Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernisierung des Gebäudes am Starynkiewicza-Platz 7/9 , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027884
Tag der Veröffentlichung
20.11.2019
Aktualisiert am
16.03.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
09.12.2019
Preisgerichtssitzung
13.03.2020

1. Preis

AMC Andrzej M. Choldzynski Sp. z o.o., Warschau

2. Preis

Paweł Dynamo Produce – Marek Kruk
Hago Architekci – Andrzej Gołębiewski

3. Preis

Interurban Łukasz Piankowski, Gdynia
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausführung des Konzeptes der Rekonstruktion des Bürogebäudes am 7/9 Starynkiewicza Sq. (Bezirk Nummer 6 20-101) zusammen mit dem Konzept der Entwicklung des Innenhofes.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 20-101) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.
20/11/2019    S224    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Polen-Warschau: Architekturentwurf
2019/S 224-550307
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa
Postanschrift: pl. Bankowy 3/5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pniewski, Maria Zielińska, adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, pok. 512B, 00-683 Warszawa
E-Mail: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: architektura.um.warszawa.pl
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.architektura.um.warszawa.pl/konkursstarynkiewicza
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
Postanschrift: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
Ort: Warszawa
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-Mail: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
NUTS-Code: PL911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.architektura.um.warszawa.pl/konkursstarynkiewicza
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku położonego przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/GP/2019
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71222000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 20-101) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.
b) Spełniają warunki udziału w konkursie, czyli:
— wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność,
— wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, o powierzchni całkowitej nadziemnej co najmniej 2.500 m2, które są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wykaz wymaganych dokumentów określono w rozdziale III Regulaminu konkursu.

III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Uczestnik przy sporządzeniu pracy konkursowej musi dysponować osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
Mindestzahl: 1
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
— funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych: 40 %,
— zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego: 30 %,
— realność i ekonomika proponowanych rozwiązań: 30 %.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
— I nagroda pieniężna w wysokości 30 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
— II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 PLN,
— III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 PLN oraz
— pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 5 000 PLN.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).
2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.
Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika.
3. Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Termin składania prac konkursowych: do 20.2.2020 r. do godz. 16.00.
4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl/konkursstarynkiewicza
5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres e-mail: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-mail: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
Faks: +48 224432450
6. Nr referencyjny: 2/GP/2019
7. Miejsce składania prac konkursowych: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, POLSKA, pokój 512b.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: patrz pkt VI.4.1)
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/11/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen