Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM , Dubnica nad Váhom/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032588
Tag der Veröffentlichung
28.09.2021
Aktualisiert am
07.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
26.11.2021
Preisgerichtssitzung
09.12.2021

1. Preis

Ing.arch. Peter Dunajovec
ARCHodas

2. Preis

Light4Space

3. Preis

Peter Matúš ARCHITECTS + ENGINEERS

Anerkennung

ATOMstudio

Anerkennung

vranka architekti

Anerkennung

YOUNG.S architekti
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM je získať komplexné riešenie návrhu mestskej krytej plavárne a jej areálu. Ide o návrh využitia plochy - areálu po už zrušenej mestskej práčovni pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne zmiešanú zónu. Vybratá plocha na situovanie mestskej plavárne sa nachádza na Ulici športovcov oproti Zimnému štadiónu, na hranici intravilánu mesta a je súčasťou plôch určených na telovýchovu a šport plochy H Územným plánom mesta (ÚPN-M) v znení neskorších zmien a doplnkov.
28/09/2021    S188
I.
II.
III.
IV.
VI.
Slovensko-Dubnica nad Váhom: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 188-489889

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dubnica nad Váhom

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00317209

Poštová adresa: Bratislavská 434/9

Mesto/obec: Dubnica nad Váhom

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 01841

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová

E-mail: eva.granatova@dubnica.eu

Telefón: +421 918117053

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.dubnica.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.dubnica.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434246
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/795
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:


MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov

Referenčné číslo: 3036/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:


Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM je získať komplexné riešenie návrhu mestskej krytej plavárne a jej areálu. Ide o návrh využitia plochy - areálu po už zrušenej mestskej práčovni pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne zmiešanú zónu. Vybratá plocha na situovanie mestskej plavárne sa nachádza na Ulici športovcov oproti Zimnému štadiónu, na hranici intravilánu mesta a je súčasťou plôch určených na telovýchovu a šport plochy H Územným plánom mesta (ÚPN-M) v znení neskorších zmien a doplnkov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:


Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 a autorizovaný stavebný inžinier podľa § 5 ods.1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:


Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie súťažných návrhov:

-komplexnosť architektonického návrhu vrátane urbanistických väzieb na širšie okolie,

-kvalita a kreativita architektonického riešenia,

-kvalita funkčno-priestorového a prevádzkového riešenia objektov a priestorov s dôrazom na efektivitu prevádzky,

-environmentálne aspekty návrhu,

-priestorová a ekonomická efektívnosť návrhu.

Tieto kritériá sú rovnocenné.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/11/2021
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:


V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1.miesto - cena 15 000,- €

2.miesto - cena 9 000,- €

3.miesto - cena 6 000,- €

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Anton Reitzner, predseda poroty, AA SKA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., podpredseda, AA SKA
Ing. arch. Martin Beďatš
Ing. arch. Ján Gustiňák, AA SKA
Bc. Jozef Králik
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, AA SKA
Ing. arch. Peter Marcinko, AA SKA
Ing. arch. Mária Serdahelyová, AA SKA, náhradník
Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA, náhradník
Ing. Silvia Kiačiková, náhradník
Mgr. Peter Wolf, náhradník
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:


Po súťaži návrhov, zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Súťaž návrhov je podlimitná zákazka - PHZ 170 000,00 eur bez DPH.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen