Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mateřská škola Jeseniova , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031629
Tag der Veröffentlichung
11.05.2021
Aktualisiert am
31.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
39 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
13.08.2021
Preisgerichtssitzung
31.08.2021

Gewinner

Mgr. Akad. arch. Kurčíková Radka
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy. Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky jsou na rohu ulic Jeseniova a Ambrožova a v současnosti na nich stojí objekt mateřské školky, který bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu odstraněn. Viz soutěžní podmínky.
11/05/2021 S91
Česko-Praha: Architektonické a související služby
2021/S 091-236579
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 3
Národní identifikační číslo: 00063517
Poštovní adresa: Havlíčkovo náměstí 700/9
Obec: Praha 3
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 130 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Bohumil Cirek
E-mail: podatelna@praha3.cz
Tel.: +420 222116247
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha3.cz
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.e-zakazky.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Mateřská škola Jeseniova

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy. Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky jsou na rohu ulic Jeseniova a Ambrožova a v současnosti na nich stojí objekt mateřské školky, který bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu odstraněn. Viz soutěžní podmínky.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně jsou autorizovanými architekty.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

a) kvalita architektonického, technického, provozního a krajinářského řešení,

b) ekonomická přiměřenost navrženého řešení, bližší informace viz bod 8 soutěžních podmínek.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 13/08/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 330 000 CZK,

Druhá cena se stanovuje ve výši 220 000 CZK,

Třetí cena se stanovuje ve výši 110 000 CZK.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení se stanovuje částka na odměny ve výši celkově 90 000 CZK. Konečné rozhodnutí o vyplacení odměn a jejím případném rozdělení je na rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části Praha 3, Mgr. Michal Vronský, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání.
Náhradníci závislí Ing. arch. Matej Michalk Žaloudek, předseda výboru pro územní rozvoj, Ing. Tomáš Mikeska - místostarosta městské části Praha 3, Mgr. Barbora Dvořáková, členka výboru pro vzdělávání.
Řádní členové nezávislí Ing. arch. Adam Halíř - architekt, č. autorizace ČKA 03487, Ing. arch. Jiří Opočenský, architekt, č. autorizace ČKA 03549, MgA. Markéta Zdebská, architektka, č. autorizace ČKA 04561.
Náhradníci nezávislí Ing. arch. Lenka Miková, architektka, č. autorizace ČKA 05112, Ing. arch. Alena Mičeková, architektka.
Přizvaní odborníci Porota nepožádala Zadavatele o přizvání žádného odborníka. Nicméně porota stále může požádat zadavatele o přizvání odborníků i v průběhu soutěže.
Pomocné orgány poroty Ing. arch. Miroslav Vodák, sekretář soutěže, Ing. arch. Tomáš Zdvihal, přezkušovatel soutěžních návrhů.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen