Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernizácia Krajského múzea v Prešove , Prešove/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033652
Tag der Veröffentlichung
23.02.2022
Aktualisiert am
17.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.05.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
30.05.2022

Gewinner

zerozero, s. r. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher anonymer einstufiger architektonischer Planungswettbewerb MODERNISIERUNG DES LANDESMUSEUMS IN PRESOV für die architektonische Planung der Modernisierung der Räumlichkeiten des Landesmuseums in Presov, als Planungswettbewerb mit Preisverleihung gemäß § 119 - 257 des Gesetzes c. 343/2015 Slg. über das öffentliche Auftragswesen in der Fassung späterer Änderungen und Verordnungen, Verordnung des Amtes für öffentliches Auftragswesen Nr. 157/2016 Slg. über Planungsaufträge und die Vertragsordnung der Slowakischen Architektenkammer vom 13.04.2016.

Verejna anonymna jednoetapova architektonická sutaz navrhov MODERNIZÁCIA KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE na architektonicky navrh modernizácie areálu Krajského múzea v Prešove, ako projektova sutaz navrhov s udelenim cien podla § 119 - 257 zakona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a predpisov, Vyhlasky UVO c.157/2016 Z.z. o sutaziach navrhov a Sutazneho poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.
23/02/2022    S38

Slovensko-Prešov: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 038-099081

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Krajské múzeum v Prešove

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37781278

Poštová adresa: Hlavná 86

Mesto/obec: Prešov

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 08001

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. arch. Tomáš Sobota

E-mail: sutaze@tsobota.sk

Telefón: +421 905596209

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.tripolitana.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437165
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Modernizácia Krajského múzea v Prešove

II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71221000 Architektonické služby pre budovy
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Verejna anonymna jednoetapova architektonická sutaz navrhov MODERNIZÁCIA KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE na architektonicky navrh modernizácie areálu Krajského múzea v Prešove, ako projektova sutaz navrhov s udelenim cien podla § 119 - 257 zakona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a predpisov, Vyhlasky UVO c.157/2016 Z.z. o sutaziach navrhov a Sutazneho poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Ucast je vyhradena pre konkretnu profesiu: Ucast je vyhradena pre konkretnu profesiu: autorizovany architekt podla § 4 alebo autorizovaný stavebný inžinier podľa §5, ods. 1, písm a) zakona c. 138/1992 Zb.; podrobnejsie v sutaznych podmienkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria, ktoré má váhu 100%:

Komplexná kvalita architektonického návrhu vo vzťahu k zadaniu

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/05/2022
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Bude udelene ocenenie/ocenenia: Ano Pocet a hodnota udelovanych oceneni: 1. cena 12.000,- € 2. cena 8.000,- € 3. cena 5.000,- €. Porota môže na odmeny použiť ešte sumu do výšky 5.000,- €. Porota si vyhradzuje pravo rozhodnut o inom udeleni cien aodmien za predpokladu, ze neprekroci celkovu sumu urcenu na ceny a odmeny.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Po nadobudnutí právoplatnosti výsledku súťaže v lehote podľa súťažných podmienok vyplatí vyhlasovateľ oceneným účastníkom ceny znížené o daň z príjmu, ktorý zrazil podľa § 43 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to po uplatnení oslobodenia od dane podľa §9, ods. 2 písm. m) zákona v rozsahu 350,- €. Pri vyplatení cien a odmien nie je smerodajné kto je autorom diela, vždy sa vypláca účastníkovi súťaže.

Príjem účastníka z vyplatenej ceny alebo odmeny nepodlieha DPH (daň z pridanej hodnoty) a to ani ak je jeho príjemca registrovaný pre DPH.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Radko Květ, autorizovany architekt CKA, predseda poroty
Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, autorizovany architekt SKA,
Mgr. art. Vít Halada, autorizovany architekt SKA
Ing. arch. Martin Pavelek, autorizovany architekt SKA
PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ múzea
Ing. arch. Vladimír Ligus, Autorizovany architekt SKA (nahradnik)
Ing. arch. Tomáš Haviar, Autorizovany architekt SKA (nahradnik)
Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry Úradu PSK (nahradnik)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Navrhy sa predkladaju elektronicky prostrednictvom systemu ERANET.

2. Proces verejneho obstaravania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovany zakonom c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory je verejne dostupny na internetovej stranke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa zaujemca a uchadzac dozvie o vsetkych moznostiach ako je mozne preukazat splnenie podmienok ucasti. Tento pravny predpis takisto upravuje procesny postup verejneho obstaravatela vo verejnom obstaravani. V pripade otazok na vyklad pravneho predpisu je mozne obratit sa na Urad pre verejne obstaravanie so ziadostou o metodicke usmernenie. Verejny obstaravatel postupuje vo verejnom obstaravani podla postupov, ktore vyplyvaju zo znenia zakona a snazi sa zohladnovat metodicke pokyny Uradu pre verejne obstaravanie, ktore su mu zname v case realizacie postupu verejneho obstaravania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen