Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Stabilirea unui modul comercial destinat comercializarii de flori sau presa, carti si alte produse de tipul publicatiilor , Bukarest/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033760
Tag der Veröffentlichung
11.03.2022
Aktualisiert am
06.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
08.04.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
19.04.2022

Gewinner

ROADCONSTRUCT, Bukarest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines kommerziellen Moduls für den Verkauf von Blumen oder Zeitschriften, Büchern und anderen Produkten wie z.B. Publikationen sowie deren Platzierung auf öffentlichen Plätzen im vierten Bezirk der Stadt Bukarest.

Sarcina de concurs
Concursul de solutii are ca scop stabilirea unui modul comercial destinat comercializarii de flori sau presa, carti si alte produse de tipul publicatiilor precum si modul de amplasare pe spatiile publice de pe raza Sectorului 4 al Mun. Bucuresti.
11/03/2022    S50

România-București: Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală

2022/S 050-130509

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)

Număr naţional de înregistrare: RO 4316422

Adresă: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 040532

Țară: România

Persoană de contact: IORDANA HUDISTEANU

E-mail: achizitiipublice@ps4.ro

Telefon: +40 213360360

Fax: +40 213360360

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ps4.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003320
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)

Număr naţional de înregistrare: RO 4316422

Adresă: Strada Coşbuc George, poet, Nr. 6-16 BUCURESTI SECTOR 4

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 040532

Țară: România

Telefon: +40 213360360

E-mail: achizitiipublice@ps4.ro

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ps4.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii privind stabilirea unui modul comercial destinat comercializarii de flori sau presa, carti si alte produse de tipul publicatiilor

Număr de referinţă: 4316422/2022/10
II.1.2)Cod CPV principal
71230000 Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Concursul de solutii are ca scop stabilirea unui modul comercial destinat comercializarii de flori sau presa, carti si alte produse de tipul publicatiilor precum si modul de amplasare pe spatiile publice de pe raza Sectorului 4 al Mun. Bucuresti.

Prezentul concurs de solutii este organizat ca o procedură de atribuire distinctă, cu premii sau plăţi acordate participanţilor.

Numărul şi cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă, precum şi modalitatea de acordare a acestora sunt detaliate la sectiunea VI.3.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a proiectelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea proiectelor.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

Criteriile de evaluare sunt prevazute la Secțiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor.

Pentru proiectele admise în concurs, fiecare membru al juriului, în funcție de aprecierea personală, va acorda un punctaj conform criteriilor de evaluare. Pentru fiecare solutie se vor insuma punctajele acordate de fiecare membru al juriului si se va calcula media aritmetică prin împărțirea punctajului la numărul membrilor din juriu. Daca un proiect are mai multe solutii i se va puncta si lua in considerare pentru premiul ce i se va acorda solutia cu cel mai mare punctaj. Proiectul/proiectele care nu contine cel putin o solutie care sa obtina cel putin 70 de puncte vor fi respinse. Juriul va face ierarhizarea finală. În cazul unei egalităţi între proiecte, departajarea se va face după punctajul obtinut la 1. CRITERIUL FUNCTIONAL.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 08/04/2022
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: nu
IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: nu
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Dan Tudor
Doru Ghitcuta

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

Vor fi admise si premiate proiectele care contin solutii care vor primi peste 70 de puncte.

Daca un proiect nu contine nicio solutie care sa obtina 70 de puncte conform criteriului de atribuire, acesta va fi respins.

Fiecare solutie va primi propriul punctaj.

Se vor acorda premii tuturor concurentilor care vor depune proiecte ce vor contine cel putin o solutie care sa obtina 70 de puncte. Suma premiului calculata pentru fiecare participant din cei care depun proiecte ce vor contine solutii care obtin cel putin 70 de puncte se va determina dupa urmatoarea formula: Suma premiu (n) = 55.000 lei / Total puncte solutii X punctajul obtinut de participantul (n)

Total puncte solutii = punctajele adunate aferente solutiilor care intra in clasament.

Un participant poate primi un singur premiu calculat pt solutia care obtine cel mai mare punctaj (mai mare de 70 de puncte)

Pe cheltuiala sa, concurentul caruia i se va acorda un premiu pentru solutia propusa va despăgubi achizitorul (in suma aferenta premiului castigat), in situatia in care solutia propusa nu se dovedeste ca indeplineste cerintele/specificatiile/rezultatele mentionate de concurent in proiectul depus.

Proiectele depuse raman in proprietatea autoritatii contractante, prin depunerea proiectului/ofertei in cadrul prezentei proceduri concurentii isi asuma ca Autoritatea Contractanta poate utiliza solutia propusa la nivelul proiectului/ofertei, fara a-i fi incidente concurentului prevederi legate de drepturi de autor.

Daca mai multi concurenti vor propune aceeasi solutie aceasta nu va fi platita decat o data.

Dreptul concurenţilor de a solicita clarificări este asigurat în conformitate cu prevederile art.160 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice. Eventualele solicitări de clarificări se vor formula numai în scris şi vor fi transmise prin intermediul SEAP. Răspunsurile vor fi postate în SEAP, în secţiunea "Clarificări” aferentă anunţului de participare, fără dezvăluirea identităţii solicitantului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen