Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Ekonomske škole , Vukovar/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024569
Tag der Veröffentlichung
24.07.2018
Aktualisiert am
19.10.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
30 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.10.2018
Preisgerichtssitzung
13.10.2018

1. Preis

Mirjana Lozanovska · Silvija Shaleva, Skopje
Erik Jurišević, Portorož · Nina Pahović, Poreč

2. Preis

Vedran Pedišić · Antonija Milowac · Ida Katić
Gordana Greguric Miocic, Zagreb
Martina Petrač, Mihovljan

3. Preis

Dubravka Vranić, B.Sc. Arh. · Vanesa Busija, Zagreb

4. Preis

Tonći Vlahović · Ivan Samac, Zagreb

5. Preis

Toma Plejić, B.Sc. Arh. · Lea Pelivan, B.Sc. Arh., Zagreb
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Ekonomske škole u Vukovaru, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i vanjskim parternim uređenjem parcele sa sportskim igralištima.
24/07/2018    S140    - - Usluge - Natje?aj za projektiranje - Otvoreni postupak 
Hrvatska-Vukovar: Arhitektonske i srodne usluge
2018/S 140-321541
Obavijest o projektnom natje?aju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU
Odjeljak I: Javni naru?itelj/naru?itelj
I.1) Naziv i adrese
Grad Vukovar
50041264710
Dr. Franje Tu?mana 1
Vukovar
32000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Domagoj Centner
Telefon: +385 32456597
E-pošta: domagoj.centner@vukovar.hr
NUTS kod: HR04C
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vukovar.hr
I.2) Podaci o zajedni?koj nabavi
I.3) Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograni?eno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+F12-0019386
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektroni?ki na: eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Vrsta javnog naru?itelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5) Glavna djelatnost
Op?e javne usluge
Odjeljak II: Predmet
II.1) Opseg nabave
II.1.1) Naziv:
Natje?aj za idejno arhitektonsko rješenje Ekonomske škole Vukovar
Referentni broj: MV-18-10
II.1.2) Glavna CPV oznaka
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatne šifre CPV-a
II.2.4) Opis nabave:
Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Ekonomske škole u Vukovaru, s pripadaju?om trodijelnom sportskom dvoranom i vanjskim parternim ure?enjem parcele sa sportskim igralištima.
II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
Konkurentnost i kohezija 2014– 2020 iz EU fonda za region. razvoj. Nabava je vezana za provedbu Prog. integrirane fizi?ke, gospodarske i socijalne regeneracije malih grad. na ratom pogo?enim podru?.
Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehni?ki podaci
III.1) Uvjeti sudjelovanja
III.1.10) Kriteriji za odabir sudionika:
III.2) Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1) Podaci o odre?enoj struci
Odjeljak IV: Postupak
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta natje?aja
Otvoreni
IV.1.7) Imena ve? odabranih sudionika:
IV.1.9) Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
1. Kvaliteta prostornog koncepta Ekonomske škole Vukovar, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji stambenog naselja Olajnica, doprinos nove zgrade slici grada (pogled sa šetališta uz rijeku Vuku),
2. Funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i me?usobni odnos pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
3. Racionalnost i ekonomi?nost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
4. Originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
5. Ekološka komponenta projekta, energetska u?inkovitost i ušteda energije,
6. Ostvarenje higijensko-tehni?kih zahtjeva,
7. Upotrijebljeni materijali.
IV.2) Administrativni podaci
IV.2.2) Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/10/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3) Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4) Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3) Nagrade i ocjenjiva?ki sud
IV.3.1) Podaci o nagradi(ama)
Bit ?e dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) ?e se dodijeliti:
Sukladno to?ki 1.4.2 uvjeta natje?aja.
IV.3.2) Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3) Dodatni ugovori nakon provedenog natje?aja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natje?aja sklopit ?e se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natje?aja: da
IV.3.4) Odluka ocjenjiva?kog suda
Odluka ocjenjiva?kog suda obvezuju?a je za javnog naru?itelja/naru?itelja.: da
IV.3.5) Imena odabranih ?lanova ocjenjiva?kog suda:
prof. art. Goran Rako, dipl. ing. arh.
izv. prof. dr. sc. Mia Roth-?erina, dipl. ing. arh.
izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh.
Vlatko Štimac, dipl. ing. arh.
dr. sc. Mira Majstorovi?, mag. oec.
Krešimir Šlafhauzer, dipl. ing. gra?.
Sandra Su?i?, dipl. ing. arh.
Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Postupci pravne zaštite
VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3) Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:
Sukladno ?lanku 414. ZJN-a 2016 rok za žalbu iznosi 10 dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlu?uje o pojedina?nom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naru?itelja, koje je na temelju ZJN-a trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrije?eno subjektivno pravo žalitelja.
VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5) Datum slanja ove obavijesti:
19/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen