Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mestský park Banská Bystrica , Banská Bystrica/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035109
Tag der Veröffentlichung
31.10.2022
Aktualisiert am
11.07.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.01.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
14.03.2023

Gewinner

Irenej Šereš architekt, s. r. o., Bratislava-Ružinov
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Auftrags ist die Erarbeitung eines landschaftsarchitektonischen Entwurfs für die Revitalisierung des Stadtparks von Banská Bystrica. Grundlage für die Wiederherstellung des Stadtparks, der ein nationales Kulturdenkmal ist, ist die Erhaltung der ursprünglichen Zusammensetzung und räumlichen Anordnung der Vegetation und der architektonischen Elemente. Der Revitalisierungsvorschlag sollte auch auf den Klimawandel reagieren und Lösungen anbieten, die die Auswirkungen des Klimawandels abmildern. Eine grundlegende Anforderung besteht darin, das vorhandene Grün und die begrünten Flächen so weit wie möglich zu erhalten und befestigte Flächen durch Vegetation und wasserdurchlässige Materialien zu ersetzen sowie Maßnahmen zur Wasserrückhaltung durchzuführen. Der daraus resultierende Entwurf, der auf dem Siegerentwurf basieren wird, muss die Grenzen des Conservation Area Act respektieren und wird auf der Grundlage der Interessen der Anwohner und des eigenen Beitrags des Verfassers eine Vorstellung von der idealen Form dieses wertvollen Ortes vermitteln.

Predmetom zákazky je spracovanie krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Mestského parku Banská Bystrica. Základom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Mestský park je zachovanie pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných a architektonických prvkov. Návrh revitalizácie by mal tiež reagovať na vývoj klímy a ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Zásadnou požiadavkou je maximalizácia zachovania existujúcej vzrastlej zelene, vegetačných plôch a prípadná náhrada spevnených plôch vegetačnými a vodopriepustnými materiálmi a aplikácia vodozádržných opatrení. Výsledný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe víťazného súťažného návrhu, musí rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu a na základe záujmov obyvateľov a vlastného autorského vstupu poskytne predstavu o ideálnej podobe tejto vzácnej lokality.
31/10/2022    S210

Slovensko-Banská Bystrica: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 210-604351

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Banská Bystrica

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313271

Poštová adresa: Československej armády 26

Mesto/obec: Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Tury

E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk

Telefón: +421 484330340

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.banskabystrica.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451149
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Mestský park Banská Bystrica

Referenčné číslo: 32314/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom zákazky je spracovanie krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Mestského parku Banská Bystrica. Základom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Mestský park je zachovanie pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných a architektonických prvkov. Návrh revitalizácie by mal tiež reagovať na vývoj klímy a ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Zásadnou požiadavkou je maximalizácia zachovania existujúcej vzrastlej zelene, vegetačných plôch a prípadná náhrada spevnených plôch vegetačnými a vodopriepustnými materiálmi a aplikácia vodozádržných opatrení. Výsledný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe víťazného súťažného návrhu, musí rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu a na základe záujmov obyvateľov a vlastného autorského vstupu poskytne predstavu o ideálnej podobe tejto vzácnej lokality.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1.

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritérií:

-komplexná kvalita krajinárskeho a architektonického riešenia územia vrátane väzieb na širšie okolie

-naplnenia priestorových, funkčných, environmentálnych a historických požiadaviek zadania

-ekonomická realizovateľnosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

-invencia a kreativita riešenia vo vzťahu k zadaniu

2.

Spôsob uplatnenia kritérií:

Porota väčšinovým hlasovaním na základe diskusie pridelí každému návrhu poradie podľa hodnotenia návrhu vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bode 1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritérií na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.

3.

Porota je uznášaniaschopná, ak je prítomný plný počet hlasovacieho kvóra (7). Porota rozhoduje

nadpolovičnou väčšinou hlasov kvóra.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/01/2023
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1.

V súťaži návrhov po nadobudnutí právoplatnosti výsledku v lehote podľa súťažných podmienok

vyplatí vyhlasovateľ účastníkom ceny a odmeny:

1. cena: 12 000 €

2. cena: 8 000 €

3. cena: 6 000 €

2.

Súťažným návrhom, ktorým nebola udelená cena, avšak porota bude považovať za vhodné vyzdvihnúť ich pre ich kvalitu, môže byť udelená odmena . O počte odmenených návrhov a jednotlivých výškach odmien rozhodne porota.

Suma vyhradená na odmeny: 4 000 €

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. Peter Vaňo / autorizovaný krajinný architekt SKA / predseda poroty
Ing. arch. Roman Turčan / autorizovaný architekt SKA / podpredseda poroty
Ing. Jitka Vágnerová / autorizovaná krajinná architektka ČKA
Ing. arch. Lukáš Cesnak / architekt / občiansky kandidát
Doc. Ing. Attila Tóth, PhD. / krajinný architekt / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. arch. Ivica Gašparovičová / autorizovaná architektka SKA / Odbor architekta mesta
Ing. arch. Vladimír Malec / autorizovaný architekt SKA / Odbor architekta mesta

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na webovej adrese súťaže návrhov

https://www.ezakazky.sk. a v profile verejného obstarávateľa vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4778. Vyhlasovateľ poskytuje

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným

podmienkam, vrátane všetkých príloh, ktoré sú tvorené aj súťažnými pomôckami.

Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ - verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a k ostatným informáciám potrebným na vypracovanie súťažných návrhov v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk), ako aj na portáli ezakazky.sk, počas celého procesu verejného obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portáli ezakazky.sk.

Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému účastníkovi, ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do

systému ezakazky.sk schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému systém ezakazky.sk vygeneroval UID používateľa.

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu zaregistrovať na adrese http://www.ezakazky.sk

2. Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Mestom Banská Bystrica boli prerokované a odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 13.10.2022. SKA súťažné podmienky overila dňa 24.10.2022, overenie č.: KA-812/2022.

3. Účastníkom súťaže návrhov môže byť každý uchádzač alebo tím kolektív, ktorý splní podmienky účasti v súťaži podľa zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a podľa Vyhlášky ÚVO č.157/2017 Z.z. Účastníkom je každý, kto si vyžiada súťažné podmienky a podklady v zhode s týmito súťažnými podmienkami. Ďalšie informácie týkajúce sa účastníkov súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach , bod 4. .

4.Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok : od vyhlásenia do 31.01.2023 do 10:00 hod.

Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do termínu minimálne 7 dní pred koncom lehoty na predkladanie súťažných návrhov. O vysvetlenia žiada účastník prostredníctvom systému eZakazky na profile zákazky:

https://www.ezakazky.sk .

Všetky vysvetlenia a kladné vybavenia žiadostí o nápravu bude vyhlasovateľ zverejňovať najneskôr v lehote 7 dní od doručenia žiadosti v profile zákazky na webovej adrese: https://www.ezakazky.sk.

5.Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a pomôckami, so všetkými

podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre účely súťaže a v súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky AUTOR. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen