forskellige brugergrupper i forhold til friluftsaktiviteter, naturoplevelser, naturforståelse, leg og læring (vægtning 1/6); 4) kommunikation og branding i forbindelse med udvikling af naturområder (vægtning 1/6). Vurderingen af referencerne vil tage udgangspunkt i deres kvalitet og relevans i forhold til de ovennævnte kategorier med den angivne vægtning. I denne vurdering vil det desuden blive vurderet positivt, at: — - referencerne dokumenterer erfaring med løsning af tilsvarende komplekse projekter, hvor flest mulige af ovennævnte kategorier er kombineret i samme reference; — - at referencerne angår realiserede projekter, idet disse tillægges større vægt end projekter, der er under udførelse; — - at ansøger har gennemført totalrådgivning ifm. både projektering og udførelse.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter: 1) Forslagets æstetiske, funktionelle og tekniske kvalitet; 2) Anlægsbudgettets realisme set ift. projektets overordnede økonomiske ramme; 3) Forslagsstillers honorartilbud; 4) Forslagsstillers organisation, kompetencer og erfaring.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt og gennem bearbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrence programmet, vil modtage et vederlag på 150 000 DKK. I tilfælde af, at der udpeges flere vindere, der inviteres til forhandling, modtager hver deltager, der afslutter forhandlingerne med et konditionsmæssigt tilbud, yderligere 100 000 DKK. En kompensation på 150 000 DKK udbetales til den endelige vinder af konkurrencen, såfremt der ikke er indgået kontrakt om en rådgivningsopgave senest to år efter konkurrencens offentliggørelse. Genoptages sagen herefter, betragtes kompensationsudbetalingen som en acontoudbetaling af honoraret. Alle beløb er ekskl. moms.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger: 1) Projektets anlægssum (håndværkerudgift) forventes at være 50-60 000 000 DKK ekskl. moms; 2) Projektkonkurrencen forventes gennemført i juni-september 2018. Bedømmelsen forventes at finde sted september-oktober 2018. Såfremt der udpeges én vinder, forventes kontrakt om rådgivning ifm. udarbejdelse af et samlet dispositionsforslag indgået i november 2018. Såfremt der udpeges flere vindere, forventes udbud med forhandling at blive gennemført i oktober-december 2018 med forventet kontrahering i januar/februar 2019. Aftaler om totalrådgivning med vinderen om realisering af de 7 nye anlæg forventes indgået i foråret 2019; 3) Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve ændringer i vinderprojektet; 4) Københavns Kommune og Naturstyrelsen er i forbindelse med realiseringen af vinderprojektet berettiget til at benytte enkeltheder i de modtagne forslag/projekter. Københavns Kommune og Naturstyrelsen forbeholder sig desuden efter den endelige vinders bearbejdning af dispositionsforslaget ret til selv at realisere vinderprojektet eller lade det færdiggøre af egen rådgiver. Såfremt Københavns Kommune eller Naturstyrelsen ikke indgår aftale om totalrådgivning med vinderen af projektkonkurrencen, har Københavns Kommune og Naturstyrelsen således brugsretten til vinderprojektet, herunder retten til at lade dette realisere enten som en in-house ydelse eller ved ekstern rådgiver. Vinderen af projektkonkurrencen bevarer med respekt for Københavns Kommunes og Naturstyrelsens brugsret ophavsretten til vinderprojektet; 5) En ansøger, der ansøger om deltagelse alene men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på: Oplysninger om den kapacitet, der henvises til, jf. ESPD afsnit IV B, afsnit IV C og/eller afsnit V, samt Del II, A og B; Del III, A, B og C samt Del VI. Ansøgningen vedlægges en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen. Ansøgere, der agter at benytte underrådgiver, men som ikke baserer sig på underrådgiveres kapacitet, skal ikke vedlægge ESPD eller støtteerklæring for underrådgivere. Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver aktør udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI. 6. Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at referencer jf. ESPD, del IV.C, afleveres på engelsk, norsk (bokmål) eller svensk; 7) Inden tildeling af en rådgivningsaftale skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD; 8) Spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal fremsættes skriftligt via EU-supply. Spørgsmål fremsendt senest 14 dage før ansøgningsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål fremsendt efter denne frist, vil som udgangspunkt kun blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Ansøgers spørgsmål og Ordregivers svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort samme sted som det øvrige udbudsmateriale, jf. pkt. I.3. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser, der offentliggøres i EU-supply. Sådanne kan blive offentliggjort senere end 6 dage inden ansøgningsfristens udløb, mod at Ordregiver forlænger fristen, hvorfor ansøgere skal holde sig opdateret helt indtil fristens udløb; 9) Deltagelse kan kun ske via EU-supply, jf. punkt I.3. Udbuddet tilgås under »Mine besvarelser«. For at få adgang, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger (gratis). Ved problemer med EU-supply henvises til teknisk support på mail til: dksupport@eu-supply.com eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud iht. §7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Det skal fremgå af klagen, at klagegebyret er indbetalt. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen