Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Náměstí města Benešova , Benešov/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024578
Tag der Veröffentlichung
20.02.2018
Aktualisiert am
13.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.06.2018
Preisgerichtssitzung
23.06.2018

Gewinner

Marcela Steinbachová, Praha

Gewinner

Ing. arch. Pavla Feistnerová, Praha

Gewinner

Společnost Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Grasse, Olomouc
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.
20/02/2018 S35 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Benešov: Architektonická řešení
2018/S 035-076926
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa
Město Benešov
00231401
Masarykovo náměstí 100
Benešov
256 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
E-mail: kovacevic@moba.name
Kód NUTS: CZ02
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.benesov-city.cz/
Adresa profilu zadavatele: ezak.benesov-city.cz/

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: ezak.benesov-city.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název: Náměstí města Benešova - OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
II.1.2) Hlavní kód CPV
71220000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky: Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků:

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: e) Jsou autorizovanými osobami podle Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání, případně autorizovanými inženýry či architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů: Kritéria hodnocení návrhů bez pořadí významnosti: a) sociální a kulturní hodnota řešení, b) kvalita urbanistického řešení, c) kvalita architektonického řešení, d) předpokládaná efektivnost a udržitelnost řešení. U shora uvedených dílčích kritérií bude podkladem pro hodnocení soutěžní návrh.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/06/2018
Místní čas: 14:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: První cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých). Odměn: Celkově je na odměny v této soutěži vyhrazeno 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých).
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Náhrady výloh spojených s účastí nebudou v této soutěži vypláceny.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:
Ing. Petr Hostek starosta města Benešova a místopředseda poroty
Ing. arch. Michal Schwarz městský architekt
Ing. Jana Čechová
Prof. Ing. arch. Michal Kohout předseda poroty
MgA. Kateřina Šedá
Ing. Radmila Fingerová
Ing. arch. Jiří Janďourek
Ing. Jiří Švadlena - náhradníce závislá
MgA. Ida Chuchlíková - náhradníce nezávislá

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace:

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
16/02/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen