Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Städtisches Schwimmbad und Sommerschwimmbad / Mestská plaváreň a letné kúpalisko , Nové Mesto nad Váhom/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029413
Tag der Veröffentlichung
10.07.2020
Aktualisiert am
18.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.09.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Gewinner

3linea, spol. s r.o., Košice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Zweck des öffentlichen anonymen städtebaulichen Entwurfswettbewerbs Städtisches Schwimmbad und Sommerschwimmbad in Novo Mesto nad Váhom ist eine umfassende Lösung für die Gestaltung des städtischen Innen- und Sommerschwimmbades zusammen mit einem öffentlichen Park auf der Ebene des Stadtstudiums. Dies ist ein Vorschlag für eine Sport- und Erholungszone für die Bedürfnisse der Stadtbewohner im Zusammenhang mit der überwiegend in Teilen der ehemaligen Kaserne neu eingerichteten Wohnzone. Dies wird derzeit zu einem komplexen Bezirk von Niederflur-HBV umgebaut. Die Absicht der Stadt ist die Gestaltung und Umsetzung des Gebiets mit überwiegend sommerlichen Freizeit- und Sporteinrichtungen gemäß dem Stadtplan in der geänderten Fassung. Die Lösung umfasst auch einen öffentlichen Park mit Schwerpunkt auf Entspannung und Freizeitsport. Die Lösung der Absichten der Stadt ist Gegenstand des ZaD Nr .: 9,3. Das Sommererholungsgebiet des Schwimmbades soll den Anforderungen der Einwohner der Stadt und der Kapazität von 1.000 Besuchern / Tag entsprechen.

Súťažná úloha
Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Ide o návrh športovo-rekreačnej zóny pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na časti bývalých kasární. Táto je v súčasnosti v prestavbe na komplexný okrsok nízkopodlažnej HBV. Zámerom mesta je návrh a realizácia areálu prevažne letnej rekreačnej a športovej vybavenosti v súlade s Územným plánom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou riešenia je aj priestor verejného parku so zameraním na oddych a rekreačný šport. Riešenie zámerov mesta je predmetom ZaD č.: 9.3. Areál letnej rekreácie kúpaliska by mal zodpovedať požiadavkám obyvateľov mesta a kapacite 1 000 návštevníkov/deň.
10/07/2020    S132    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Nové Mesto nad Váhom: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpek?né služby
2020/S 132-324450
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00311863
Poštová adresa: ?sl. armády 1
Mesto/obec: Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PS?: 915 32
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Miroslav Hikel
E-mail: hikel@nove-mesto.sk
Telefón: +421 327402305Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: nove-mesto.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: uvo.gov.sk/private/organization/4680/order/427189
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Mestská plaváre? a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom
Referen?né ?íslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpek?né služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sú?aže návrhov Mestská plaváre? a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Ide o návrh športovo-rekrea?nej zóny pre potreby obyvate?ov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na ?asti bývalých kasární. Táto je v sú?asnosti v prestavbe na komplexný okrsok nízkopodlažnej HBV. Zámerom mesta je návrh a realizácia areálu prevažne letnej rekrea?nej a športovej vybavenosti v súlade s Územným plánom mesta (?alej aj: ÚPN-M) v znení neskorších zmien a doplnkov (ZaD ?.: 1 11). Sú?as?ou riešenia je aj priestor verejného parku so zameraním na oddych a rekrea?ný šport. Riešenie zámerov Mesta je predmetom ZaD ?.: 9.3. Areál letnej rekreácie kúpaliska by mal zodpoveda? požiadavkám obyvate?ov mesta a kapacite 1 000 návštevníkov/de?.
Pod?a informácií Štatistického úradu SR malo Nové Mesto nad Váhom v roku 2016 19 929 obyvate?ov. Ku d?u 16. júla 2018 malo mesto 20 112 obyvate?ov. V katastrálnom území mesta sa nachádza prírodný rekrea?ný areál Zelená Voda, ale v meste chýba, z bezpe?nostného a zdravotného h?adiska bezpe?né kúpalisko pre všetky vekové kategórie a plavecké športy. Pre celoro?né využitie plánuje Mesto pre vybudova? tiež krytú plaváre? v rámci riešeného areálu s požiadavkou na vytvorenie možnosti vzájomného prepojenia oboch zariadení v ?ase prevádzky letného kúpaliska. Týmto sa vytvorí zástupnos? a širšia škála služieb pre obyvate?ov, rekreantov a športovcov.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
— komplexnos? urbanistického a architektonického návrhu riešeného vrátane väzieb na širšie okolie,
— kvalita a kreativita architektonického riešenia,
— kvalita funk?no-priestorového a prevádzkového riešenia jednotlivých objektov a priestorov s dôrazom na efektivitu prevádzky,
— environmentálne aspekty návrhu,
— priestorová a ekonomická efektívnos? návrhu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 17/09/2020
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1.cena 15 000,- EUR
2.cena 9 000,- EUR
3.cena 6 000,- EUR
Na základe výsledkov sú?aže a kvality predložených sú?ažných návrhov porota môže výšku udelených cien upravi?, avšak celková suma ur?ená na ceny je neprekro?ite?ná.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: nie
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

08/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen