Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Černá pole , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026284
Tag der Veröffentlichung
09.04.2019
Aktualisiert am
01.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
07.06.2019
Preisgerichtssitzung
27.08.2019

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Ing. arch. Ondřej Stehlík, Brno

2. Preis

M2AU, s.r.o., Brno

3. Preis

DKLN, s.r.o., Viničné
09/04/2019 S70 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2019/S 070-166162
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
05800226
Mučednická 1125/31
Brno
616 00
Česko
Kontaktní osoba: Pavel Vintr
E-mail: p.vintr@nukib.cz
Kód NUTS: CZ06
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.nukib.cz/
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/profil/nukib

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: nen.nipez.cz/profil/nukib
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura

I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Černá pole
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000
II.2.4)Popis zakázky:
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3 těchto soutěžních podmínek. Účelem soutěže je tedy vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů nejkvalitnější tým, který navrhl nejvhodnější soutěžní návrh, pro další spolupráci na řešení předmětu soutěže. S takovým účastníkem pak bude zadavatel jednat v JŘBU o zadání následné zakázky.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria hodnocení – 1. fáze
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) potenciál dosažení vysoké architektonické kvality, včetně funkčně-provozního řešení;
b) potenciál dosažení nízké energetické náročnosti a šetrnosti provozu, včetně zvoleného konstrukčního a technologického řešení;
c) potenciál využití pozemku a dosažení kvalitního dopravního řešení, s ohledem na možné budoucí rozšíření.
Kritéria hodnocení – 2. fáze
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, budou stanoveny bez pořadí významnosti detailně ve výzvě k účasti v 2. fázi soutěže. Předběžně se budou týkat následujících témat:
a) architektonická kvalita;
b) funkčně-provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů;
c) využití a pojednání pozemku s ohledem na možné rozšíření;
d) dopravní řešení, vjezdy, parkování;
e) nízká energetická náročnost budovy;
f) konstrukční řešení, fasády;
g) technologické řešení.
Hodnocení návrhů porotou
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 07/06/2019
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši 1 500 000 CZK.
Druhá cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.
Třetí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.
Zadavatel neudělí žádné odměny.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 500 000 CZK. Zadavatel nevyplatí žádné další náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen