Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

MOST KOSMONAUTŮ , České Budějovice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036211
Tag der Veröffentlichung
08.05.2023
Aktualisiert am
22.01.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.07.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
22.11.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

ATELIER HORKÝ

2. Preis

Refuel

3. Preis

Rusina Frei, s.r.o.
Bridge Structures s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist ein umfassender architektonischer Entwurf für eine Brücke, die die bestehende Brücke Nr. 156-001b (Kosmonautů-Brücke) über den Fluss Malše in České Budějovice ersetzen soll.
Die geschätzten Investitionskosten für die Errichtung des Bauwerks und die Gestaltung des geplanten Geländes belaufen sich auf 220.000.000,- CZK ohne Mehrwertsteuer (auf der Grundlage des Preisniveaus von 11/2022).

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh mostu, který nahradí stávající most ev. č. 156-001b (Most Kosmonautů) přes řeku Malši v Českých Budějovicích.
Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci objektu a úpravu řešeného území jsou 220.000.000, - Kč bez DPH (vztaženo k cenové úrovni 11/2022).

Jury
Martin Kuba - závislý člen
Andrea Tetourová, závislý člen
Petr Hornát, závislý člen
Ladislav Kuba, nezávislý člen, předseda poroty
Jan Pačka, nezávislý člen
Eva Kováříková, nezávislý člen
Tomáš Rotter, nezávislý člen
Lucie Kozlová, závislá část poroty - náhradník
Štěpán Vondráček - závislá část poroty - náhradník
Luboš Zemen, nezávislá část poroty - náhradník
Michal Drahorád, nezávislá část poroty - náhradník
08/05/2023    S89

Česko-České Budějovice: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2023/S 089-274013

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Jihočeský kraj

Národní identifikační číslo: 70890650

Poštovní adresa: U Zimního stadionu 1952/2

Obec: České Budějovice

Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

PSČ: 37001

Země: Česko

Kontaktní osoba: Kamila Kulhánková

E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz

Tel.: +420 734437881

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.kraj-jihocesky.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

MOST KOSMONAUTŮ

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh mostu, který nahradí stávající most ev. č. 156-001b (Most Kosmonautů) přes řeku Malši v Českých Budějovicích.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci objektu a úpravu řešeného území jsou 220.000.000, - Kč bez DPH (vztaženo k cenové úrovni 11/2022).

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Architekt

- autorizovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) Zákona o výkonu povolání, příp. autorizovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání, příp. autorizovaný architekt podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace ČKA se všeobecnou působností (číselné označení A.0) nebo autorizace pro obor architektura (číselné označení A.1) nebo zahraniční ekvivalent (s výjimkou případů, kdy podle právního řádu země, které je architekt občanem nebo v níž má architekt své sídlo, se takový doklad nevydává);

Inženýr

- autorizovaný inženýr, který disponuje osvědčením ČKAIT v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo zahraničním ekvivalentem (s výjimkou případů, kdy podle právního řádu země, které je inženýr občanem nebo v níž má inženýr své sídlo, se takový doklad nevydává; zároveň platí informace k osobě hostující či usazené dle odst. 4.3.1. písm. e) Soutěžních podmínek).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Soutěžní návrhy budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria, jímž je kvalita architektonického, technického a dopravního řešení – tzv. kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „Kvalita soutěžního návrhu“ bude posuzována architektonická koncepce, technické a dopravní řešení, a to dle odborných znalostí a zkušeností soutěžní poroty a zároveň i předpokládané investiční náklady stavby, přičemž návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti Zadavatele dle předpokládané výše investičních nákladů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 11/07/2023
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 2.100.000, - Kč bez DPH.

První cena se stanovuje ve výši 500.000, - Kč bez DPH.

Druhá cena se stanovuje ve výši 350.000, - Kč bez DPH.

Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000, - Kč bez DPH.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplácí žádné náhrady výloh v souvislosti s podáním soutěžního návrhu v 1. fázi Soutěže.

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který byl vyzván k podání soutěžního návrhu do 2. fáze Soutěže, podal soutěžní návrh do 2. fáze Soutěže a tento soutěžní návrh byl porotou hodnocen, náhradu výloh. Celková částka náhrad výloh k vyplacení účastníkům ve 2. fázi Soutěže činí 1.000.000, - Kč bez DPH a bude rozdělena, při splnění podmínek uvedených v předchozí větě, mezi účastníky 2. fáze Soutěže rovným dílem. Do 2. fáze Soutěže bude vyzváno 4–5 účastníků (viz odst. 12.10. Soutěžních podmínek).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Martin Kuba - závislý člen
Andrea Tetourová, závislý člen
Petr Hornát, závislý člen
Ladislav Kuba, nezávislý člen, předseda poroty
Jan Pačka, nezávislý člen
Eva Kováříková, nezávislý člen
Tomáš Rotter, nezávislý člen
Lucie Kozlová, závislá část poroty - náhradník
Štěpán Vondráček - závislá část poroty - náhradník
Luboš Zemen, nezávislá část poroty - náhradník
Michal Drahorád, nezávislá část poroty - náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

DRUH SOUTĚŽE

Architektonická / otevřená / anonymní / dvoufázová / projektová.

Zadavatel má v úmyslu v návaznosti na Soutěž zadat v jednacím řízení bez uveřejnění Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících fází služeb (FS) při vypracování projektové dokumentace v souladu se Standardy služeb architekta ČKA:

FS 1 – Příprava projektu

FS 2 – Dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti návrhu stavby (architektonické studie)

FS 3/4 –Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (včetně obstaravatelské činnosti)

FS 5 – Dokumentace pro provádění stavby

FS 6 – Spolupráce při výběru dodavatele stavby

FS 7 – Autorský dozor projektanta

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen