Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Námestie SNP v Martine , Martin/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030015
Tag der Veröffentlichung
12.10.2020
Aktualisiert am
14.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
09.12.2020
Preisgerichtssitzung
17.12.2020

Gewinner

Ing. arch. Peter Nezval, Žilina
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des öffentlich anonymen städtebaulichen Entwurfswettbewerbs SNP-Platz in Martin ist eine umfassende Lösung des südlichen Teils des historischen Stadtzentrums und der Fußgängerzone im geschützten Stadtzentrum. Zusammen mit dem SNP-Platz umfasst auch die Räumlichkeiten des Bereichs vor dem Krankenhaus. Dieses Gebiet ist ein natürlicher Teil des historischen Zentrums (ursprünglich Teil der Stadt Riadok). Unter dem Gesichtspunkt der Funktion des SNP-Platzes in der Innenstadt und gemäß ÚPN-SÚ Martin in der geänderten Fassung ist es wichtig, die Anforderungen zu lösen, um eine sichere Fußgängerverbindung mit der Zone vor dem Krankenhaus und mit dem Martin University Hospital (UNM) zu gewährleisten, indem die Fußgängerzone im Süden fortgesetzt wird. Ein großes Problem ist die Lösung des sicheren Fußgängerüberwegs über die Kohútová-Straße, die auch die Straße I / 65 ist und gleichzeitig ein wichtiger Teil der Ringstraße in der Innenstadt ist, die beide Teile des gelösten Gebiets teilt.

Súťažná úloha
Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Námestie SNP v Martine je komplexné riešenie južnej časti historického centra mesta a pešej zóny v pamiatkovo chránenom centre mesta. Spolu s Nám SNP sú do riešenia zahrnuté aj priestory územia Pred nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra (pôvodne časť mesta Riadok). Z hľadiska funkcie Námestia SNP v centre mesta a podľa ÚPN-SÚ Martin v platnom znení je dôležité vyriešenie požiadaviek na zabezpečenie jeho bezpečného pešieho prepojenia so zónou Pred nemocnicou a s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM) pokračovaním pešej zóny v južnom smere. Veľkým problémom je vyriešenie bezpečného prechodu peších cez Kohútovú ulicu, ktorá je aj cestou I/65 a zároveň dôležitou súčasťou vnútorného mestského okruhu rozdeľujúcou obe časti riešeného územia.
12/10/2020    S198
Slovensko-Martin: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 198-480799
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Martin
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00316792
Poštová adresa: Nám. S. H. Vajanského 1
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PS?: 036 49
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Viera Šottníková
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Telefón: +421 434204157 / 903794736
Fax: +421 43434204230
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.martin.sk/utvar-hlavneho-architekta/
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428471
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.martin.sk/utvar-hlavneho-architekta/
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: samospráva
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Námestie SNP v Martine - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická sú?až návrhov
Referen?né ?íslo: 1/SN/2020/NSNP
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sú?aže návrhov Námestie SNP v Martine je komplexné riešenie južnej ?asti historického centra mesta a pešej zóny v pamiatkovo chránenom centre mesta. Spolu s Nám. SNP sú do riešenia zahrnuté aj priestory územia Pred nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou sú?as?ou historického centra (pôvodne ?as? mesta Riadok). Z h?adiska funkcie Námestia SNP v centre mesta a pod?a ÚPN-SÚ Martin v platnom znení je dôležité vyriešenie požiadaviek na zabezpe?enie jeho bezpe?ného pešieho prepojenia so zónou Pred nemocnicou a s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM) pokra?ovaním pešej zóny v južnom smere. Ve?kým problémom je vyriešenie bezpe?ného prechodu peších cez Kohútovú ulicu, ktorá je aj cestou I/65 a zárove? dôležitou sú?as?ou vnútorného mestského okruhu rozde?ujúcou obe ?asti riešeného územia.
Potreba riešenia problémov južného ukon?enia MPZ Historického centra (MPZ HC Martin) a jeho pešej zóny sa zvýraznila v roku 2017 po uvedení Obchodného centra Galéria do prevádzky. Vtedy sa fyzická a optická bariéra Kohútovej ulice v riešenom území zvýraznila. Zna?ným problémom je tiež sú?asné využívanie ?asti Námestia SNP na parkovanie. Táto nevhodná funkcia spolu s nedoriešenou ?as?ou územia medzi kostolom Sv. Martina a OC Galéria ruší základnú funkciu námestia a jeho význam v Martine a zárove? negatívne ovplyv?ujú významnú stavebnú pamiatku a dominantu námestia - ranogotický kostol Sv. Martina so samostatne stojacou zvonicou.
Cie?om sú?aže návrhov je výber spracovate?a návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sú?as?ou ktorého je aj územie južne od Kohútovej ulice, teda územie riešené Územným plánom zóny (UPN-Z) Pred nemocnicou z roku 2006. Tento územný plán zóny už nevyhovuje sú?asným podmienkam a požiadavkám. Problémy celého riešeného, v sú?asnosti neusporiadaného priestoru a požiadaviek na situovanie nových funkcií v tomto zložitom území je potrebné rieši? sú?ažou návrhov na úrovní urbanistickej štúdie a následne pripravi? a obstara? návrhy na prestavbu a výstavbu Námestia SNP. Spracovate? urbanistickej štúdie riešeného územia po prerokovaní a schválení zadania na obstaranie ÚPN-Z, ktoré bude podkladom pre nový územný plán zóny, bude jeho spracovate?om.
Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu sú?aže návrhov sú uvedené v jednotlivých kapitolách Sú?ažných podmienok.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Sú?ažný návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti autorizovaného architekta pod?a § 4 zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Sú?ažné návrhy, ktoré neboli vylú?ené zo sú?aže, budú hodnotené komplexne pod?a urbanisticko-architektonickej kvality predloženého návrhu a nasledujúcich kritérií na hodnotenie sú?ažných návrhov:
— architektonická a urbanistická kvalita prestavby Nám. SNP,
— komplexnos? urbanistického konceptu vrátane väzieb na širšie okolie,
— inven?nos? riešenia,
— kvalita funk?no-priestorového a prevádzkového riešenia jednotlivých objektov a priestorov
— environmentálne aspekty návrhu,
— priestorová a ekonomická efektívnos? návrhu.
Hodnotenie jednotlivých sú?ažných návrhov je anonymné. Každý ?len poroty hodnotí každý hodnotený sú?ažný návrh pod?a uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie hodnotených sú?ažných návrhov je konsenzom ?lenov poroty na základe diskusií o jednotlivých hodnotených sú?ažných návrhoch.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 09/12/2020
Miestny ?as: 16:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Cena môže by? udelená len sú?ažiacim, ktorí splnili sú?ažné podmienky a podmienky ú?asti v sú?aži uvedené v sú?ažných podmienkach a návrhy, ktoré neboli porotou v priebehu hodnotenia vylú?ené zo sú?aže a porota ich návrh ocenila.
V sú?aži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:
1.cena 12 000,00 EUR
2.cena 7 000,00 EUR
3.cena 5 000,00 EUR
Na základe hodnotenia poroty a kvality sú?ažných návrhov porota môže rozhodnú? o udelení odmien spolu vo výške 4 000,00 EUR.
Pod?a výsledkov sú?aže a kvality predložených sú?ažných návrhov porota môže výšku udelených cien upravi?, avšak celková suma ur?ená na ceny je neprekro?ite?ná. V prípade, že ani jeden návrh nebude hodnotený na najvyššom mieste z h?adiska architektonickej a urbanistickej kvality prestavby Nám. SNP a sú?asne z h?adiska urbanistického konceptu riešeného územia.
Ak porota na základe hodnotenia návrhov udelí 2 najvyššie miesta ex aequo, ke? jeden sú?ažiaci bude ma? najlepší návrh Námestia SNP (podklad pre DÚR a DSP) a iný ú?astník sú?aže najlepší urbanistický koncept riešeného územia (podklad pre ÚPN-Z), vtedy budú oslovení obaja ú?astníci do dvoch samostatných priamych rokovacích konaní o zmluve o dielo na 2 samostatné budúce zákazky, t .j. na projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na prestavbu Nám. SNP a na autorský dozor pri realiza?ných PD a realizácii stavby.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
V sú?aži návrhov budú udelené ceny, ktoré budú vyplatené v eurách (EUR) bez DPH a pred zdanením.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
1. Ing. arch. Štefan Morav?ík, predseda poroty, AA SKA
2. Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsední?ka poroty
3. Ing. arch. Michal Gaj, AA SKA
4. Ing. arch. Ján Gusti?ák, AA SKA
5. Ing. arch. Martin Pavelek, AA SKA
6. Ing. arch. Kristína Šubjaková,
7. Ing. arch. Tibor Zelenický, AA SKA

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému uchádza?ovi, ktorého verejný obstarávate? zaregistroval do systému EVO portál schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému systém EVO portál vygeneroval UID používate?a. Záujemcovia sa môžu zaregistrova? na adrese: www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia. Pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. Odovzdávanie resp. dop??anie sú?aže návrhov sa bude realizova? prostredníctvom elektronického portálu www.evoportal.sk, ak nie je v Sú?ažných podmienkach výslovne uvedené inak. Komunikácia súvisiaca s vysvetlením Sú?ažných podmienok alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých vyhlasovate?om v lehote na predkladanie návrhov pod?a zákona o verejnom obstarávaní sa uskuto?ní výhradne elektronicky prostredníctvom portálu www.evoportal.sk.
2. Záujemcom o ú?as? v sú?aži odporú?ame, aby sa z vyššie uvedených dôvodov zárove? zaregistrovali aj u sekretárky sú?aže na e-mailovej adrese sekretárky sú?aže Ing. arch. Viery Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com s uvedením kontaktnej e-mailovej adresy. Na tejto adrese môže záujemca o ú?as? v sú?aži požiada? tiež o sú?ažné podmienky a sú?ažné pomôcky v prípade, že ich stiahnutie cez portál EVO.eBIT portál nebude úspešné v termíne do 9. decembra 2020 do 16.00 hod. Následne mu budú sú?ažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cez www.uschovna.cz.
Sú?ažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o ú?as? v sú?aži poskytujú bezodplatne.
3.Závery sú?aže sú záväzné pre vyhlasovate?a, ú?astníkov sú?aže a ?lenov poroty a nie je možné sa proti ním odvola? ani poda? námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné poda? žiados? o opravu sekretárovi sú?aže do 5-ich dní od doru?enia oznámenia o výsledkoch sú?aže.
4. Odovzdaním sú?ažného návrhu sú?ažiaci vyslovujú súhlas so sú?ažnými podmienkami a pomôckami, so všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre ú?ely sú?aže a v súlade so sú?ažnými podmienkami. Pre ú?ely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien ?lenov autorského kolektívu pod?a požiadavky na obsah obálky Autor. Vyhlasovate? sa zaväzuje plne rešpektova? autorské práva sú?ažiacich v súlade s Autorským zákonom ?. 185/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.
5. Vyhlasovate? si vyhradzuje právo nepodpísa? zmluvu o dielo so žiadnym zo sú?ažiacich.
6. Závery sú?aže sú záväzné pre vyhlasovate?a, ú?astníkov sú?aže a ?lenov poroty a nie je možné sa proti ním odvola? ani poda? námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné poda? žiados? o opravu sekretárovi sú?aže do 5-ich dní od doru?enia oznámenia o výsledkoch sú?aže.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

07/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen