Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička/Umbau ehemaliges Waisenhaus von Polička in ein Wohnhaus , Polička/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029491
Tag der Veröffentlichung
22.07.2020
Aktualisiert am
15.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
36 Arbeiten
Abgabetermin
13.10.2020
Preisgerichtssitzung
08.01.2021

1. Preis

Apropos Architekten

2. Preis

Papousek & Silhan Architects

3. Preis

Jan Doubek · Soňa Minárechová

1. Anerkennung

Atelier Horyna

2. Anerkennung

at DESTYL s.r.o.

3. Anerkennung

Zdeněk Kadlec
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů.
22/07/2020 S140 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Polička: Architektonické a související služby
2020/S 140-345271
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Polička
Národní identifikační číslo: 00277177
Poštovní adresa: Palackého nám. 160
Obec: Polička
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 572 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Mlynář
E-mail: mlynar@policka.org
Tel.: +420 461723826
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.policka.org/
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Ing. arch. Kateřina Hroníková
Národní identifikační číslo: 07291582
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 33
Obec: Starý Plzenec
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 332 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Kateřina Hroníková
E-mail: k.hronikova@studiovisio.cz
Tel.: +420 724458514
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Město Polička
Národní identifikační číslo: 00277177
Poštovní adresa: Palackého nám. 160
Obec: Polička
PSČ: 572 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Eva Klimešová
Tel.: +420 461723888
E-mail: epodatelna@policka.org
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.policka.org/
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu.
Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů.
Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese.
Podrobné požadavky na řešení jsou obsaženy v soutěžním podkladu P.01. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele, blíže popsané v soutěžním podkladu P.01. Předpokládané investiční náklady záměru jsou cca 60 000 000 CZK.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) Kvalita urbanistického řešení;
b) Kvalita architektonického řešení;
c) Přiměřenost ekonomického řešení záměru.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 13/10/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
8.2 Ceny
8.2.1 První cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
8.2.2 Druhá cena se stanovuje ve výši 180 000 CZK (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých).
8.2.3 Třetí cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK (slovy: sto dvacet tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
.1 Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve 670 000 CZK (slovy: šest set sedmdesát tisíc korun českých).
8.2 Ceny
8.2.1 První cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
8.2.2 Druhá cena se stanovuje ve výši 180 000 CZK (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých).
8.2.3 Třetí cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK (slovy: sto dvacet tisíc korun českých).
8.3 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 70 000 CZK (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
8.4 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Mezi ostatní účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých), maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána částka 25 000 CZK (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádný člen poroty závislý: Jaroslav Martinů, starosta města, místopředseda poroty
Řádný člen poroty závislý: Mgr. Jan Matouš,zastupitel
Řádný člen poroty závislý: Radim Totušek, radní
Řádný člen poroty nezávislý: Ing. arch. Lenka Dvořáková
Řádný člen poroty nezávislý: M.A. Martin Kloda
Řádný člen poroty nezávislý: Ing. arch. MgA. David Mateásko, předseda poroty
Řádný člen poroty nezávislý: Ing. arch. Pavla Pannová
Náhradník poroty závislý: Jiří Mach
Náhradník poroty závislý: Anita Stanislavová
Náhradník poroty nezávislý: Ing. arch. Jiří Hůrka

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 soutěžních podmínek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen