Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej , Lublin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027414
Tag der Veröffentlichung
10.09.2019
Aktualisiert am
09.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
24 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Abgabetermin
27.09.2019
Preisgerichtssitzung
05.12.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis / Gewinner

WXCA Sp.z o.o., Warschau

2. Preis

Marcin Kwietowicz, Warschau
Mateusz Załuska, Basel

Anerkennung

Jaz + Architects Żmijewski Jaworski Massé s.c., Warschau
Julian Żmijewski · Andrzej Jaworski · Zuzanna Massé-Deda

Anerkennung

Mużacz Łukasz, Lublin
Babyn Ernest, Radom
Piotr Pękala, Lublin
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Im Rahmen der bestehenden historischen Struktur der Räume des Lubomirski-Palastes (Ebene 0, +1 und +2) sowie der neu gestalteten Kellerräume (Ebene -1) wird erwartet, dass das architektonische und landschaftliche Konzept der Innenräume präsentiert wird, angepasst an die Bedürfnisse und das Programm des Museums der Ostgebiete der ehemaligen Republik Polen und dass das Projekt einer permanenten, temporären und variablen Ausstellung in diesen Räumen vorgeschlagen wird. Der Sitz des Museums nach der Revitalisierung sollte ein Beispiel für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Nutzung historischer Gebäude mit ihrer Anpassung an die Bedürfnisse eines modernen Standards der Ausstellung von Museumssammlungen in Verbindung mit den neuesten technologischen Errungenschaften auf dem Gebiet der Ausstellung sein. Der Organisator erwartet auch, dass er den höchsten Standard an Schutz und Zugänglichkeit der Sammlungen erreicht. Die Aufgabe besteht darin, das historische Gebäude durch den Einsatz innovativer energiesparender Lösungen, die Ausstattung von Sammellagern, Labors, Bildungsräumen, Ausstellungsräumen, Verwaltungseinrichtungen und anderen Räumen, die die Erfüllung von Aufgaben und Aufgaben eines modernen Museums ermöglichen, in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

Das Museum verfolgt verschiedene Ausstellungsziele: Dauer- und Wechselausstellungen. Die Dauerausstellungen finden in den historischen Innenräumen des Erdgeschosses (Ebene 0) und des repräsentativen ersten Stockwerks - Mobilschaum (Ebene +1) statt. In einigen neu gestalteten und bestehenden Kellern sollte jedoch Platz für variable (temporäre) Ausstellungen und der Raum des audiovisuellen Raums und anderer Funktionen gemäß den Richtlinien und Gestaltungsentscheidungen des Teilnehmers sein. Der Dachboden sollte der Arbeitsplatz der Kuratoren und Restauratoren sowie die Verwaltungs- und Lagerräume des Museums sein.

Es wird erwartet, dass der Teilnehmer für die folgenden Punkte des Wettbewerbskonzepts Designlösungen vorschlägt:
- Modernisierung und Anpassung des Lubomirski-Palastes am 3. litauischen Finger in Lublin an die Bedürfnisse des Museums der Ostgebiete der ehemaligen Republik Polen. Das Konzept umfasst Räume in allen bestehenden Stockwerken des Gebäudes, d.h. Stockwerk 0, Stockwerk +1 und Stockwerk +2, sowie in der neu gestalteten Untertageebene (Keller unter dem Schloss und in seinem Grundriss - Stockwerk -1). Zum Umfang des Wettbewerbs gehört auch die Anordnung von Aussichtsterrassen auf den beiden Türmen des Schlosses.
- Konzeption der Dauer- und Wechselausstellung des Museums der Ostgebiete der ehemaligen Republik Polen, d.h. Innenarchitektur.

Zadanie konkurencyjne
W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje się przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach. Siedziba Muzeum po rewaloryzacji powinna być przykładem właściwego utrzymania i wykorzystania budynków zabytkowych z przystosowaniem ich do potrzeb nowoczesnego standardu eksponowania zbiorów muzealnych połączonych z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w dziedzinie ekspozycji. Organizator oczekuje także osiągnięcia najwyższego standardu ochrony i udostępniania zbiorów. Efektem finalnym realizacji zadania będzie doprowadzenie do właściwego stanu zabytkowego budynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych, urządzenie magazynów zbiorów, pracowni,przestrzeni do działalności edukacyjnej, przestrzeni wystawienniczych, zaplecza administracyjnego oraz innych przestrzeni umożliwiających realizację zadań i misji nowoczesnego muzeum.

Muzeum będzie realizować zróżnicowane cele wystawiennicze; wystawy stałe i czasowe. Ekspozycje stałe będą umieszczone w zabytkowych wnętrzach parteru (poziom 0) i reprezentacyjnego pierwszego piętra –piano nobile (poziom +1). Natomiast w części nowo projektowanych i istniejących piwnic powinna się znaleźć miejsce na wystawy zmienne (czasowe) oraz przestrzeń sali audiowizualnej a także innych funkcji zgodnie z wytycznymi oraz decyzjami projektowymi Uczestnika konkursu. Poddasze powinno być miejscem pracy kuratorów i konserwatorów jak i zapleczem administracyjnym i magazynowym Muzeum.

Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwiązań projektowych dotyczących następujących zagadnień:
– modernizacja i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pomieszczeń Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na Palcu Litewskim 3 w Lublinie. Koncepcja obejmuje swoim zakresem pomieszczenia na wszystkich istniejących kondygnacjach budynku tj. poziom 0, poziom +1 i poziom +2 oraz na nowo projektowanej kondygnacji podziemnej (piwnice pod Pałacem i w jego obrysie – poziom -1). W zakresie opracowani konkursowego jest także aranżacja tarasów widokowych na dwóch wieżach Pałacu
– projekt koncepcyjny ekspozycji stałej i czasowych Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej tj. aranżacja wnętrz.
10/09/2019    S174    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Lublin: Us?ugi architektoniczne i podobne
2019/S 174-424944
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9
Lublin
20-117
Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
Tel.: +48 504088203
E-mail: konkurs-lublin-muzeum@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.muzeumlubelskie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
Tel.: +48 504088203
E-mail: konkurs-lublin-muzeum@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego, Instytucja kultury
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Inna dzia?alno??: kultura, muzealnictwo
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na koncepcj? architektoniczno-scenograficzn? oddzia?u Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
71400000
79900000
71220000
71320000
71420000
79930000
71322000
79932000
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowi?ca podstaw? do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego zosta? opisany w rozdziale II, pkt 2 regulaminu oraz w materia?ach do konkursu (Za??cznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu sk?adaj? wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie. Organizator dopuszcza do udzia?u w konkursie i zaprasza do sk?adania prac konkursowych uczestników konkursu spe?niaj?cych wymagania okre?lone w regulaminie.
W ramach istniej?cej historycznej struktury pomieszcze? Pa?acu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak te? nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje si? przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wn?trz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji sta?ej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach. Siedziba Muzeum po rewaloryzacji powinna by? przyk?adem w?a?ciwego utrzymania i wykorzystania budynków zabytkowych z przystosowaniem ich do potrzeb nowoczesnego standardu eksponowania zbiorów muzealnych po??czonych z najnowszymi osi?gni?ciami technologicznymi w dziedzinie ekspozycji. Organizator oczekuje tak?e osi?gni?cia najwy?szego standardu ochrony i udost?pniania zbiorów. Efektem finalnym realizacji zadania b?dzie doprowadzenie do w?a?ciwego stanu zabytkowego budynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwi?za? energooszcz?dnych, urz?dzenie magazynów zbiorów, pracowni, przestrzeni do dzia?alno?ci edukacyjnej, przestrzeni wystawienniczych, zaplecza administracyjnego oraz innych przestrzeni umo?liwiaj?cych realizacj? zada? i misji nowoczesnego muzeum.
Muzeum b?dzie realizowa? zró?nicowane cele wystawiennicze; wystawy sta?e i czasowe. Ekspozycje sta?e b?d? umieszczone w zabytkowych wn?trzach parteru (poziom 0) i reprezentacyjnego pierwszego pi?tra – piano nobile (poziom +1). Natomiast w cz??ci nowo projektowanych i istniej?cych piwnic powinna si? znale?? miejsce na wystawy zmienne (czasowe) oraz przestrze? sali audiowizualnej a tak?e innych funkcji zgodnie z wytycznymi oraz decyzjami projektowymi uczestnika konkursu. Poddasze powinno by? miejscem pracy kuratorów i konserwatorów jak i zapleczem administracyjnym i magazynowym Muzeum.
Od uczestnika konkursu oczekuje si? zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwi?za? projektowych dotycz?cych nast?puj?cych zagadnie?:
— modernizacja i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pomieszcze? Pa?acu Lubomirskich zlokalizowanego na Placu Litewskim 3 w Lublinie. Koncepcja obejmuje swoim zakresem pomieszczenia na wszystkich istniej?cych kondygnacjach budynku tj. poziom 0, poziom +1 i poziom +2 oraz na nowo projektowanej kondygnacji podziemnej (piwnice pod Pa?acem i w jego obrysie – poziom -1). W zakresie opracowani konkursowego jest tak?e aran?acja tarasów widokowych na 2 wie?ach Pa?acu,
— projekt koncepcyjny ekspozycji sta?ej i czasowych Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej tj. aran?acja wn?trz.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych w swojej kategorii kryteriów:
a) zgodno?? przedstawionej koncepcji ekspozycji z za?o?eniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzgl?dnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum;
b) walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji;
c) rozwi?zania funkcjonalno-u?ytkowe;
d) nowatorski charakter rozwi?za? ekspozycyjnych w kontek?cie zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi;
e) uwzgl?dnienie kontekstu zabytkowego charakteru budynku;
f) komfort i atrakcyjno?? zwiedzania;
g) realno?? i ekonomika przyj?tych rozwi?za?, szczególnie w kontek?cie kosztów u?ytkowania w tym rozwi?zania innowacyjne, proekologiczne i energooszcz?dne.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie organizator przewiduje przyznanie nagród jak nast?puje:
Nagrody pieni??ne
I nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 50 000,00 PLN netto
II nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 30 000,00 PLN netto
III nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 25 000,00 PLN netto
Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, który otrzyma? I nagrod?.
Organizator przewiduje przyznanie 2 dodatkowych nagród pieni??nych w formie wyró?nie?, po 5 000,00 PLN netto dla ka?dej wyró?nionej pracy konkursowej.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody i wyró?nienia pieni??ne podlegaj? opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostan? wyp?acone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególno?ci:
— Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z pó?n. zm.),
— Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z pó?n. zm.),
— Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us?ug (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z pó?niejszymi zmianami).
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni i nie d?u?szym ni? 30 dni od dnia ustalenia wyników konkursu.
W przypadku, gdy najlepszej pracy (I nagroda) zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego uczestnika lub wybranych uczestników w terminie nie krótszym ni? 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. Ostateczny termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej uzale?niony b?dzie od terminu przyznania Zamawiaj?cemu ?rodków na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: arch. Boles?aw Stelmach, S?dzia Konkursowy SARP Warszawa
S?dzia referent: arch. Bart?omiej Ko?uchowski, S?dzia Konkursowy SARP Lublin
Asystent S?dziego referenta: Ryszard Ku?niar, S?dzia ze strony Organizatora
S?dzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
S?dzia: arch. Aleksander Chylak, S?dzia Konkursowy SARP Warszawa
S?dzia: Jolanta ?uk-Orysiak, S?dzia ze strony organizatora
S?dzia: Ewa Micho?ska, S?dzia ze strony organizatora
S?dzia: Andrzej Frejlich, S?dzia ze strony organizatora
S?dzia: Marcin Gapski, S?dzia ze strony organizatora
Sekretarz S?du Konkursowego: arch. kraj. Rafa? Mroczkowski, S?dzia Konkursowy SARP Warszawa (bez prawa g?osu)
Asystent Sekretarza S?du Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski, SARP Warszawa (bez prawa g?osu)
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

O dopuszczenie do udzia?u w Konkursie mo?e ubiega? si? uczestnik, który:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz pkt 3 lit. d w zakresie cz?onków S?du Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy.
Powy?szy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie bior?cego udzia? w konkursie jak i ka?dego z uczestników wspólnie bior?cych udzia? w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje, a które b?d? uczestniczy? w wykonaniu pracy konkursowej;
b) spe?nia okre?lony przez organizatora warunek udzia?u w konkursie dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli uczestnik konkursu wyka?e, i?:
1. Dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?.
Je?li uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadaj?ca wymagane powy?ej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania tak? osob? jest spe?niony.
2. Dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osob? pe?ni?ca funkcj? projektanta ekspozycji, legitymuj?c? si? dyplomem studiów wy?szych magisterskich na kierunkach: architektura, wzornictwo przemys?owe, scenografia lub pokrewne, która wykona?a w okresie 5 lat przed og?oszeniem konkursu co najmniej 1 zrealizowany projekt ekspozycji/wystawy sta?ej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej ni? 500 m2 lub 2 zrealizowane projekty ekspozycji/wystawy sta?ej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej ni? 250 m2 ka?dy.
3. B?dzie dysponowa? na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 lit. l) regulaminu.
W przypadku, gdy uczestnicy konkursu wspólnie bior? udzia? w konkursie, wymagania, o których mowa powy?ej w lit. b) b?d? spe?nione, gdy spe?ni? je ??cznie wszyscy uczestnicy konkursu wyst?puj?cy wspólnie.
Terminy
1. Pytania o wyja?nienie tre?ci regulaminu dotycz?ce sk?adania wniosków o dopuszczenie do dnia 18.9.2019 r. do godz. 15:00. Odpowiedzi na pytania zostan? udzielone do dnia 24.9.2019 r.
2. Wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie do dnia 27.9.2019 r. do godz. 15:00.
Powiadomienie o wynikach kwalifikacji do dnia 14.10.2019 r.
3. Wizja lokalna terenu opracowania - 18.10.2019 r. w godz. od 12:00 do 15:00.
Rejestracja do wizji lokalnej do dnia 14.10.2019 r.
4. Pytania o wyja?nienie tre?ci regulaminu dotycz?ce opracowania i sk?adania prac konkursowych do dnia: 4.11.2019 r. do godz. 15:00.
Odpowiedzi na pytania zostan? udzielone do dnia 13.11.2019 r.
5. Sk?adanie prac konkursowych do dnia 29.11.2019 r. do godz. 15:00.
6. Oficjalne, publiczne og?oszenie wyników konkursu - 6.12.2019 r.
Maksymalny planowany ??czny koszt realizacji inwestycji nie mo?e przekroczy? kwoty 37 715 000,00 PLN netto (s?ownie: trzydzie?ci siedem milionów siedemset pi?tna?cie tysi?cy z?otych netto) - bez podatku od towarów i us?ug (z czego: 20 000 000,00 PLN netto - roboty budowlano-konserwatorskie; 12 715 000,00 PLN netto - aran?acja i wyposa?enie wystaw; 5 000 000,00 PLN netto - zakup wyposa?enia biurowo-magazynowego).
Maksymalny ??czny koszt netto zamówienia prac wymaganych dla uszczegó?owienia pracy konkursowej polegaj?cego na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezb?dnym do realizacji Inwestycji oraz pe?nienia us?ug, w tym nadzoru autorskiego, które to zamówienie zostanie udzielone z wolnej r?ki po przeprowadzeniu konkursu i negocjacji z uczestnikiem konkursu, nie mo?e przekroczy? kwoty 4 000 000,00 PLN netto (s?ownie: cztery miliony z?otych netto) - bez podatku od towarów i us?ug.
Regulamin konkursu oraz za??czniki do regulaminu s? dost?pne na stronie internetowej: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
05/09/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen