Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Městský dům Za Papírnou , Praha/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034593
Tag der Veröffentlichung
25.07.2022
Aktualisiert am
03.11.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
45 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
09.09.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
27.09.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Apropos Architects s.r.o.

2. Preis

AVE architekt, a.s.

3. Preis

Matěj Šebek
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Neubau eines städtischen Wohnhauses. Das Grundstück für das neue Stadthaus befindet sich in der Za Papírna Straße, Parzelle Nr. 291,292, k. ú. Holešovice mit einer Gesamtfläche von 783m2 an der Ecke von Železničářů und Za Papírnou Straßen in der Nähe der U-Bahn-Station Nádraží Holešovice oder der Zughaltestelle Praha Holešovice Haltestelle. Das Grundstück befindet sich im spezifischen Bereich des großen Entwicklungsgebiets Holešovice, das Gegenstand einer Änderung des Masterplans ist, auf dem die Zuordnung beruht. Das Haus soll dem Bedürfnis des Stadtteils entsprechen, städtischen Wohnraum für verschiedene Interessengruppen anzubieten - Service-Wohnungen, Wohnungen für Menschen mit Behinderungen oder aus sozial gefährdeten Gruppen. Kleinere Wohnungen sollten überwiegen, idealerweise in Modulbauweise. Das Erdgeschoss muss aktiv sein und neben dem kommerziellen Teil auch die fehlenden Einrichtungen beherbergen (derzeit ist eine Kindergruppe für mindestens 21 Kinder angedacht). Ziel des Stadtteils ist es, ein ökonomisch und ökologisch verträgliches Gebäude zu errichten, das einer der ersten Bausteine des neu geplanten Stadtteils sein wird.

Předmětem soutěže je novostavba městského bytového domu. Pozemek pro nový městský dům se nachází v ulici Za Papírnou, parc. č. 291,292, k. ú. Holešovice o celkové rozloze 783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice či vlakové zastávky Praha Holešovice zastávka. Lokalita se nachází ve specifické oblasti Velkého rozvojového území Holešovice, na které probíhá změna ÚP, ze které zadání vychází. Dům by měl reagovat na potřebu městské části nabídnout městské bydlení různým zájmovým skupinám - služební byty, byty pro lidi se zdravotním postižením či ze sociálně rizikových skupin. Převažovat by měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Parter je požadován aktivní, kde kromě komerční části by měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost (v tuto chvíli je uvažována dětská skupina pro min. 21 dětí). Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti.
25/07/2022    S141

Česko-Praha: Architektonické a související služby

2022/S 141-404458

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 7

Národní identifikační číslo: 00063754

Poštovní adresa: U Průhonu 1338/38

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 17000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Hana Pochmannová

E-mail: pochmannovah@praha7.cz

Tel.: +420 603770889

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha7.cz

Adresa profilu zadavatele: https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Městský dům Za Papírnou

Spisové číslo: SZ MČ P7 255016/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je novostavba městského bytového domu. Pozemek pro nový městský dům se nachází v ulici Za Papírnou, parc. č. 291,292, k. ú. Holešovice o celkové rozloze 783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice či vlakové zastávky Praha Holešovice zastávka. Lokalita se nachází ve specifické oblasti Velkého rozvojového území Holešovice, na které probíhá změna ÚP, ze které zadání vychází. Dům by měl reagovat na potřebu městské části nabídnout městské bydlení různým zájmovým skupinám - služební byty, byty pro lidi se zdravotním postižením či ze sociálně rizikových skupin. Převažovat by měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Parter je požadován aktivní, kde kromě komerční části by měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost (v tuto chvíli je uvažována dětská skupina pro min. 21 dětí). Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizovaná osoba podle autorizačního zákona, případně autorizovaný architekt a inženýr podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) Technická úroveň návrhu ‐ konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům,

b) Estetické a funkční vlastnosti - kvalita architektonického řešení - komfort a flexibilita užívání, funkčně‐provozní řešení, logické vazby v dispozičním řešení a komfort uživatelů a ekonomičnost návrhu.

c) Sociální aspekt - podpora sociální interakce a inkluzivity

d) Celkový ekologický koncept návrhu - udržitelnost

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 09/09/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen