Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029373
Tag der Veröffentlichung
03.07.2020
Aktualisiert am
10.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.10.2020
Preisgerichtssitzung
20.04.2021

Gewinner

P.P. Architects s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf der städtebaulichen, architektonischen und landschaftlichen Gestaltung des Karls-IV-Platzes in Brno-Líšeň im Umfang und gemäß den Wettbewerbsbedingungen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení náměstí Karla IV. v Brně–Líšni v rozsahu a podle soutěžních podmínek.
03/07/2020 S127 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Brno: Architektonické a související služby
2020/S 127-311466
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Alexandra Černá
E-mail: cerna@brno-lisen.cz
Tel.: +420 544424840/+420 724925260
Internetové adresy:
Hlavní adresa: brno-lisen.cz
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/profil/Lisen

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: nen.nipez.cz/profil/Lisen
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Refuel, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24849308
Poštovní adresa: Skácelova 1645/30
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 612 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zbyněk Ryška
E-mail: zbynek@refuel.cz
Tel.: +420 736605107
Internetové adresy:
Hlavní adresa: nen.nipez.cz/profil/Lisen
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/profil/Lisen
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz/profil/Lisen

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Místní samospráva

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň
Spisové číslo: P20V00152020
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení náměstí Karla IV. v Brně-Líšni v rozsahu a podle soutěžních podmínek.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizace ČKA A0, A1

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria hodnocení v I. a II. fázi, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
A | Celková architektonická, urbanistická a krajinářská kvalita řešení;
B | Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;
C | Etapizovatelnost;
D | Naplnění předpokladů soutěžního zadání.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 23/10/2020
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši: 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši:150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši: 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Zadavatel neudělí žádné odměny.
Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži do II. kola soutěže budou porotou vybráno maximálně 6 účastníků. Neoceněným účastníkům druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude přiznána částka: 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Členové poroty: předseda poroty prof. ing. arch. Ivan Koleček, doc. ing. arch. Tomáš Rusín, ing. arch. Zdeňka Vyskočilová,, ing. arch. Pavel Jura, Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno - Líšeň, ing. arch. Iva Kremitovská, I. místostarostka MČ Brno - Líšeň, místopředseda poroty JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE, II. místostarosta MŠ Brno - Líšeň, náhradníci: ing. arch. Rudolf Grimm, ing. arch. Lukáš Pecka, ing. Lukáš Bružeňák, Pavel Mokrý.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
V souladu s ustanovením § 143 odst. 2 ZZVZ zadavatel tímto oznamuje, že veřejnou zakázku na služby zadá v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen