Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wohngegend Jesihov štradon / Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024807
Tag der Veröffentlichung
28.08.2018
Aktualisiert am
04.01.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
25.10.2018
Preisgerichtssitzung
10.12.2018

1. Preis

Verfasser: Aleksander Lužnik, mag. inž. arh.
Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh
Miklavž Tacol, mag. inž. arh.
Boris Vranič, abs. arh.
Ana Ocvirk Šafar, mag. inž. arh.
Katarina Adamič, mag. inž. arh.,
Manuela Zavec, abs. arh.

Mitarbeit: Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.
Jože Velnar, univ. dipl. inž. str.
Aleš Matuš, univ. dipl. inž. el.
Mag. Aleš Glavnik, univ. dipl. inž. str.
Darja Marinček Prosenc, univ. dipl. inž. kraj. arh.

2. Preis

Verfasser: Tomaž Budkovič, mag. inž. arh.
Dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Denis Rovan, mag. inž. arh.
Nataša Rovan Gračner, dipl. inž. grad.
Katja Saje, univ. dipl. inž. arh.
Dr. Dušan Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Marko Tul, univ. dipl. inž. arh.
Nina Vidić Ivančič, univ. dipl. inž. arh.

Mitarbeit: Alojz Rovan, univ. dipl. inž. grad.

3. Preis

Verfasser: Urban Petranovič, univ. dipl. inž. arh.
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.
Aleksi Vičič, mag. inž. arh.
Sara Škarica, mag. inž. arh.
Ana Tepina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Aleš Hafner, univ. dipl. inž. arh.

Mitarbeit: Mag. Mitja Kovačec, univ. dipl. inž. grad.
Peter Berglez, univ. dipl. inž. grad.
Peter Blažek, univ. dipl. inž. str.
Damjan Mršič, inž. el.

Anerkennung

Verfasser: Mojca Gužič Trplan, univ. dipl. inž. arh.
Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh.

Projektgruppe: Boštjan Kopinšek, abs. arh.
Rok Preskar, univ. dipl. inž. arh.
Sanja Daljavec, abs. arh.

Mitarbeit: Jure Jančar, univ. dipl. inž. grad.
Dr. Bruno Dujić, univ. dipl. inž. grad.
Medard Hafner, univ. dipl. inž. str.
Boštjan Vindšnurer, univ. dipl. inž. el.
Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.

Anerkennung

Verfasser: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Bojan Fratina
Urška Kopriva · Domen Gjergek

Mitarbeit: Edvard Štok, udig · Sašo Poberžnik, udis
Tomaž Komel, udie · Gregor Kušar, udik

Anerkennung

Verfasser: Primož Žitnik, u.d.i.a.
Tomaž Mlinarič, univ. dipl. inž. arh.
Uroš Rustja, univ. dipl. inž. arh.
Darja Josič, abs. arh.
Lara Sedar, abs. arh.
Mina Hiršman, univ. dipl. inž. arh.
Luka Gerden, univ. dipl. inž. arh.
Borut Rebolj, univ. dipl. inž. arh.
Katja Aljaž, univ. dipl. inž. arh.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Offener, einstufiger Projektwettbewerb zur Auswahl der am besten qualifizierten Lösung und zur Auswahl des Projektdokumentationsherstellers für: Wohngegend Jesihov štradon.

---

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: stanovanjska soseska Jesihov štradon.
28/08/2018 S164 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2018/S 164-375413
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
1719572000
Zarnikova ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420680
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Natečaj za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon
Referenčna številka dokumenta: 430-71/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, 1-stopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
Stanovanjska soseska Jesihov štradon.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajnimi pogoji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 6., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7.točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti
— Upoštevanje OPN MOL ID ter pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora.
2. Kakovost urbanistične zasnove
— Celovitost urbanističnega koncepta, umeščanje in členitev objektov, promet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, vključitev v širši prostor, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije (poplavnost, nosilnost tal, osončenje).
3. Kakovost funkcionalne zasnove
— Doseganje pričakovanega števila, strukture in bivalne kakovosti stanovanj (vključno s prometnimi zahtevami), funkcionalnost in racionalnost tlorisnih zasnov stanovanj, tipizacija elementov stavbe (kopalnica, lože, balkoni.), ekonomična razporeditev skupnih prostorov in komunikacij v stavbi
4. Kakovost arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
— Zasnova in oblikovanje volumnov, jasnost in izvirnost izraza, prostorski vtis, doseganje pričakovane bivalne kakovosti v arhitekturni zasnovi tlorisnih rešitev stanovanj, obl

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/10/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):
1. Nagrada 7 000 EUR
2. Nagrada 5 600 EUR
3. Nagrada 4 200 EUR
3 priznanja po 2 100 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 23 100 EUR bruto.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Razpisani odškodninski sklad:
19 odškodnin po 700 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13 300 EUR bruto.
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing.,Republika Avstrija
Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič
Izvedenec za osončenje: David Hosta
Skrbnik natečaja: Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 24.9.2018.
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 1.10.2018.
2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 14.10.2018.
2. Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 16.10.2018.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete: četrtek 25.10.2018 do 16.00 ure.
Oddaja makete: četrtek 8.11.do 12.00 ure.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2018 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/08/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen