Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035146
Tag der Veröffentlichung
09.11.2022
Aktualisiert am
21.02.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
25.11.2022 23:59
Preisgerichtssitzung
17.02.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski, Wrocław

2. Preis

Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska, Warschau
Marcin Kwietowicz, Warschau
3MK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warschau

3. Preis

NM architekci Tomasz Marciniewicz, Warschau
Zuzanna Szpocińska, Warschau
Jerzy Grochulski, Warschau

Anerkennung

KRZYSZTOF MAKOWSKI ARCHITEKT, Szczecin
ŁUKASZ MUŻACZ ARCHITEKT, Lublin

Anerkennung

P2PA Sp. z o.o., Wrocław
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Ziel des Wettbewerbs ist die Erlangung des besten architektonischen, räumlichen und funktionell-nützlichen Konzepts für die Anpassung und Modernisierung des neuen Sitzes des Nationalen Digitalen Archivs in Warschau und des Konzepts der Grundstücksentwicklung auf dem Gebiet, das in der Anlage Nr. 6a zur Geschäftsordnung als Umfang der Ausarbeitung des Wettbewerbs angegeben ist.

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für die Anpassung und Modernisierung des neuen Sitzes des Nationalen Digitalen Archivs in Warschau und eines Konzepts für die Entwicklung des in der Wettbewerbsstudie enthaltenen Gebiets.

Das neue Gebäude des Nationalen Digitalen Archivs wird in dem bestehenden Gebäude untergebracht.

Das Gebiet der Wettbewerbsstudie befindet sich in der Rakowiecka-Straße 2 im Warschauer Stadtteil Mokotow. Auf dem Grundstück befindet sich ein derzeit ungenutztes Gebäude, das den südlichen Teil eines zweiteiligen Gebäudes bildet, das zum Gebäudekomplex der ehemaligen Mokotow-Kaserne gehört und am 18.09.2019 unter der Nummer A-1542 in das Denkmalregister eingetragen wurde und für den neuen Sitz des Nationalen Digitalen Archivs bestimmt ist. Auf dem Grundstück an der Westseite befindet sich ein kleines technisches Gebäude, das gemäß den Wettbewerbsrichtlinien nach einer Renovierung und Modernisierung als Standort für einen Stromgenerator vorgesehen ist.

Für das NAC-Gebäude (Kaserne) sollten die Wettbewerbsteilnehmer ein Konzept für den Umbau des Gebäudes (einschließlich des Ausbaus des Dachgeschosses) vorlegen, das zu einer funktionalen und räumlichen Anordnung führt, die mit den in den Wettbewerbsregeln enthaltenen Vorgaben des Veranstalters übereinstimmt.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Nowa siedziba Narodowego Archiwum Cyfrowego będzie znajdować się w istniejącym budynku

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Na działce znajduje się nieużytkowany obecnie budynek stanowiący południową część dwuczęściowego budynku należącego do Zespołu budowlanego dawnych Koszar Mokotowskich, wpisanego 18.09.2019 roku do rejestru zabytków pod numerem A-1542 który przeznaczony jest na nową siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na działce od strony zachodniej znajduje się niewielki budynek techniczny przeznaczony zgodnie z wytycznymi konkursowymi po remoncie i modernizacji na miejsce dla agregatu prądotwórczego.

W odniesieniu do budynku NAC (koszarowego) Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.
09/11/2022    S216

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 216-621289

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Krajowy numer identyfikacyjny: ocds-148610-f59ba45e-eeed-11eb-b885-f28f91688073

Adres pocztowy: ul. Hankiewicza 1

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: r.mroczkowski@sarp.pl

Tel.: +48 225721608

Faks: +48 225721601

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nac.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epk.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: archiwum państwowe
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: archiwum państwowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkursu architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000 Usługi planowania przestrzennego
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
79932000 Usługi projektowania wnętrz
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Szczegółowy Przedmiot i zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Istotne Postanowienia Umowy.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Nowa siedziba Narodowego Archiwum Cyfrowego będzie znajdować się w istniejącym budynku

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Na działce znajduje się nieużytkowany obecnie budynek stanowiący południową część dwuczęściowego budynku należącego do Zespołu budowlanego dawnych Koszar Mokotowskich, wpisanego 18.09.2019 roku do rejestru zabytków pod numerem A-1542 który przeznaczony jest na nową siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na działce od strony zachodniej znajduje się niewielki budynek techniczny przeznaczony zgodnie z wytycznymi konkursowymi po remoncie i modernizacji na miejsce dla agregatu prądotwórczego.

W odniesieniu do budynku NAC (koszarowego) Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie:

– art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy,

– art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

– art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi UWAGA Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

2. Spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:1) Jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.eśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.Na spełnienie powyższego warunku, Organizator wymaga złożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Oświadczenia spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz doświadczeniu wraz z podstawą do dysponowania tymi osobami (wg. Załącznika nr 3c do Regulaminu). 2) Organizator informuje, że Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji w ramach postępowania z wolnej ręki będzie zobowiązany wykazać, iż będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:a) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;b) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;c) minimum jedna osoba lub osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;d) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;e) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;f) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; g) minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu; h) osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i będącymi członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego, które dokonują sprawdzenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.Na spełnienie powyższego warunku Uczestnik składa na etapie Konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Archtekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania wokół budynku NAC,

d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko,

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:

Nagrody pieniężne:

I Nagroda - 30 000,00 zł brutto;

II Nagroda -20 000,00 zł brutto;

III Nagroda - 10 000,00 zł brutto;

Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej

oraz

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (głosów) w wyniku głosowania nad przyznaniem I Nagrody.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Organizator poza Nagrodami wymienionymi powyżej nie przewiduje innych płatności dla wszystkich uczestników. 1.10. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

W okolicznościach, o których mowa w art. 355 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.. w przypadku, jeżeli Konkurs zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on Uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia Prac konkursowych w kwocie nie większej niż 10 000 zł brutto

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr hab. arch. Bolesław Stelmach – Przewodnicząca Sądu konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
arch. Dorota Bagińska – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
arch. Paweł Pieniężny, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Ryszard Wojtkowski, Sędzia ze strony Organizatora, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Katarzyna Plewka, Sędzia ze strony Organizatora
Marcin Słoński, Sędzia ze strony Organizatora
Piotr Strembski, Sędzia ze strony Organizatora

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Komunikacja w Konkursie, w tym:

– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

– składnie Prac konkursowych,

– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b.

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem:

https://epk.sarp.pl

oraz poprzez Stronę internetową konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”.

WAŻNIEJSZE TERMINY

1. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 25.11.2022 r. do godz. 24:00

2. Termin składania Prac konkursowych do dnia 03.02.2023 r. r. do godz. 15:00

3. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dnia 20.02.2023 r. r.

4. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu i nie dłuższym niż 60 dni zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

5. Orientacyjny termin realizacji usługi – 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy.

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587777

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 515. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi

unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,

których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo

zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587777

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen