Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernizace úpravny vody Švařec , Brünn/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024100
Tag der Veröffentlichung
29.05.2018
Aktualisiert am
29.05.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Bewerbungsschluss
15.01.2018
Preisgerichtssitzung
25.05.2018

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Sweco Hydroprojekt, a.s., Prag

Gewinner

Voding Hranice, spol. s.r.o., Hranice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Brünn

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěžního návrhu je zpracování návrhu celkové Modernizace úpravny vody Švařec v dále uvedeném rozsahu:
11.3.1. Posouzení vývoje kvality surové vody v uplynulých 10 ti letech.
11.3.2. Vyhodnocení předpokladů vývoje kvality surové vody do budoucnosti.
11.3.3. Posouzení rizik v povodí VN Vír z hlediska znečištění toku se zaměřením na pesticidní látky a jejich metabolity a další specifické látky způsobující eutrofizaci surové vody.
11.3.4. Posouzení kvality upravené vody ve stejném časovém období (10 let), prověření vazeb mezi kvalitou surové a upravené vody, účinnost technologické linky úpravny vody.
11.3.5. Zhodnocení technického stavu úpravny vody.
11.3.6. Popis východisek pro návrh doplnění technologické linky úpravny vody.
11.3.7. Vypracování technologického návrhu doplnění technologické linky úpravny vody se zaměřením na posouzení vhodnosti a nutnosti úpravy nebo doplnění technologické linky úpravny vody.
11.3.8. Stanovení výkonu úpravny vody, na který budou navrhovány nové technologické stupně doplňované do stávající technologické linky úpravny vody.
11.3.9. Vyhodnocení požadavků na technologii úpravny vody a návrh úprav technologické linky úpravny vody s přihlédnutím na přetržitý i nepřetržitý režim výroby pitné vody a vzdálenosti její dopravy do spotřebiště.
11.3.10. Vypracování základních hydrotechnických výpočtů pro technologickou linku úpravny vody.
11.3.11. Vypracování návrhu postupu modernizace, včetně jejího rozdělení do etap dle naléhavosti modernizace se stanovením možných rizik etapizace modernizace úpravny vody.
11.3.12. Vypracování odborného odhadu investičních a provozních nákladů a zpracování návrhu investičního plánu ve vazbě na doporučený postup modernizace úpravny vody.
11.3.13. Stanovení předpokládaného rozsahu průzkumných prací nezbytných pro vypracovávání dalších stupňů, projektové stupně ve vztahu k navrhovaným úpravám úpravny vody.
11.3.14. Vypracování textové části soutěžního návrhu v rozsahu požadovaném zadavatelem v odstavcích 11.3.1. až 11.3.13. výše.
11.3.15. Vypracování výkresové části soutěžního návrhu nejméně v rozsahu:
• technologických schémat zvolených variant modernizace,
• návrhů dispozičního řešení zvolených variant modernizace.
Soutěžní návrh obsahující výše uvedené požadavky zadavatele bude zpracován na náklady a jménem předkladatele soutěžního návrhu.
20/10/2017    S202    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
Česká republika-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2017/S 202-416628
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
60552662
Kongresové centrum Brno, Hlinky 35
Brno
603 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jan Sojka
Tel.: +420 542213463
E-mail: sojka@vov.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vov.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/virsky-oblastni-vodovod-sdruzeni-mest-obci-a-svazku-obci

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/virsky-oblastni-vodovod-sdruzeni-mest-obci-a-svazku-obci
Další informace lze získat na jiné adrese:
Ikis, s.r.o.
63485290
Kaštanová 496/123a
Brno
620 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kudělka
Tel.: +420 539002898
E-mail: ikis@ikis.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ikis.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/virsky-oblastni-vodovod-sdruzeni-mest-obci-a-svazku-obci
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4) Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: zájmové sdružení

I.5) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název: Modernizace úpravny vody Švařec.
II.1.2) Hlavní kód CPV

71000000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky:
Předmětem soutěžního návrhu je zpracování návrhu celkové Modernizace úpravny vody Švařec v dále uvedeném rozsahu: 11.3.1. Posouzení vývoje kvality surové vody v uplynulých 10 ti letech. 11.3.2. Vyhodnocení předpokladů vývoje kvality surové vody do budoucnosti. 11.3.3. Posouzení rizik v povodí VN Vír z hlediska znečištění toku se zaměřením na pesticidní látky a jejich metabolity a další specifické látky způsobující eutrofizaci surové vody. 11.3.4. Posouzení kvality upravené vody ve stejném časovém období (10 let), prověření vazeb mezi kvalitou surové a upravené vody, účinnost technologické linky úpravny vody. 11.3.5. Zhodnocení technického stavu úpravny vody. 11.3.6. Popis východisek pro návrh doplnění technologické linky úpravny vody. 11.3.7. Vypracování technologický návrh doplnění technologické linky úpravny vody se zaměřením na posouzení vhodnosti a nutnosti úpravy nebo doplnění technologické linky úpravny vody. 11.3.8. Stanovení výkonu úpravny vody, na který budou navrhovány nové technologické stupně doplňované do stávající technologické linky úpravny vody. 11.3.9. Vyhodnocení požadavků na technologii úpravny vody a návrh úprav technologické linky úpravny vody s přihlédnutím na přetržitý i nepřetržitý režim výroby pitné vody a vzdálenosti její dopravy do spotřebiště. 11.3.10. Vypracování základních hydrotechnických výpočtů pro technologickou linku úpravny vody. 11.3.11. Vypracování návrhu postupu modernizace včetně jejího rozdělení do etap dle naléhavosti modernizace se stanovením možných rizik etapizace modernizace úpravny vody. 11.3.12. Vypracování odborného odhadu investičních a provozních nákladů a zpracování návrhu investičního plánu ve vazbě na doporučený postup modernizace úpravny vody. 11.3.13. Stanovení předpokládaného rozsahu průzkumných prací nezbytných pro vypracovávání dalších stupňů projektové stupně ve vztahu k navrhovaným úpravám úpravny vody. 11.3.14. Vypracování textové části soutěžního návrhu v rozsahu požadovaném zadavatelem v odstavcích 11.3.1. až 11.3.13. výše. 11.3.15. Vypracování výkresové části soutěžního návrhu nejméně v rozsahu: — technologických schémat zvolených variant modernizace, — návrhů dispozičního řešení zvolených variant modernizace. Soutěžní návrh obsahující výše uvedené požadavky zadavatele bude zpracován na náklady a jménem předkladatele soutěžního návrhu.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků:

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi


Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů:
1. Celková výše předpokládaných investičních nákladů na modernizaci úpravny vody Švařec (celková výše ceny na úplnou realizaci soutěžního návrhu) v CZK bez DPH váha 50 %. 2. Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH za zpracování všech dalších stupňů projektové dokumentace (s výjimkou nabídkové ceny za dopracování soutěžního návrhu do podoby studie stavby) váha 35 %. 3. Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH za dopracování soutěžního návrhu do podoby studie stavby (ST) váha 15 %.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast

Datum: 15/01/2018
Místní čas: 14:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:

Ceština

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách

Bude udělena soutěžní cena či ceny: ne
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3) Navazující zakázky

Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:
Ivo Pospíšil, Jindřich Dušek, Jan Sojka, Miloš Brzák, Jakub Raček, Miroslav Nováček

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace: Prohlídka stávajícího stavu úpravny vody Švařec je zadavatelem stanovena všem dodavatelům shodně, a to na 7.11.2017 od 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před hlavním vjezdem do areálu úpravny vody Švařec v k.ú. obce Koroužné, okres Žďár nad Sázavou. Předpokládanou hodnotu uvedenou v Žádosti odst. II, stanovil zadavatel podle § 144 odst. 3 písmeno e) ZZVZ jako předpokládanou výši celkových investičních nákladů na modernizaci úpravny vody Švařec.

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
17/10/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen