Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 , Poznań/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025484
Tag der Veröffentlichung
12.12.2018
Aktualisiert am
31.07.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
43 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
22.01.2019
Preisgerichtssitzung
26.07.2019

1. Preis / Gewinner

WXCA Sp.z o.o., Warschau
Szczepan Wroński · Małgorzata Dembowska · Krzysztof Moskała
Paweł Grodzicki · Aleksandra Adamczyk
Visualisierungen: Dot Design
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
 • 1. Preis / Gewinner: WXCA Sp.z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das architektonische und städtebauliche Konzept der besten in Bezug auf Komposition, Raum, Funktionalität und Nutzung des Gebäudes des neuen Sitzes des Museums des Aufstands von Wielkopolska zusammen mit einem Vorschlag zur Entwicklung des für den zukünftigen Park vorgesehenen angrenzenden Bereichs unter Berücksichtigung des historischen und räumlichen Kontextes der Nachbarschaft auszuwählen.

Zadanie konkurencyjne
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym budynku nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego wraz z propozycją zagospodarowania przylegającego terenu przeznaczonego pod przyszły park, z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz przestrzennego sąsiedztwa.
12/12/2018 S239 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 239-546650
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
ul. Woźna 12
Poznań
61-777
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Andrzejewska
Tel.: +48 618517289
E-mail: konkurs@wmn.poznan.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wmn.poznan.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wmn.poznan.pl/konkurs-mpw-poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury

I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu
Numer referencyjny: FA.261-8.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71220000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71420000
II.2.4)Opis zamówienia:
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym budynku nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego wraz z propozycją zagospodarowania przylegającego terenu przeznaczonego pod przyszły park, z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz przestrzennego sąsiedztwa.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, na podstawie niniejszego regulaminu oraz załączników merytorycznych, twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu (dz. nr 69/6 ark. 02 obręb Poznań (51/02/69/6), część dz. nr 2 i 3/4, ark. 04 obręb Poznań (51/04/02, 51/04/3/4) - przy ul. Księcia Józefa i Północnej, będące własnością Miasta Poznania). Twórcza praca projektowa obejmuje koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie Wzgórza Św. Wojciecha oraz zaprojektowanie nowego budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku – głównej siedziby Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń - zgodnie z zapisami Regulaminu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Do pierwszego etapu zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy, którzy złożą wnioski i spełnią wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
W I Etapie:
1. Kryteria oceny przedstawionego portfolio – 40 %
a. Adekwatność doboru obiektów(najwyżej oceniane są muzea) – 25
b. Walory architektoniczne obiektów (oryginalność i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych) – 75
2. Ocena przedstawionego opisu przyszłej wizji Muzeum Powstanie wielkopolskiego 1918-1919 roku – 60 %
a. Kierunki i strategie rozwiązań prezentujące sposób myślenia danego zespołu projektowego o zadaniu projektowym, zgodnie z pkt 11.4 – 50
b. Ocena sposobu myślenia o bryle budynku – 25
c. Sposób podejścia do aspektów funkcjonalnych związanych z projektowaniem wnętrza tego typu obiektów (sala wystawiennicza) opisanych w wytycznych Zamawiającego-załącznik B.1 do Regulaminu – 25
W II Etapie:
1. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 20 %
2. Walory architektoniczne: funkcjonalne, użytkowe, estetyczne samego obiektu – 45 %
3. Walory urbanistyczno-przestrzenne, umiejętność wpisania nowej kubatury w kontekst przestrzenno-historyczny, propozycja rozwiązania relacji i powiązań przestrzennych obiektu nowej siedziby MPW z otaczającym terenem – 25 %
4. Walory - estetyka wnętrza – 10 %
Szczegółowy opis oceny prac w I i II etapie zawarty jest w Regulaminie Konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zamawiający przewiduje pulę nagród pieniężnych i zwrotu kosztów w wysokości 130 000,00 PLN brutto, podzieloną w następujący sposób:
I nagroda w wysokości 70 000,00 PLN
II nagroda w wysokości 35 000,00 PLN
III nagroda w wysokości 25 000,00 PLN
Kwota I nagrody zawiera wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 PLN z tytułu przeniesienia praw autorskich wymienionych w umowie, stanowiącej załącznik 5b do Regulaminu.
Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi Konkursu zostanie wypłacona kwota pomniejszona o ww. podatek.
Uczestnik, który otrzyma I nagrodę zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej siedziby Muzeum.
Każdemu zaproszonemu do II etapu Konkursu Uczestnikowi Konkursu, który złożył pracę w II etapie konkursu przysługuje zwrot kosztów udziału w konkursie w wysokości 10 000,00 PLN.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Wypłata nagród i zwrotów kosztów, nastąpi w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu. Wypłata I nagrody nastąpi w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy stanowiącej załącznik A.5b do Regulaminu. Zastrzega się wydłużenie powyższych terminów w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród, a także zwrotu kosztów zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez Uczestników Konkursu, którym takie nagrody przyznano lub którym przysługuje zwrot kosztów.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczczący Sądu - dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach prof. WSPA – Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Mazowiecka OIA RP, SARP Oddział Warszawa
Sędzia referent - mgr inż. arch. Przemysław Woźny – Wielkopolska OIA RP, SARP Oddział Poznań
Sędzia referent - mgr inż. arch. Maciej Jakubowski – Wielkopolska OIA RP, SARP Oddział Poznań
Członek Sądu - mgr Tomasz Łęcki – WMN Poznań
Członek Sądu - mgr inż. arch. Piotr Sobczak – WUA UM Poznań
Członek Sądu - mgr Joanna Bielawska - Pałczyńska – MKZ UM Poznań
Członek Sądu - dr inż. arch. Jerzy Grochulski – Mazowiecka OIA RP, SARP Oddział Warszawa
Członek Sądu - dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP – Wielkopolska OIA RP, SARP Oddział Poznań
Członek Sądu - architekt Wojciech Grabianowski
Zastępca Członków Sądu - mgr inż. arch. Dariusz Górny – Lubuska OIA RP, SARP Oddział Gorzów Wlkp.
Zastępca Członków Sądu - mgr inż. arch. Szymon Wytykowski – Wielkopolska OIA RP
Sekretarz Konkursu - mgr Katarzyna Andrzejewska – WUA UM Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu www.wmn.poznan.pl/konkurs-mpw-poznan.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen