Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Červený vrch Kindergarten in Vokovice / MŠ Červený vrch ve Vokovicích , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027762
Tag der Veröffentlichung
05.11.2019
Aktualisiert am
06.05.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
21 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
06.01.2020
Preisgerichtssitzung
03.03.2020

1. Preis

re:architekti studio s.r.o., Prag
Michal Kuzemenský · David Pavlišta
Ondřej Synek · Jan Vlach · Jiří Žid

2. Preis

Archiw studio, s.r.o., Kladno
Jakub Wyderka

3. Preis

Helena Hexnarová, Praha

Anerkennung

Projektil architekti, Praha
Adam Halíř · Ondřej Hofmeister
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist es, einen umzäunten Kindergartenkomplex mit einer Fläche von ca. 3.000 m2 zu definieren, dort einen Kindergarten der 4. Klasse einschließlich eines dazugehörigen Gartens zu entwerfen und die Verbindung zum definierten Teil des Grundschulkomplexes Červený vrch zu lösen. Teil des Wettbewerbsgegenstandes ist die Konzeption von Änderungen, die dem definierten Teil des Territoriums des Grundschulkomplexes Červený vrch folgen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3 000 m2, navrhnout na něm 4. třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosi na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující na vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.
05/11/2019 S213 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Praha: Architektonické služby pro budovy
2019/S 213-523894
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 6
Národní identifikační číslo: 00063703
Poštovní adresa: Čs. armády 601/23
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 160 52
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
E-mail: jjelinkova@praha6.cz
Tel.: +420 220189900
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha6.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.praha6.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.praha6.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: zakazky.praha6.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6
Spisové číslo: 07/19/SON
II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3 000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu, včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr. Podrobně viz soutěžní podmínky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) celková urbanistická koncepce včetně širších vztahů a začlenění objektu do urbanistické koncepce areálu ZŠ;
b) architektonické řešení objektu a zahrady;
c) provozní a funkční řešení objektu a zahrady, ekonomická přiměřenost návrhu a energetická koncepce.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 06/01/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši 230 000 CZK (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 140 000 CZK (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 90 000 CZK (slovy: devadesát tisíc korun českých). Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 40 000 CZK (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm.1) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha
Řádní členové závislí: Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Řádní členové závislí: Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Luboš Pata
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Ondřej Tuček
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Petr Vávra
Náhradníci závislí: Ing. arch. Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Náhradníci závislí: Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. David Mareš
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jitka Hofmeisterová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/10/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen