Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu , Toruń/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034362
Tag der Veröffentlichung
20.06.2022
Aktualisiert am
12.12.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
25 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
14.07.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
25.10.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

arch. Katarzyna Jędrzejczak · Marcin Podlewski · Michał Siedacz · Adam Specht, Gdańsk

Gewinner

AMP Michał Piech, Łódzkie
Projekt Officyna Pracownia Architektury
LUMiOO - architektura i wnętrza

Gewinner

Bartosz Warzecha Studio, Koszalin

Gewinner

R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek, Gdynia

Gewinner

Marcin Gierbienis Damian Poklewski-Koziełł, Kraków
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines architektonischen Konzepts für die Modernisierung und Erweiterung des Gebäudes der Landesfeuerwehrzentrale und eines kohärenten Gesamtkonzepts für die Entwicklung des von der Wettbewerbsstudie erfassten Gebiets.

Gegenstand der Investition ist die Modernisierung und Erweiterung des Sitzes der Woiwodschaftszentrale der Staatlichen Feuerwehr in Toruń, der sich im Bereich der Altstadt von Toruń befindet, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Gebäude bestehen aus einem zwischen 1901 und 1903 errichteten neugotischen Hauptgebäude, das im Register der unbeweglichen Denkmäler eingetragen ist, mit einem diversifizierten zwei- bis dreigeschossigen Baukörper mit Turm und einem nicht denkmalgeschützten, zweigeschossigen Nebengebäude ohne Untergeschoss, das mit dem Hauptgebäude intern verbunden ist.

Die Durchführung der Investition wird aus dem Programm zur Modernisierung der Polizei, des Grenzschutzes, der staatlichen Feuerwehr und des staatlichen Schutzdienstes in den Jahren 2022-2025 finanziert.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znajdującej się na obszarze toruńskiej Starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrze z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.
27/06/2022    S121

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 121-345094

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-331351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Krajowy numer identyfikacyjny: 956-10-44-672

Adres pocztowy: Prosta 32

Miejscowość: Toruń

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Smoczyńska

E-mail: przetargi@kujawy.psp.gov.pl

Tel.: +48 691650581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kujawy.psp.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.kujawy.psp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: WT.2370.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znajdującej się na obszarze toruńskiej Starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrze z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele:

1) administracyjny – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ;

2) operacyjny – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez Sąd konkursowy w konkursie realizacyjnym, jednoetapowym na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, prowadzonym na podstawie Ustawy oraz Regulaminu. Autor wybranej pracy konkursowej zostanie wybrany do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku KW PSP oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego. Komunikacja w konkursie w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych jedynie Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu. Składanie Prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową oraz dodatkowo w formie papierowej, w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu. Podstawową zasadą w niniejszym Konkursie jest zasada anonimowości prac konkursowych i Uczestników konkursu względem Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-331351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Powinno być:
Data: 19/07/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Zamawiającym konkursu jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu, ul. Prosta 32. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń, Bulwar Filadelfijski 8/1 87-100 Toruń.

Publicznie dostępna strona internetowa dedykowana Konkursowi służąca do zamieszczania przez Organizatora wszelkich informacji związanych z Konkursem, zawierająca pełny dostęp do dokumentów to https://kwpsp.sarptorun.pl. Środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), prac konkursowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w konkursie między Organizatorem a Uczestnikami konkursu to platforma komunikacji elektronicznej dostępna pod

adresem: https://epk.sarp.pl oraz poprzez Stronę internetową Konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”. Platforma zakupowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (platformazakupowa.pl), to pomocniczy środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie przekazywał wszelkie informacje Uczestnikom konkursu w zakresie przekazywania wiadomości, publikowania komunikatów publicznych dotyczących postępowania, w tym informacji o złożonych ofertach, środkach jakie zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp, konkurs w zakładce „Postępowania”. Prace konkursowe będą składane do 5.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej odbędzie się 28.10.2022 r. O wystawie pokonkursowej oraz dacie dyskusji uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie. Data 6.07.2022 r. to termin składania przez EPK wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania przez EPK wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora to 14.07.2022 r. Natomiast 19.07.2022 r. to termin poinformowania uczestników konkursu przez EPK o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszeniu do składania prac konkursowych lub powiadomieniu o niedopuszczeniu do udziału w konkursie.

20/06/2022    S117

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 117-331351

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Krajowy numer identyfikacyjny: 956-10-44-672

Adres pocztowy: Prosta 32

Miejscowość: Toruń

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Smoczyńska

E-mail: przetargi@kujawy.psp.gov.pl

Tel.: +48 691650581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kujawy.psp.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.kujawy.psp.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kwpsp.sarptorun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.epk.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: WT.2370.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znajdującej się na obszarze toruńskiej Starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrze z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele:

1) administracyjny – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ;

2) operacyjny – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez Sąd konkursowy w konkursie realizacyjnym, jednoetapowym na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, prowadzonym na podstawie Ustawy oraz Regulaminu. Autor wybranej pracy konkursowej zostanie wybrany do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku KW PSP oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego. Komunikacja w konkursie w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych jedynie Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu. Składanie Prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową oraz dodatkowo w formie papierowej, w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu. Podstawową zasadą w niniejszym Konkursie jest zasada anonimowości prac konkursowych i Uczestników konkursu względem Sądu Konkursowego

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie:

– art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy,

– art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

– art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Organizator wymaga złożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Oświadczenia spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3c do Regulaminu).

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1.2. lit. b) Regulaminu.

Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Organizator wymaga złożenia na etapie Konkursu oświadczenia zawartego we wniosku o dopuszczenie.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa powyżej w pkt 1.6. lit. b) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu,

d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko,

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji,

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji,

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 14/07/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 70 000 zł brutto (I Nagroda – 30 000 zł brutto, II Nagroda – 20 000 zł brutto i III Nagroda – 10 000 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnienia po – 5 000,00 zł brutto każda), o których mowa w Rozdziale VII, oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie treści umowy na wykonanie Przedmiotu usługi z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu. Intencją Organizatora jest, aby negocjacje dotyczyły w szczególności:

– terminu realizacji poszczególnych etapów umowy,

– wysokości kar umownych,

– wysokości kwoty wynagrodzenia za poszczególne etapy, przy założeniu, że całościowy koszt wykonania Przedmiotu usługi nie może przekroczyć wartości, o której mowa w Rozdziale II pkt 4 Regulaminu konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Marek Perepeczo – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Koszalin
arch. Piotr Sobociński – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń
arch. Adam Kołodziej – Sędzia - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń
Pan st. bryg. Sławomir Herbowski – Sędzia konkursowy ze strony Organizatora
Pan Emanuel Okoń – Sędzia konkursowy ze strony Organizatora
arch. Małgorzata Adamska – Sędzia konkursowy, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia, SARP Oddział Toruń
Pan st. kpt. Tomasz Beciński – Sędzia konkursowy ze strony Organizatora
Pan st. kpt. Jakub Olszewski - Zastępca Sędziego konkursowego ze strony Organizatora
Pan st. bryg. Marek Rusoń - Zastępca Sędziego konkursowego ze strony Organizatora
arch. Wojciech Krawczuk – Zastępca Sędziego konkursowego ze strony SARP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiającym konkursu jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu, ul. Prosta 32. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń, Bulwar Filadelfijski 8/1 87-100 Toruń. Publicznie dostępna strona internetowa dedykowana Konkursowi służąca do zamieszczania przez Organizatora wszelkich informacji związanych z Konkursem, funkcjonująca pod adresem https://kwpsp.sarptorun.pl.

środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), prac konkursowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w konkursie między Organizatorem a Uczestnikami konkursu. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://epk.sarp.pl oraz poprzez Stronę internetową Konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”.

Platforma zakupowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (platformazakupowa.pl), to środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie przekazywał wszelkie informacje Uczestnikom konkursu. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp, konkurs w zakładce „Postępowania”.

Prace konkursowe będą składane do 5.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej odbędzie się 28.10.2022 r. O wystawie pokonkursowej oraz dacie dyskusji uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-767

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen