Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mestský blok Spartakovská , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034529
Tag der Veröffentlichung
18.07.2022
Aktualisiert am
23.11.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.10.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
27.10.2022

Gewinner

Sadovsky & Architects, s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Ziel des öffentlichen anonymen städtebaulich-architektonischen Wettbewerbs der Vorschläge Urbaner Block Spartakovská in Trnava ist eine umfassende Lösung für den urbanen Block in der Nähe der Wohnsiedlung Družba und der Zone der Familienhäuser in der Lokalität Vozovka, die von der Spartakovská Straße, der Sasinková Straße, der Konštantína Čulena Straße und dem Parkplatz des Wohnhauses Spartakovská 11-13 begrenzt wird.

Der Block wird Wohnungen, einen neuen Kindergarten mit erweiterter Kapazität, flexibel vermietbare Räume und nicht zuletzt einen vollständigen Park und öffentliche Flächen umfassen.

Súťažná úloha
Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sút'aže návrhov ,,Mestsky blok Spartakovská v Trnave je komplexné riešenie pre mestsky blok v dotyku na sídlisko Družba a zónu rodinnych domov v lokalite Vozovka ohraničeny Spartakovskou ulicou, Sasinkovou ulicou, ulicou Konštantína Čulena a parkoviskom bytového domu Spartakovská 11-13.

Súčasťou bloku bude byvanie, nová škôlka s rozšírenou kapacitou, flexibilné prenajímateľné priestory a v neposlednom rade plnohodnotny park a verejné priestory.
30/09/2022    S189

Slovensko-Trnava: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 189-535706

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 136-390109)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114

Poštová adresa: Hlavná

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 91771

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Drobný

E-mail: drobny@visions.cc

Telefón: +421 917558404

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Mestský blok Spartakovská v Trnave

Referenčné číslo: SN2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

 

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sút'aže návrhov ,,Mestsky blok Spartakovská v Trnave" je

komplexné riešenie pre mestsky blok v dotyku na sídlisko Družba a zónu rodinnych domov v lokalite Vozovka ohraničeny

Spartakovskou ulicou, Sasinkovou ulicou, ulicou Konštantína Čulena a parkoviskom bytového domu Spartakovská 11-13.

Súčasťou bloku bude byvanie, nová škôlka s rozšírenou kapacitou, flexibilné prenajímateľné priestory a v neposlednom

rade plnohodnotny park a verejné priestory.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/09/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 136-390109

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 13/10/2022
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 24/10/2022
Miestny čas: 16:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:
18/07/2022    S136

Slovensko-Trnava: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 136-390109

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114

Poštová adresa: Hlavná 1

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 91771

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Drobný

E-mail: drobny@visions.cc

Telefón: +421 917558404

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444548
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444548
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Mestský blok Spartakovská v Trnave

Referenčné číslo: SN2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sút'aže návrhov ,,Mestský blok Spartakovská v Trnave" je komplexné riešenie pre mestský blok v dotyku na sídlisko Družba a zónu rodinných domov v lokalite Vozovka ohraničený Spartakovskou ulicou, Sasinkovou ulicou, ulicou Konštantína Čulena a parkoviskom bytového domu Spartakovská 11-13. Súčasťou bloku bude bývanie, nová škôlka s rozšírenou kapacitou, flexibilné prenajímateľné priestory a v neposlednom rade plnohodnotný park a verejné priestory.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Súťažný návrh môže predložiť' každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podlá ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

-kvalita a komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu a kvalita riešeného verejného priestoru vrátane väzieb na širšie okolie

-realizovateľnosť návrhu, stavebná logika

-úspešnosť a miera aplikovania princípov NEB (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en) a 8 80 City (https://www.880cities.org/)

-práca s genius loci ako lokality, tak mesta Trnava

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/10/2022
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Ceny:

1. cena 15 000,00 €

2. cena 9 000,00 €

3. cena 6 000,00 €

Odmeny:

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 10 500,00 €.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v eurách (€), ich výška je konečná pre právnické osoby. Pre fyzické osoby bude v zmysle § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmu zrazená daň z príjmu zrážkou tak že ju zrazí a odvedie platiteľ dane (vyhlasovateľ). Cena a odmena môže byť udelená len účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Soňa Balážová
Ing. arch. Ondrej Horváth
Prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Juraj Benetin
Ing. arch. Richard Kráľovič

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nejde o žiadne z uvedených:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen